Godkjenningsordningen – søknader sendt FØR 1. juni (gammelt regelverk)

Publisert 27.11.2012     Sist endret 01.06.2015

Alle plantevernmidler som selges og brukes i Norge må være godkjent av Mattilsynet. For at et plantevernmiddel skal kunne godkjennes, må det ha tilfredsstillende agronomisk virkning, ikke ha uakseptable skadevirkninger overfor mennesker, husdyr, dyre- og planteliv eller det biologiske mangfoldet og miljøet for øvrig. Plantevernmiddelet må i tillegg være like egnet eller bedre egnet enn allerede godkjente plantevernmidler.

Ny forskrift om plantevernmidler gjelder fra 1. juni 2015. Den nye forskriften har endrede regler både for bruk og godkjenning av plantevernmidler. Søknader om godkjenning av plantevernmidler som er sendt etter 1. juni 2015 vil behandles etter det nye regelverket, og du finner mer informasjon om dette under «Godkjenningsordningen - søknader sendt etter 1. juni (nytt regelverk)». Foreløpig er denne informasjonen på engelsk, men de norske nettsidene oppdateres fortløpende. 

Hvis din søknad om godkjenning av plantevernmidler ble sendt før 1. juni 2015 vil den behandles etter det gamle norske regelverket, og du finner informasjon om de ulike søknadstypene nedenfor.

Godkjenning/regodkjenning

Søknad om godkjenning av plantevernmidler vedlagt norsk etikett, skal sendes til
Mattilsynet, Avdeling nasjonale godkjenninger,
Postboks 383,
2381 Brumunddal.

Dokumentasjonen og konfidensiell informasjon sendes til samme adressat, men med adressen: Postboks 3, 1431 Ås.

Søknad om regodkjenning sendes inn senest 6 måneder før utløpet av godkjenningsperioden. Gebyr for behandling av søknader om godkjenning/regodkjenning er satt i henhold til forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

Off-label

I følge forskrift av 26. juli 2004 nr. 1138 om plantevernmidler § 4a kan det søkes om å få bruke et preparat off-label, det vil si å bruke et allerede godkjent preparat i bruksområder som ikke inngår i preparatets ordinære godkjenning. Offentlige eller vitenskapelige institusjoner og organisasjoner innenfor landbruket, faglige landbruksorganisasjoner, gartnerier og yrkesdyrkere kan søke.

I søknaden må det redegjøres for agronomisk behov, i tillegg må preparatets virkning i det/de aktuelle bruksområdet/ene kunne dokumenteres. Det utvidede bruksområdet skal ikke medføre uakseptabel helse- og/eller miljørisiko, eller medføre uakseptable restmengder i spiselig produkt. Importør/tilvirker vil stå uten ansvar for eventuelle skader på kulturer og annen utilsiktet effekt som følge av en godkjent off-label bruk.

Erklæring og tilleggsetikett
En off-label anvendelse vil være basert på biologiske forsøksdata/erfaringer av mindre omfang. Det kan derfor ikke garanteres for ønsket virkning, eller for eventuelle skader på kulturene. For å kunne tillate en off-label anvendelse, må den enkelte bruker undertegne en erklæring hvor det bekreftes at man selv vil stå ansvarlig for eventuelle skader og utilsiktet effekt. I tillegg må man ha en tilleggsetikett som viser hvordan midlet skal brukes på det aktuelle bruksområdet. Det er opp til den som søker om off-label godkjenning å informere aktuelle dyrkere om dette. Liste over alle off-label godkjenninger finner du på siden Preparatlister. Listen oppdateres hvert kvartal.

Samme godkjenningsperiode
En off-label godkjenning har samme godkjenningsperiode som det ordinære plantevernmidlet. Når off-label godkjenningen utgår, må det eventuelt søkes om fornyet godkjenning. Ved en fornyet godkjenning vil det bli utstedt en ny oppdatert tilleggsetikett påført ny gyldighetsdato.

Veiledning
Det er utarbeidet et eget veiledningsdokument for innsending av off-label søknader: .

Gebyr
Gebyr for behandling av søknader om off-label anvendelse er satt i henhold til forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet av 13.februar 2004. Gebyret vil bli satt lavere om faktisk ressursforbruk er mindre enn det forhåndsstipulerte som ligger til grunn for gebyrklassen. Beløpet vil bli fakturert etter at søknaden er behandlet.

Parallellgodkjenning

Parallellimport vil si import fra et EØS-land av plantevernmidler som allerede er godkjent i Norge. Godkjente norske importører av plantevernmidler kan henvende seg til utenlandske grossister/forhandlere for å importere plantevernmidler som er identiske med allerede godkjente preparater for det norske markedet. Se orientering om regelverkets anvendelse nedenfor.

Gebyr for behandling av søknader om parallellgodkjenning er satt i henhold til forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

Dispensasjoner

Dersom det har oppstått et plantevernmessig problem som ikke lar seg løse på annen måte, kan det søkes om dispensasjon om bruk av plantevernmidler på ikke godkjent bruksområde eller bruk av et ikke godkjent middel. . En dispensasjon gis normalt kun for ett år.

Dokumentasjonskrav og retningslinjer ved vurdering av egenskaper av importert såvare beiset med ikke godkjent beisemiddel

Når Mattilsynet mottar en søknad fra en importør om dispensasjon for import av såvare beiset med ikke godkjent beisemiddel, skal følgende være spesifisert i søknaden:

  • At såvaren er importert
  • Type frø
  • Mengde preparat /kg frø
  • Innhold av virksomt stoff

I tillegg skal det legges ved etikettforslag og dokumentasjon som tilfredsstiller .

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Avdeling nasjonale godkjenninger, regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold.
E-post postmottak@mattilsynet.no, tlf. 22 40 00 00.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Avdeling nasjonale godkjenninger, regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold.
E-post postmottak@mattilsynet.no, tlf. 22 40 00 00.