Risikovurdering

Samspilleffekter av plantevernmidler i norske jordbruksbekker

Publisert 20.01.2014     Sist endret 20.01.2014

Mattilsynets vurdering av plantevernmidler som søkes godkjent har så langt hovedsakelig vært basert på vurdering av enkeltstoffer. Kunnskap om eventuelle samspilleffekter av rester av plantevernmidler som havner i vann og bekker, er svært begrenset. Denne såkalte «cocktaileffekten» er undersøkt i et prosjekt gjort på oppdrag av Mattilsynet. I prosjektet har man sett på risikoen for negative effekter av summen av ulike plantevernmidler på vannmiljøet basert på giftighetsdata og målte nivåer i miljøet.

Utgangspunktet for prosjektet er funn av plantevernmidler i prøver fra seks lokaliteter i bekker og elver i jordbruksdistrikter i Sør- og Midt-Norge i overvåkingsprogrammet JOVA. Det var betydelig variasjon i hvilke stoffer og restmengder som ble påvist i de totalt 56 prøvene, likeså betydelig variasjon over tid. De konsentrasjonene som ble funnet ble lagt inn i en beregningsmodell sammen med eksisterende kunnskap/data for de ulike plantevernmidlenes giftighet for vannlevende planter og dyr.

Prosjektrapporten konkluderer med at den totale konsentrasjonen av plantevernmidler i fire av de seks lokalitetene kan representere en risiko for negative effekter på vannmiljøet, selv om ikke stoffenes konsentrasjoner enkeltvis tilsier dette i alle tilfellene. Analysene er utført ved hjelp av modellberegninger, og det er fortsatt behov for oppfølgende arbeid for å bekrefte at modellene stemmer. Det er derfor søkt om midler for å videreføre prosjektet i 2014.

Prosjektet ble gjennomført av NIVA (Norsk institutt for vannforskning) i samarbeid med Bioforsk og er finansiert med midler over Landbruks- og matdepartementets Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler.

Prosjektet har gitt økt forståelse for hvordan summen av plantevernmidler kan påvirke miljøet, og modellberegningene som er lagt til grunn synes å gi en fornuftig tilnærming til en innledende risikovurdering av blandinger. Det er imidlertid fortsatt behov for oppfølgende arbeid for å verifisere modellene. Det kan for eksempel gjøres ved gjennomføring av konkrete forsøk for å etablere et bedre datagrunnlag og redusere usikkerheten i de prediksjonsmodellene som brukes.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Siri Nesbakken, rådgiver, seksjon nasjonale godkjenninger, regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold, tlf. 64 94 43 66


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Siri Nesbakken, rådgiver, seksjon nasjonale godkjenninger, regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold, tlf. 64 94 43 66