Rester av plantevernmidler i mat

Publisert 18.10.2012     Sist endret 24.06.2022

Det er fastsatt grenseverdier for innhold av plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôr. Dette er for å sikre at maten som tilbys forbrukerne er helsemessig trygg og at plantevernmidler blir brukt på riktig måte i forhold til miljøet/agronomi. Virksomheter som importerer eller selger mat, deriblant frukt og grønnsaker, har ansvar for at grenseverdiene for rester av plantevernmidler overholdes. Hvis det påvises for høye mengder av ett plantevernmiddel i ett produkt skal produktet trekkes fra markedet. Overskridelsene representerer sjelden noen akutt helsefare for forbrukerne, men vil være brudd på gjeldende regelverk.

Mattilsynet overvåker rester av plantevernmidler i næringsmidler på det norske markedet. Hvert år tas det ut om lag 1350 stikkprøver fra norskproduserte og importerte varepartier. Hver prøve analyseres for ca 330 forskjellige virksomme stoffer.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Beredskap

Ved påvisning av for høye mengder av plantevernmiddel i et produkt, skal produktet trekkes fra markedet.

Overskridelsen varsles på Mattilsynets nettsider og på www.matportalen.no, med opplysninger om produkt, importør og produsent. Andre varepartier med samme produkt kan bli sperret inntil analysesvar foreligger.

Som en del av EØS-avtalen er Norge forpliktet til å rapportere helsefarlige funn i importerte og eksporterte næringsmidler til EU via meldesystemet Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF).

Import og eksport

I tillegg til regelverk for rester av plantevernmidler og annet generelt næringsmiddelregelverk må importører også forholde seg til regelverket for importkontroll på produkter fra bestemte land. Det er fastsatt regelverk for en strengere offentlig kontroll ved import av visse næringsmidler med vegetabilsk opprinnelse. Noen av produktene skal prøvetas for plantevernmiddelrester. Det er også vedtatt en særskilt forskrift som blant annet omfatter importbetingelser for okra og karri fra India, og som skal kontrolleres for innhold av plantevernmiddelrester. Omtalte produkter i rettsaktene kan kun importeres ved utpekte kontrollsteder og importøren vil bli belastet for kostnadene.

Alle produktene som kontrolleres etter dette regelverket blir sperret til dokumentkontroll er ferdigstilt og analysesvar foreligger. Om produktet ikke overholder regelverket blir det sendt i retur eller til destruksjon.

Gebyrer

Næringsmiddelaktører/importører skal betale gebyr for offentlig kontroll ved import av ikke-animalske risikoprodukter omfattet av Kontrollforskriftens § 3.

Mattilsynet og analyselaboratoriet sender ut faktura i etterkant av gjennomført kontroll.