Spørsmål og svar

Hvilke rutiner følger Mattilsynets tilsynsmedarbeidere for å unngå å spre farlige planteskadegjørere når de er på tilsyn på landbrukseiendommer?

Publisert 24.06.2020     Sist endret 24.06.2020

Mattilsynets «forsiktighetsregler» for å unngå spredning av planteskadegjørere på tilsyn:

Når Mattilsynet er på tilsyn på landbrukseiendommer, tar vi høyde for at det på produksjonsstedet*) kan forekomme smitte av uønskede planteskadegjørere. Dette kan være planteskadegjørere som er regulert i forskrift om plantehelse (det vil si karanteneskadegjørere) og som er forbudt å introdusere og spre fordi de kan føre til store samfunns- og miljømessige konsekvenser. Det kan også være andre alvorlige planteskadegjørere som er vanskelige å bekjempe og som kan gjøre svært stor skade.

For å redusere risikoen for at Mattilsynets aktivitet på tilsyn bidrar til spredning av slike planteskadegjørere innen og mellom produksjonssteder, følger vi derfor noen «forsiktighetsregler». Beskyttelsestiltakene vurderes etter risikovurdering og vil kunne variere fra produksjonssted til produksjonssted:

 • Ta på deg rene klær og rent fottøy (ev. også desinfisert), og vask hender før avreise til produksjonsstedet.
 • Bruk parkeringsplasser som virksomheten vanligvis bruker. Ikke parker på jordet eller ved innkjøring/utkjøring til lager.
 • Vurder rekkefølge på tilsyn på produksjonsstedet etter risikovurdering og i samråd med ansvarlig person i virksomheten. Dette for å unngå intern smittespredning (ute/inne, lagerrom/veksthus/jordareal/felt). Eks.: Gå i felt med minst smitterisiko først, - vanligvis de yngste feltene innen en kultur.
 • Bruk egnet beskyttelsesutstyr, eks.:
  - Solide, høye engangsfotposer og evt. sklisikre ankelposer utenpå disse, eller desinfiserte støvler.
  - Hel engangsdress med hette: ved høy smitterisiko (eks. dersom det foreligger konkret mistanke om smitte), i høyreiste kulturer, i veksthusproduksjon (særlig i tomat- og agurkproduksjon), i produksjon med høye plantehelsekrav (eks. i sertifisert produksjon).
  - Engangshansker
 • Vurder å skifte beskyttelsesutstyr (dress, fotposer og hansker) mellom hvert areal/felt/veksthus, og eventuelle andre beskyttelsestiltak for å hindre smittespredning, eks. tiltak knyttet til håndtering av matpakke og mobiltelefon.
 • Ikke ta med deg smitte videre til neste produsent! Legg brukt utstyr i en pose og sørg for at denne blir kastet på stedet.
 • Vask hender og skift fottøy (eller vask og desinfiser) før avreise til neste produksjonssted.

*) Med produksjonssted menes her både eid og leid areal som drives som en bruksenhet. Jf. vedlegg 13 i forskrift om plantehelse.

Fant du det du lette etter?