Regelverksprosess

Endringer i forskrift om såvarer og forskrift om floghavre – mindre omfattende virkeområde, innføring av nulltoleranse for hønsehirse mv.

Publisert 11.06.2019     Sist endret 07.07.2020

Mattilsynet foreslår å innskrenke forskriftens virkeområde til å omfatte såvare til yrkesmessig jord- og hagebruksproduksjon, altså unnta hobbymarkedet. Dette med unntak av bestemmelsene om narkotisk frø, frø fra genmodifiserte planter og beisete såvarer som uansett vil gjelde alt frø. Målet er å konsentrere kravene og tilsynet til virksomheter som omsetter såvare til mat- og fôrproduksjon. Vi foreslår også å innskrenke såvareforskriftens virkeområde til ikke å omfatte leierenserier, samtidig som det tas inn krav til leierenserier for såvarer i forskrift om floghavre.

Vi foreslår å innføre nulltoleranse for ugraset hønsehirse (Echinochloa crus-galli L.) i norskprodusert såvare. Nytt er også krav til såvarer som inngår i såkalte lukkede systemer. Lukkede systemer kjennetegnes ved at den som leverer en såvare til oppformering eller produksjon av en råvare til industriell bruk, beholder eiendomsretten til både såvaren og det høstede produktet. Den som mottar såvaren og utfører dyrkingen, gjør dette som en tjenesteytelse og overtar altså ikke eiendomsretten til verken såvaren eller det høstede produktet. Slik såvare trenger ikke oppfylle de samme kravene til sertifisering, klasse, godkjent sort, kvalitet, merking osv. som såvare som omsettes på det åpne markedet. Vi mener imidlertid at såvaren bør være prøvetatt, analysert og funnet fri for både floghavre og hønsehirse.

Forslaget inneholder også endringer i dyrkingsreglene blant annet når det gjelder krav til såvarer på arealer en kontraktavler dyrker utenom kontrakt slik at avleren ikke påføres unødvendige krav. Videre tilpasses forskriften til dagens praksis med omsetning av grønnsaksfrø i klasse standard. Klasse standard skal tilfredsstille samme kvalitetskrav som sertifisert såvare, men det er ikke krav om offisiell sertifisering av denne såvaren.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Forskriftsutkastet sendes Landbruks- og matdepartementet til klarering før høring

 

 03.06.2019
Se innspillene (8)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (8)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NIBIO 30.12.2019
Strand Unikorn 27.11.2019
Miljødirektoratet 18.11.2019
Solhatt Økologisk hagebruk 18.11.2019
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 04.07.2019
Felleskjøpet Rogaland Agder 01.10.2019
Norges Bondelag 01.10.2019
Felleskjøpet Agri SA 27.09.2019

Klarering fra Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet mottar klarering av høringsdokumentene fra Landbruks- og matdepartementet.

 21.06.2019
Se innspillene (8)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (8)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NIBIO 30.12.2019
Strand Unikorn 27.11.2019
Miljødirektoratet 18.11.2019
Solhatt Økologisk hagebruk 18.11.2019
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 04.07.2019
Felleskjøpet Rogaland Agder 01.10.2019
Norges Bondelag 01.10.2019
Felleskjøpet Agri SA 27.09.2019

Høring

Mattilsynet sender utkast til endring av forskrift om såvarer og forskrift om floghavre på høring.

Alle høringssvar blir offentliggjort.

 

Høringsfrist: 01.10.2019
Se innspillene (8)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (8)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NIBIO 30.12.2019
Strand Unikorn 27.11.2019
Miljødirektoratet 18.11.2019
Solhatt Økologisk hagebruk 18.11.2019
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 04.07.2019
Felleskjøpet Rogaland Agder 01.10.2019
Norges Bondelag 01.10.2019
Felleskjøpet Agri SA 27.09.2019

Vurdering av høringssvar og forslag til endringsforskrift

Mattilsynet sender utkast til endring av forskrift om såvarer og forskrift om floghavre til Landbruks- og matdepartementet for fastsettelse.
 

Som følge av blant annet høringsinnspillene foreslår vi ny høring av §§2 og 17. Den nye høringen skjer samtidig med gjennomføringen av et EU-direktiv om gruppering av grønnsaksvekster, se Endringer i forskrift om såvarer – ny høring mv.
 

Det forventes at endringsforskriften vil bli fastsatt med ikrafttredelse 1. juli.

 02.04.2020
Se innspillene (8)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (8)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NIBIO 30.12.2019
Strand Unikorn 27.11.2019
Miljødirektoratet 18.11.2019
Solhatt Økologisk hagebruk 18.11.2019
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 04.07.2019
Felleskjøpet Rogaland Agder 01.10.2019
Norges Bondelag 01.10.2019
Felleskjøpet Agri SA 27.09.2019

Fastsettelse

Landbruks- og matdepartementet fastsetter endringsforskriften. Endringsforskriften trer i kraft 1. juli 2020

 26.06.2020
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torgun Johnsen, seniorrådgiver, seksjon planter, tlf. 22 77 91 38