Godkjenning av produksjonsanlegg for store grasfrøpartier (inntil 25 tonn)

Publisert 26.11.2014     Sist endret 26.11.2014

En endring av forskrift om såvarer åpner for at såvarepartier av grasarter kan være på inntil 25 tonn. For å kunne produsere slike store mengder såvare, må såvareforretningen ha fått tillatelse til dette av Mattilsynet, jf. forskrift for såvarer § 3, bokstav d.

Søknad og godkjenning gjelder for hvert enkelt produksjonsanlegg. Kravene for å få godkjent et produksjonsanlegg er at det kan dokumenteres at produksjonsanlegget kan produsere homogene partier (heterogenitetstesting), samt at virksomheten har et kvalitetssystem for dette.

Det kan søkes samlet om godkjenning av et produksjonsanlegg for to artsgrupper. Øvrige arter må det søkes om enkeltvis.

De to artsgruppene er:

  1. Strandsvingel (Festuca arundinacea), Engsvingel (Festuca pratensis), Raisvingel (x Festulolium), Westerwoldsk/Italiensk raigras (Lolium multiflorum), Flerårig raigras (Lolium perenne), Hybridraigras (Lolium x boucheanum)  og Timotei (Phleum pratense).
  2. Hundegras (Dactylis glomerata), Grannsvingel (Festuca filiformis), Sauesvingel (Festuca ovina), Rødsvingel  (Festuca rubra),  Stivsvingel (Festuca trachyphylla),  Engrapp (Poa pratensis)  og Markrapp (Poa trivialis)

Dersom et anlegg er godkjent for en art i en artsgruppe, er det også godkjent for de andre artene innenfor samme artsgruppe.

Ved søknad, må det være gjennomført en heterogenitetstest på seks partier hos et ISTA- akkreditert laboratorium. I Norge er det for tiden kun Kimen Såvarelaboratoriet AS som har en slik akkreditering. For å få anlegget godkjent, må minst fem av partiene i en slik test være homogene med tanke på renhet og innblanding av andre arter.

Partiene som testes skal være på mellom 10 501 og 26 250 kg og dokumentasjon på homogenitet skal fremskaffes for hver artsgruppe (spesifisert ovenfor) eller art hvis den ikke inngår i en artsgruppe. Prøvene skal tas ut av offisiell prøvetaker eller prøvetaker autorisert av Mattilsynet.

Når et produksjonsanlegg er godkjent for produksjon av store partier grasarter, kan virksomheten produsere og markedsføre slike partier på det aktuelle anlegget uten å foreta heterogenitetstest av hvert parti av de arter eller artsgrupper produksjonsanlegget er godkjent for. Det skal imidlertid foretas heterogenitestester på stikkprøvebasis i produksjonen innenfor hver artsgruppe eller art. Kun én av seks etterfølgende prøver kan være heterogen for at produksjonsanlegget kan opprettholde sin tillatelse til å produsere store grasfrøpartier, dvs. at en heterogen prøve skal følges av minst fem homogene prøver. Nærmere beskrivelser om hvordan de stikkprøvebaserte heterogenitetstestene skal utføres står i forskrift om såvarer, vedlegg C3.

Mister et produksjonsanlegg sin godkjenning, må virksomheten fremskaffe ny dokumentasjon og søke om å bli godkjent på nytt.

Søknad om godkjenning sendes på eget søknadsskjema til Mattilsynet lokalt . Det må angis hvilke(n) artsgruppe(r) eller art det søkes for og det må angis om virksomheten har et kvalitetssystem for dette.

Virksomhetens kvalitetssystem må beskrive hvordan partienes homogenitet sikres, spesielt ved blanding av ferdig rensede partier. Videre må kvalitetssystemet beskrive virksomhetens prosedyrer for stikkprøvekontroll og tilhørende heterogenitetstester.

Sammen med søknadsskjemaet må også rapporten med testresultatene fra heterogenitetstestingen ved det akkrediterte laboratoriet vedlegges.

Last ned skjema: Søknad om godkjenning av produksjonsanlegg for store grasfrøpartier

Fant du det du lette etter?