Faktaartikkel

Omsetning av såvarer

Publisert 12.04.2019     Sist endret 12.04.2022

Det er bare såvareforretninger som er registrert hos Mattilsynet, som har lov til å omsette såvarer. En bonde har lov til å bruke såkorn fra egen avling, men kan ikke drive omsetning av såvarer.

Forskrift om såvarer regulerer blant annet omsetning av såvarer. Generelt er det et vilkår for omsetning, at hvert eneste såvareparti til yrkesmessig bruk er sertifisert av Mattilsynet eller tilsvarende myndighet i et annet EØS-land. For at Mattilsynet skal sertifisere et såvareparti, må en rekke krav til både dyrkingen og kvaliteten på partiet, være i samsvar med kravene. Kravet til sertifisering gjelder for såvarer av alle de viktigste jordbruksartene i Norge. Unntatt fra kravet er såvare av bevaringsverdige plantesorter der såvareforretningene selv kontrollerer kvalitetskravene.

I tillegg til at kravene i forskriften gjør at bonden får en sortsekte såvare med god spireevne, bidrar kravene også til å hindre spredning av floghavre og frøoverførte sykdommer. Det er nulltoleranse for floghavre i sertifisert såvare. Dette blir kontrollert både ved vekstkontroll og ved laboratorieanalyse.

Det er bare såvareforretninger som er registrert hos Mattilsynet, som har lov til å omsette såvarer. Unntatt fra dette kravet er omsetning fra genbanker o.l., og annen ikke-kommersiell omsetning, der bare enkelte av forskriftens bestemmelser gjelder, jf. forskrift om såvarer § 2 andre ledd.

Hva er lov?

I det følgende gis det eksempler på hva som er tillatt:

  • En bonde har lov til å bruke såkorn eller frø fra egen avling.
  • Tilfeldig utveksling av såvare fra en bonde eller gartner til annen. En slik form for omsetning skal ikke være basert på aktivt tilbud om salg eller bære preg av forretningsdrift.
  • En hageeier kan gi bort eller utveksle frø med andre hageeiere.
  • Frøbibliotek rettet mot hageeiere og hobbydyrkere kan legge til rette for utveksling av frø.
  • Genbanker o.l. kan drive en ikke-kommersiell omsetning av korn og frø med formålet bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser. Genbanker o.l. kan ta seg betalt for sine tjenester, altså omsette til selvkost. Denne type virksomheter skal være registrert hos Mattilsynet.
  • Ideelle organisasjoner har lov til å distribuere frø til hobbybruk.

Hva er ikke lov?

I det følgende gis eksempler på hva som ikke er tillatt:

  • En bonde eller en annen virksomhet som ikke er registrert hos Mattilsynet som såvareforretning, har verken lov til å markedsføre, distribuere eller selge såvare. Dette gjelder selv om de ikke tar seg betalt for det.
  • Det er ikke lov å markedsføre eller selge såvare via internett eller sosiale medier uten å være registrert såvareforretning.
  • Et leierenseri for såvarer har ikke lov til å distribuere eller formidle såvare innlevert fra en bonde ut til flere andre bønder.

Floghavre

Ved tilfeldig bytte eller utveksling av såkorn og frø er det viktig å være klar over risikoen for å spre floghavre. Dette vil i så fall være brudd på forbudet i forskrift om floghavre mot omsetning av produkter som inneholder floghavre. Driftsansvarlige for landbrukseiendom har plikt til årlig floghavrekontroll av arealene vedkommende driver og bekjempelse av floghavre, se Floghavre - Krav til driftsansvarlige for landbrukseiendommer.

Hos kontraktavlere av såkorn, blir alle kontraktarealer og også eventuelle arealer utenom kontrakt, kontrollert for floghavre av en autorisert vekstkontrollør i tillegg til den driftsansvarliges egenkontroll.

Mer om temaet:

Sertifisert produksjon av såvarer

Produksjon og omsetning av såvare av bevaringsverdige plantesorter

Såvare av tradisjonssorter av grønnsaker

Floghavre

Fant du det du lette etter?