Regelverksprosess

Endring i forskrift om settepoteter – forenklet omsetning av settepoteter i små kvanta

Publisert 31.01.2020     Sist endret 27.04.2020

Mange hus- og hageeiere ønsker å dyrke poteter til eget forbruk. Ofte blir sertifiserte settepoteter kjøpt og brukt, men i en del tilfeller brukes nok også innkjøpte matpoteter. Det er derfor behov for å legge bedre til rette for at disse hus- og hageeierne kan få tak i sertifiserte settepoteter av de sorter og i de mengder de ønsker, men samtidig sikre lavest mulig risiko for å spre potetskadegjørere.

Etter dagens regelverk er det kun tillatt å omsette sertifiserte settepoteter. Dette er det viktig å videreføre.

Sertifiserte settepoteter omsettes i ulike pakningsstørrelser, alt i fra flere hundre kilos storsekker beregnet på den ordinære kommersielle matpotetproduksjonen til mindre pakninger ment for hus- og hagemarkedet. Alle typer pakninger, uansett størrelse, skal etter dagens krav være merket med diverse opplysninger som f.eks. sort, klasse, dyrker, ansvarlig settepotetforretning mv. Videre skal alle pakningsenheter være lukket og forseglet, fra produsentens side, når de blir solgt.

Mattilsynet ønsker å fremme forslag om at sertifiserte settepoteter i små kvanta, beregnet på hus- og hagemarkedet, kan omsettes i løs vekt eller i mindre enheter uten krav om særskilt merking eller lukking av emballasjen. Dette vil kunne bidra til et mer tilpasset og rimeligere innkjøp av settepoteter for de som ønsker kun et begrenset kvantum, og kanskje bare noen få poteter av flere potetsorter med ulike egenskaper. Samtidig vil det gjøre at innkjøpte matpoteter i mindre grad brukes som settepoteter, noe som vil gi redusert risiko for spredning av skadegjørere.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 30.03.2020
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Gartnerforbund 31.03.2020
Strand Unikorn AS 30.03.2020
Fagforum Potet 27.03.2020
NIBIO 25.03.2020
Norsk Nærings- og Nytelesemiddelarbeiderforbund 26.02.2020
Graminor AS 26.02.2020

Høringsrunde oppsummert, og endelig forslag til endringsforskrift oversendt LMD for fastsettelse

Mattilsynet mottok syv høringsinnspill. Høringsinstansene var i all hovedsak positive til intensjonen med endringsforslaget. Det kom imidlertid enkelte, konkrete innvendinger til deler av forslaget, blla. om obligatorisk merking av også det som selges i løsvekt. Mattilsynet har vurdert innvendingene, men kan ikke se at det er grunnlag for å endre forslaget slik det ble sendt på høring. Forslaget oversendes derfor til Landbruks- og matdepartementet med anbefaling om å fastsette forslaget.

 17.04.2020
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Gartnerforbund 31.03.2020
Strand Unikorn AS 30.03.2020
Fagforum Potet 27.03.2020
NIBIO 25.03.2020
Norsk Nærings- og Nytelesemiddelarbeiderforbund 26.02.2020
Graminor AS 26.02.2020

Landbruks- og matdepartementet fastsetter endringsforskriften

Endringsforskriften som åpner for forenklet omsetning av sertifiserte settepoteter i mindre kvantum, er fastsatt av LMD i samsvar med Mattilsynets anbefaling. Ikrafttredelse er satt til 27. april 2020.

 27.04.2020
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torstein Skjolden, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter, tlf. 22 77 91 37