Risikovurdering av mørk ringråte og potetimport fra Nederland, VKM 2010

Publisert 14.12.2009     Sist endret 06.12.2010

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag for Mattilsynet vurdert sannsynlighet for introduksjon av Ralstonia solanacearum (mørk ringåte på potet) dersom gjeldende importforbud fra Nederland oppheves og import av poteter til mat eller industriformål tillates. VKM anser det som middels stor sannsynlighet for at bakterien innføres til Norge gjennom importerte poteter fra Nederland.

Frekvensen for innførsel av mørk ringråte til Norge med importerte poteter fra Nederland, vil omregnet i tall tilsvarende dagens potetimport, være at det i gjennomsnitt innføres ett potetparti med bakterien mellom hver tiende til hvert sekstiende år. Et enkelt tilfelle og videre spredning av sykdommen fra introduksjonsstedet vil, ifølge modellsimuleringer, gjennomsnittlig berøre 900 dekar potetåker, i verste fall opp til 9000 dekar avhengig av hvor introduksjonen skjer i landet.

Bakgrunnen for oppdraget er at nederlandske plantehelsemyndigheter har bedt Mattilsynet om å revurdere dagens importforbud mot poteter fra Nederland. De viser til nedgang i forekomst av mørk ringråte i potetproduksjonen, som følge av kontrolltiltakene som er gjennomført de siste årene. Mattilsynet vil benytte VKMs rapport i det videre arbeidet med regelverket for import av matpoteter fra Nederland. 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Risikovurdering av Ralstonia solanacearum, mørk ringråte på potet fra Nederland

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seksjon planter, økologi og GM, regelverksavdelingen, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 46


Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seksjon planter, økologi og GM, regelverksavdelingen, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 46