Trelast

Publisert 17.10.2012     Sist endret 08.01.2020

Mattilsynet fører tilsyn med tømmer og annet trevirke som ved import eller eksport skal være fulgt av plantesunnhetssertifikat. Dette gjøres for å hindre spredning av skogskadegjørere.  Tilsynet ved import er begrenset til tømmer og trevirke av visse treslag og fra visse land. Tilsynet ved eksport avhenger av mottakerlandets importbestemmelser

For å sikre at den norske eksporten av trevirke ikke bidrar til å spre skadegjørere, og for å redusere omfanget, tidsbruken og kostnadene ved kontroll på eksporttidspunktet, er det etablert en frivillig godkjenningsordning for trelasttørker som innebærer at alt trevirke fra virksomheter som er opptatt i denne ordningen oppfyller omverdenens krav om frihet for skogskadegjørere. Metoden som anvendes av virksomhetene i denne ordningen er varmebehandling som er en internasjonalt anerkjent metode for å eliminere skadegjørere i trevirke. Behandlingen innebærer at trevirket oppvarmes til minst 56°C kjernetemperatur og at temperaturen holdes på dette nivået i minst 30 minutter.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny produksjon / omsetning av planter, planteproduksjon, trelast eller treeballasjeAltinn
Import av planter og plantematerialeAltinn

Godkjente produkter og virksomheter

Import og eksport

Virksomheter som importerer eller eksporterer sertifikatpliktig tømmer og trevirke skal være meldt til Mattilsynet. Sertifikatpliktige importsendinger skal meldes til Mattilsynet via Mats skjematjenester. Søknad om utstedelse av eksportsertifikat gjøres også elektronisk via samme tjeneste. Skjema i Altinn

Den internasjonale handelen med tømmer og trevirke kan raskt spre skogskadegjørere over naturlige barriærer, og bidra til spredning til nye områder.  For å redusere denne risikoen er det etablert mange fytosanitære reguleringer ved handel med disse produktene. Innen Europa er det liten forskjell i skadedyrfaunaen knyttet til bartreskog, og det er dermed få restriksjoner på handelen. I Norge finnes det imidlertid noen skadegjørere, bla. barkbiller, som er uønsket i andre europeiske land, og det kan da være krav til avbarking og nedtørking av trevirket før eksport til bla. England. Fra Norge eksporteres det også  tømmer, trelast og annet trevirke  til en rekke andre land over hele verden. Det kan da være krav om at trevirket er varmebehandlet. Krav til avbarking og trefuktighet kan kontrolleres på den enkelte eksportsending, men denne partikontrollen er arbeidskrevende, og det lar seg ikke gjøre å kontrollere om trevirket er varmebehandlet.

Sertifikatpliktige eksportpartier fra virksomheter som ikke er med i den frivillige godkjenningsordningen må framstilles for partikontroll. Avbarking og trefuktighet kan da kontrolleres, men det kan ikke utstedes sertifikat som dokumenterer varmebehandling dersom det er krav om det.

Gebyrer

Det påløper et gebyr ved utstedelse av plantesunnhetssertifikat for eksport. Dersom sendinger må kontrolleres fysisk og dette medfører reise, påløper et tilleggsgebyr.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Tømmer, trelast og treemballasje Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer