Til hovedinnhold

Saueskabb

Saueskabb skyldes en skabbmidd, og kan ramme flere arter. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Saueskabb - status

Saueskabb forårsaket av P.ovis ble utryddet på sau i Norge i 1894, men finnes i en rekke andre land, også i Europa. Midden som forårsaker saueskabb, finnes på andre dyr i Norge. Mattilsynet har overvåket geit og kameldyr for psoroptesmidden fra 2016-2023.

Mattilsynet overvåker midden hos andre arter.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Saueskabb forårsakes av skabbmidden Psoroptes ovis. Psoroptesmidden kan også finnes hos geit, lama og alpakka, storfe, kanin, og hest. Det er usikkerhet om psoroptesmidd som påvises i ører på andre dyrearter kan smitte sau og gi saueskabb.

Saueskabb på småfe og kameldyr er en sykdom på nasjonal liste 2. Dersom midden påvises hos kameldyr og geit forvaltes den fra sommeren 2023 av som en nasjonal liste 3- sykdom. Hvis du har mistanke om saueskabb, eller den er påvist på sau, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart per telefon. Dersom midden blir mistenkt eller påvist på kameldyr eller geit, skal du som eier dyrene eller veterinæren din, melde ifra til Mattilsynet så fort som praktisk mulig.

 

Symptomer

Saueskabb er en alvorlig og tapsbringende sykdom hos sau. Saueskabb fører til sterk kløe, ullavfall, sår- og skorpedannelser i huden på kroppen. Den intense kløen er også ubehagelig for sauene at den påvirker deres velferd og produksjonsresultater.

Saueskabb gir redusert produksjon, avmagring og i alvorlige tilfeller dødsfall. Liknende skabbete og kløende hudforandringer på kroppen er sett hos storfe og kanin i andre land.

Hos kameldyr og geiter har man funnet psoroptesmidd i ørene, men erfaringer vi har gjort oss i Norge de siste årene viser at kameldyr og geiter sjelden viser kliniske symptomer på at de er bærere av psoroptesmidden.

Hvordan smitter sykdommen?

Psoroptesmidden overføres ved direkte kontakt når dyr holdes tett samlet. Den kan også overføres indirekte via kontakt med utstyr og innredning der dyr med lesjoner har klødd seg.

Infestasjon med midd kan behandles, men saueskabb kan være svært vanskelig å kontrollere og bekjempe dersom den blir utbredt i sauepopulasjonen. Siden smitte med psoroptesmidd fra andre dyrearter til sau ikke kan utelukkes, bør dyreeier være spesielt oppmerksom dersom psoroptesmidden påvises i dyrehold med sau.

Ta kontakt med din veterinær dersom du har mistanke om, eller får påvist psoroptesmidden på dyrene dine.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Sykdommen smitter ikke til mennesker.