Dette må du gjøre for å flytte bier i Norge

Bier som skal flyttes internt i Norge, skal komme fra en bigård der biene i løpet av de siste to år har blitt undersøkt for visse bisykdommer med negativt resultat. 

Faglig oppdatert

Hva er en sertifisert bigård?

Formålet med undersøkelsene er å forebygge at sykdommene spres. Å undersøke bigårdene for disse sykdommene ble i tidligere regelverk kalt "sertifisering". Dagens regelverk stiller krav om de samme undersøkelsene, selv om ordet "sertifisering" ikke lenger brukes der.

I skjemaet du bruker når du registrerer og oppdaterer informasjon om birøkt, og i Mattilsynets tilsynssystemer, kalles en bigård der undersøkelsene er foretatt med negativt resultat fortsatt for "sertifisert bigård". Ordet "sertifisering" blir fortsatt også brukt i reglene om betaling av gebyr. 

Undersøkelse for lukket yngelråte, åpen yngelråte, steinyngel og liten kubebille

 • Bifolkene må undersøkes klinisk for lukket yngelråteåpen yngelråte, steinyngel og liten kubebille.
 • Undersøkelsen skal foretas i tiden mellom 1. april og 30. september.
 • Det må være forseglet yngel i bifolkene.
 • Minst 20 prosent av alle bifolkene du har må undersøkes. Har du flere bigårder, må minst 20 prosent av bifolkene i alle bigårdene undersøkes.
 • Undersøkelsen skal gjøres uavhengig av hvor i landet bigården(e) er plassert.

Undersøkelse for varroainfeksjon

Hvis bigården er i region A eller region B, skal bifolkene i tillegg undersøkes visuelt for varroainfeksjon.

 • Undersøkelsen skal gjøres med egnet utstyr på én samleprøve av nedfall fra samtlige kuber i bigården. Har du flere bigårder, skal det undersøkes én samleprøve fra hver bigård.
 • Nedfallet må samles opp ved bruk av diagnosebrett eller lignende, og ha en kvalitet som gjør at det kan undersøkes med sikkert resultat.
 • Oppsamlingen av nedfallet må foregå over en sammenhengende periode på minst
  1. 6 uker i tiden mellom 15. august og 30. november (naturlig høstnedfall),
  2. 4 måneder i løpet av bienes innesittingsperiode (naturlig vinternedfall), eller
  3. 2 uker i tiden mellom 1. april og 30. november, etter at bifolkene har blitt behandlet mot varroainfeksjon (provosert nedfall). Diagnosebrettene e.l. skal ha vært installert i kubene i minst to uker regnet fra behandlingsstart.

Undersøkelse for trakémiddinfeksjon

 • Hvis bigården(e) er i Sone B2 skal bifolkene i tillegg undersøkes for trakémiddinfeksjon.
 • Undersøkelsen skal gjøres på en prøve av minst 60 fullt utviklede bier, som er tatt jevnt fordelt fra bifolkene i bigården. Har du flere bigårder, skal det tas en prøve fra hver bigård. Prøven(e) skal undersøkes ved et laboratorium som er utpekt av Mattilsynet. Det er for tiden NMBU Veterinærhøgskolen.
 •  Prøven må være tatt ut i tiden mellom 1. september og 31. mars, og ha en kvalitet som gjør at den kan undersøkes med sikkert resultat. 

Rekvisisjonsskjema med mer informasjon om uttak og innsending av prøven finner du på nettsiden til NMBU Veterinærhøgskolen (nmbu.no)

Du må få gjennomført undersøkelsene før flytting

Du kan foreta undersøkelsene selv, eller be Mattilsynet gjøre det.

Foreta undersøkelsene selv

Hvis du er over 18 år og har gjennomgått og bestått godkjent kompetansekurs, er du kvalifisert til å utføre undersøkelsene for lukket yngelråte, åpen yngelråte, steinyngel, liten kubebille og varroainfeksjon i dine egne bigårder. Du kan også ta ut bieprøven som skal undersøkes for trakémidd, men selve analysen må du få NMBU Veterinærhøgskolen til å gjøre.

Dersom resultatet av undersøkelsene er negative, melder du fra til Mattilsynet ved å oppdatere bigårdens status fra "Ikke-sertifisert bigård" til "Egensertifisert bigård" ved hjelp av skjemaet "Registrer/oppdater birøkt" i Mattilsynets skjematjeneste, se under.

Dersom resultatet av undersøkelsene er positive, melder du fra til Mattilsynet om smittsom dyresykdom.

Få undersøkelsene utført av Mattilsynet

Hvis du ikke er kvalifisert til å foreta undersøkelsene selv, kan du få dem utført av Mattilsynet mot et fastsatt gebyr. Størrelsen på gebyret fremgår av forskrift om gebyrer til Mattilsynet, vedlegg 1. 

Få undersøkelsene utført av veterinær

Et tredje alternativ er å få undersøkelsene foretatt av en veterinær. I så fall avtaler du dette direkte med veterinæren. Foreløpig er det ikke krav om eller laget noen digital løsning eller skjema for å melde fra til Mattilsynet dersom undersøkelsene foretas av veterinær.
 

Undersøk din egen bigård - registrere undersøkelsene

Hvis du har undersøkt din egen bigård før du flytter bier, skal du bruke skjemaet "Registrer/oppdater birøkt" i Mattilsynets skjematjeneste for å registrere undersøkelsene.

I skjemaet velger du da "Egensertifisert bigård" i feltet "Type bigård". For å registrere hvor lenge bigården er sertifisert, fyller du inn dato for når alle nødvendige undersøkelser er uført i feltet "Sertifisert fra". Datoen i feltet "Sertifisert til" blir da automatisk satt to år senere. Hvis du ikke registrerer en ny fra-dato før den registrerte til-datoen utløper, blir bigårdens status automatisk satt tilbake til "Ikke-sertifisert bigård".

Mattilsynets skjematjeneste

Be Mattilsynet om å undersøke bigården din

Bruk skjemaet "Registrer/oppdater birøkt" i Mattilsynets skjematjeneste for å be Mattilsynet foreta undersøkelsene som trengs før du flytter bier i Norge

I skjemaet velger du da "Bigård sertifisert av Mattilsynet" i feltet "Type bigård". Mattilsynet vil da kontakte deg for å avtale tidspunkt for sykdomskontroll i bigården. Oppgi gjerne ønsket dato og tidspunkt i skjemaet.

Når du får undersøkelsene utført av Mattilsynet, vil Mattilsynet registrere hvilke datoer sertifiseringen gjelder fra og til. Statusen settes automatisk tilbake til "Ikke-sertifisert bigård" hvis det ikke blir registrert at undersøkelsene er foretatt "på nytt før til-datoen utløper.
 

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Dyrehelseforskriften § 37

Landdyrforflytningsforskriften § 13

Landdyrforflytningsforskriften, vedlegg II

Forskrift om gebyrer til Mattilsynet, § 4

Forskrift om gebyrer til Mattilsynet, vedlegg 1, kapittel 1