Eksport av fisk og sjømat til USA

Publisert 25.07.2014     Sist endret 09.05.2018

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer, fiskeolje og fiskemel til humant konsum, og fiskebiprodukter til USA.

Vær oppmerksom på:

Ved eksport av fisk og fiskevarer til USA, må alle produsenter være registrert hos amerikanske myndigheter. Samtidig må de også søke om en HACCP erklæring hos sitt lokale Mattilsyn kontor. Det er også spesifikke BSE-krav ved import av fiskemel og fiskeolje til dyrefôr.

Registrering

Alle som produserer fisk og fiskevarer for eksport til USA skal være registrert hos amerikanske myndigheter, U.S. Food and Drug Administration (FDA). Produsenten er selv ansvarlig for å registrere seg hos FDA. I registreringen skal produsenten gå god for implementert HACCP-system på sin bedrift. I den forbindelse kan Mattilsynet utstede en HACCP-erklæring.

HACCP-erklæring

Importøren i USA er avhengig av en importtillatelse for å ta imot fisk og fiskevarer fra norske eksportører. For å få en slik importtillatelse trenger de en erklæring om at produktene har blitt produsert og bearbeidet ved gjeldende virksomhet/fartøy under et fullverdig HACCP- og renholdsprogram.

Produsenten søker om HACCP-erklæring hos sitt lokale avdelingskontor i Mattilsynet. Avdelingskontoret kan utstede erklæringen til virksomheter og fartøy som er godkjent av Mattilsynet, jf. animaliehygieneforskriften, artikkel 4. Avdelingskontoret skal avslå søknad om erklæring hvis det ved tilsyn er avdekket større mangler i HACCP-rutinene ved anlegget/fartøyet. Bedriften trenger ikke å dokumentere eksport til USA for å utstedt erklæringen.

Erklæringen er gyldig i ett år, og det må søkes om ny erklæring når den gamle har utgått. Avdelingskontoret skal avslå søknad om erklæring hvis det ved tilsyn er avdekket større mangler i HACCP-rutinene ved anlegget/fartøyet.

Bovin Spongiform Encephalopati (BSE)

USA har restriksjoner mot innførsel av produkter av animalsk opprinnelses fra enkelte land på grunn av tidligere utbrudd av Bovine Spongiform Encephalopaty (BSE) i disse landene.

For at importør av fiskemel og fiskeolje i USA skal få importtillatelse, må eksportøren gjennomgå en inspeksjon fra Mattilsynet som bekrefter flere punkter i forbindelse med BSE problematikken; «Imported Products Facility Inspection Checklist». Denne sjekklisten får importøren ved henvendelse til amerikanske myndigheter. Mattilsynet kan skrive under på dette dokumentet etter inspeksjonen er gjennomført.

Attestering på slike dokumenter er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr hjemlet i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. forskrift om gebyr i matforvaltningen. Satsen som benyttes er «Utstedelse av bransjestandardattest/inspeksjonsattest, fisk».

Myndighetene i USA krever også en bekreftelse på at fiskemel og fiskeprotein til humant konsum er fremstilt av fisk som eneste råstoffkilde og at det ikke har vært i kontakt med eller inneholder materialer av drøvtyggere fra land som forbindes med BSE. Produsenten må derfor fylle ut en egenerklæring ved eksport av fiskemel til humant konsum til USA. Skjemaet mottas ved henvendelse til det lokale avdelingskontoret i Mattilsynet. Egenerklæringen danner grunnlaget for at Mattilsynet kan utstede en BSE-erklæring som et vedlegg til attest 4.1.91 Sunnhetsattest, fiskemel/fiskeprotein mv til humant konsum, engelsk.

Røkelaks

Virksomheter som eksporterer røkelaks til USA skal ha implementert program for kontroll med Listeria monocytogenes. Hvert parti som skal til USA skal kontrolleres for Listeria monocytogenes, og prøvene skal være negative før partiet kan eksporteres.

I motsetning til EØS/Norge tillater USA bruk av nitrittsalt i produksjon av røkelaks som konserveringsmiddel og/eller «color fixative» (fargestabilisering). Stoffet må ikke overstige 200 ppm i det ferdige produktet. I EØS/Norge er ikke nitrittsalt tillatt ifølge regelverket for tilsetningsstoffer.

Virksomheter som ønsker å produsere røkelaks med bruk av nitrittsalt for eksport til USA må søke om dispensasjon. Dispensasjonssøknad sendes til avdelingen som fører tilsyn med produsenten. Ved søknad om dispensasjon kreves det at virksomheten fremskaffer dokumentasjon som vist i forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket § 1, jf. 178/2002 artikkel 12. Produktet skal holdes adskilt fra «EØS-produkter». Virksomheten skal ha gode sporbarhetssystemer for hvordan de hindrer utilsiktet bruk.

Sertifikater

Fisk og fiskevarer

2.1.23 Sunnhetsattest, generell, engelsk

2.1.25 Sunnhetsattest helkonserves, engelsk

1.2.65 USA, erklæring, halvkonserverte produkter, engelsk (for eksempel kaviar)

Fiskeolje i bulk til humant konsum

4.1.24 Sunnhetsattest, fiskeolje til humant konsum, engelsk

Fiskeolje i forbrukerpakning/gelatin, kapsler/flasker til humant konsum

4.1.116 USA - Sunnhetsattest, kosttilskudd, engelsk, 2018-01-specimen

4.3.274 USA, egenerklæring, BSE, 2018-01

Fiskemel og andre fiskeproteiner til humant konsum

4.1.91 Sunnhetsattest, fiskemel/fiskeprotein mv til humant konsum, engelsk

1.3.62 Egenerklæring, kosttilskudd, fiskemel/fiskeproteiner mv

Fiskeolje til dyrefôr

5.1.271 Sunnhetsattest, fiskeolje til dyrefôr, engelsk, 2017-11 - Specimen

Dette sertifikatet kan også brukes til varer som ønskes re-eksportert tilbake til EU/EØS etter videreprosessering i USA.

Fiskemel til dyrefôr

5.1.236 USA, veterinærattest, NHC fiskemel og protein, engelsk

Feltveileder for attest 5.1.236, fiskemel NHC til USA

Erklæring 1.2.61 for fiskeolje, hydrolysert protein og fiskemel kan utstedes som tillegg til sertifikat 5.1.236 dersom importlisensen for produktet krever dette.

Helsesertifikatene 2.1.23, 2.1.25, 4.1.24, 4.1.91 og 5.1.271 utstedes på vanlig måte gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS). Helsesertifikatene 4.1.116 og 5.1.236 utstedes utenfor MATS og fås ved henvendelse til et av Mattilsynets attestkontorer.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00