Søknad om nye helsepåstander

Publisert 18.10.2012     Sist endret 26.05.2015

Helsepåstander må være godkjent av EU-kommisjonen og innlemmet i norsk regelverk før de kan brukes på næringsmidler som selges i Norge. Dersom en norsk virksomhet ønsker å bruke en påstand som tidligere ikke har vært vurdert, kan søknad sendes via Mattilsynet for godkjenning i EU.

Det kan søkes både om nye artikkel 13-påstander og nye artikkel 14-påstander. Godkjenninger gis bare dersom  EUs vitenskapskomité (EFSA) vurderer at den vitenskapelige dokumentasjonen søker har vedlagt er tilstrekkelig til å fastslå at det er en årsak-virkning sammenheng mellom stoffet påstanden omhandler og den påståtte helseeffekten.   

Søknader om nye artikkel 13-påstander kan gjøres i henhold til forordningens artikkel 13 (5). Slike påstander kalles ofte artikkel 13 (5)-påstander, og viser til at dette er samme type påstander som ble meldt inn under artikkel 13 (1) før 31. januar 2008.

Helsepåstander om reduksjon i risikofaktor for sykdom og barns utvikling og helse faller inn under artikkel 14 og må søkes om etter denne bestemmelsen.

Søknader om godkjenning av nye påstander etter artikkel 13 (5) og artikkel 14 kan sendes til et medlemsland som etter en gjennomgang er ansvarlig for å sende den videre til EFSA. Bare helsepåstander som faller innunder virkeområdet til påstandsforordningen videresendes til EFSA for vurdering.

I Norge kan søknader sendes til Mattilsynet, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal.

Alle søknader vil bli synliggjort i EUs register over godkjente og avslåtte helsepåstander etter hvert som avgjørelse tas av EU-kommisjonen og nye forordninger publiseres.   

På EU-Kommisjonens nettsider kan du få oversikt over søknader som er under behandling:

European Commission (EU): Health claims subject to individual authorisation procedure 

Søknadsprosessen

Framgangsmåten for søknader om nye helsepåstander gis i artikkel 15 og artikkel 18 i påstandsforordningen. Utover dette har EU-kommisjonen også vedtatt spesifikke bestemmelser om søknadsprosessen i forordning (EF) nr. 353/2008 og om myndighetenes rolle i forbindelse med nye søknader i forordning (EF) nr. 1169/2009.

Reglene skal sikre at søknadene inneholder tilstrekkelige vitenskapelige data og opplysninger til at EFSA kan vurdere søknadene på en effektiv og enhetlig måte.

Lovdata: direktelink til forordning (EF) nr. 353/2008 og forordning (EF) nr. 1169/2009 

Søknadens utforming

EFSA har utarbeidet en veileder som omhandler hvordan søknaden skal utformes på korrekt måte. Den inneholder de formelle kravene til søknadens utforming og et skjema til bruk for selve søknaden. Det er viktig at påstandene det søkes om framsettes i det format og med de opplysninger som er listet i veilederen.

European Food Safety Authority (EFSA): Guidance for applicants on health claims 

Det er for øvrig virksomhetens eget ansvar at søknader om godkjenning i henhold til artikkel 13 (5) og artikkel 14 i forordningen er korrekte og utført i tråd med EFSAs retningslinjer.

Fant du det du lette etter?