Kvalitetsbestemmelser om matvarer

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Kvalitetsregelverk brukes ofte som en samlebetegnelse på regelverk som gjelder for visse næringsmidler eller grupper av næringsmidler. I disse forskriftene settes det krav til råvarer, fremstillingsmetoder og ferdig produkt samt krav til merking av produktene og til bruk av de betegnelsene som defineres i forskriftene.

Hovedformålet med såkalt kvalitetsregelverk er å bidra til redelig omsetning av næringsmidler, herunder hindre at forbrukerne blir villedet og sikre like konkurransevilkår i markedet.

Næringsmidler som ikke er regulert i særskilte kvalitetsforskrifter, er uansett regulert av generelle bestemmelser om bruk av betegnelse og forbud mot villedende merking og markedsføring. Bestemmelsene er gitt i forskrift 28. november 2014 nr. 1497 om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) § 1 jf. artikkel 7 samt artikkel 17 og vedlegg VI. Dessuten gjelder den helt overordnede kvalitetsbestemmelsen i generell forskrift 8. juli 1983 nr. 1252 for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler (generell forskrift) § 5. Ved tolkning av disse overordnede og generelle bestemmelsene, kan det være aktuelt å se hen til relevante nasjonale eller internasjonale standarder som gjelder for de aktuelle næringsmidlene.

Det er virksomhetene som har ansvaret for å følge regelverket, og Mattilsynet fører tilsyn med at næringsmidler produseres og merkes i samsvar med regelverket.

Mer om kvalitetsbestemmelser på matvarer

Betegnelsen Honning

Veiledning om forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter

Veiledning om bruk av betegnelser på ulike typer spiseis

Merking av ferdigpakkede matpoteter  

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Omnibusrapport om "Best før"-matmerking (2014) PDF

Tilsynsresultater

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev