Tilsyn offshore

Publisert 02.01.2013     Sist endret 02.03.2017

Etter avtale fører Fylkesmannen i Rogaland fra 1.1.2012 tilsyn med petroleumsinstallasjoner til havs på Mattilsynets forvaltningsområder. For petroleumsinstallasjoner på land er det Mattilsynet som er ansvarlig tilsynsmyndighet.

Lov 19 desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet (matloven) gjelder for norsk land- og sjøterritorium, norske luft- og sjøfartøyer og innretninger på norsk kontinentalsokkel, jf § 3 om stedlig virkeområde. Tilsvarende gjelder forskrifter gitt med hjemmel i den.

Forskrift 12 februar 2011 nr 158 om helse, miljø, sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) trådte i kraft 01. 01. 2011. Her gis det hjemmel i § 67 og § 69 for Mattilsynet til å delegere den myndigheten vi har til å føre tilsyn og fatte vedtak på vårt forvaltningsområde overfor petroleumsvirksomheter, til andre.

Ordningen med at Fylkesmannen i Rogaland ivaretar våre tilsynsoppgaver ved denne type installasjoner til havs er en hensiktsmessig ordning. Delegeringen gir ikke Fylkesmannen i Rogaland andre oppgaver enn det Fylkeslegen/Helsetilsynet allerede i flere år har utført knyttet til næringsmidler og vannforsyning, men de får med dette den formelle kompetansen de trenger for å gjøre dette.

Klageinstans for vedtak er lagt til Mattilsynets hovedkontor.

Hovedkontoret kan også gi nærmere instrukser for utøvelsen av den delegerte myndigheten.

Tilsynsobjekter

Drikkevannsforskriften krever at innretninger som deltar i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel skal registrere seg hos Mattilsynet. Dette gjøres gjennom Mattilsynets skjematjeneste.

Oversikt over de innretningene som er registrert hos Mattilsynet fremkommer av oversiktene nedenfor. Her fremkommer det også informasjon om type vannbehandling og analyser av vannkvaliteten på innretningene.

Det er datasett for følgende tilsynsobjekter:

  1. Vannforsyningssystem. Omfatter også analyser av drikkevannet.
  2. Transportsystem
  3. Behandlingsanlegg
  4. Inntakspunkt. Omfatter også analyser av vannkilden.

I tillegg er det en fil (informasjon.txt) som gir oversikt over når uttrekkene ble produsert og hvor mange linjer det er i de enkelte filene. Uttrekkene gjøres ukentlig.

Beskrivelse av datafeltene (det vil si metadata) i de enkelte datasettene fremkommer i egne filer. Disse foreligger i pdf-format.

For datasettene vannforsyningssystem, transportsystem og inntakspunkt er det dessuten mulig å se historiske data over det som inngår i den årlige innrapporteringen. For å nyttiggjøre den informasjonen må filen knyttes opp mot «moderfilen» for å få frem navn og annen statisk informasjon. Disse filene har endelsen "_innrapportering" i filnavnet.

Hvis man klikker på csv-filen og den åpner seg direkte i Excel, vil man ikke få æøå. For å se tegnsettet korrekt i Excel må du:

  • starte Excel og et nytt regneark
  • velg data og deretter fra tekst, trykk importer
  • velg data med skilletegn, og filopprinnelse "65001: Unicode (UTF-8)" og hak av "Mine data har overskrifter" og trykk neste
  • velg bort tabulator som skilletegn og velg semikolon som skilletegn, trykk neste
  • fullfør

Datasettene kan for øvrig importeres i en egen database og sammenstilles slik man ønsker. Det er koblingsnøkler i filene som gjør det mulig å knytte filene sammen.

Vannverkseierne er ansvarlige for kvaliteten på datasettene.

Datasettene blir oppdatert ukentlig.

Datasett offshoreHistoriske dataForklaring til datasettet
VannforsyningssystemVannforsyningssystem innrapporteringVannforsyningssystem.pdf
 Vannforsyningssystem_analyseVannforsyningssystem_analyse.pdf
VanntransportsystemVanntransportsystem innrapporteringTransportsystem.pdf
Vannbehandlingsanlegg Behandlingsanlegg.pdf
 Vannbehandlingsanlegg innrapporteringBehandlingsanlegg innrapportering.pdf
InntakspunktInntakspunkt innrapporteringInntakspunkt.pdf
 Inntakspunkt analyseInntakspunkt_analyse.pdf

 

Fant du det du lette etter?