Revidering av gjødselvareforskriften – endringer som gjelder omsetning og bruk av enkelte avløpsslamprodukter

Publisert 19.06.2017     Sist endret 11.04.2019

Mattilsynet er i gang med et arbeid for å revidere enkelte av bestemmelsene i forskrift 4. juni 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav (heretter kalt gjødselvareforskriften).

Bakgrunnen for arbeidet som nå er igangsatt, er behovet for i større grad å åpne for innovasjon. Det foreslås endringer i forskriften § 25 slik at visse avløpsslambaserte produkter får mindre strenge krav til bruk.

Dette innebærer at:

-   Perioden etter spredning hvor det ikke er tillatt å dyrke grønnsaker, poteter, frukt og bær reduseres fra 3 år til 10 måneder.

-   Produktene må ikke nedmoldes.

-   Meldeplikt til kommunen bortfaller.

Dette vil gjelde for produkter som oppfyller en serie kriterier. Virksomheter kan søke Mattilsynet om å benytte varebetegnelsen «avløpsslambasert gjødsel». Godkjenning skal gis dersom produktene oppfyller de fastsatte kriteriene. Kriteriene skal sikre at bruken av produktene ikke medfører høyere risiko for helse og miljø enn tradisjonelt avløpsslam selv om brukskravene blir mindre strenge. Kriteriene innebærer blant annet at produktene skal være egnet til bruk som årlig gjødsel, det vil si langt lavere doseringer enn det som er vanlig for avløpsslam.

Kravene i gjødselvareforskriften om bruk av avløpsslam er gitt blant annet for å gjennomføre slamdirektivet i norsk rett. Slamdirektivet åpner for at landene kan stille strengere krav enn de minimumskravene som følger av direktivet. Brukskravene i gjødselvareforskriften stiller strengere krav enn slamdirektivet på flere punkter. Videre stiller den krav om at det skal sendes melding til kommunen før levering av slam til bruk i jordbruket. Disse kravene medfører at det i praksis ikke har vært mulig å få omsatt gjødselprodukter basert på avløpsslam.

Forslaget innebærer også nye krav til sporing som medfører at produktene som benytter varebetegnelsen «avløpsslambasert gjødsel» skal spores helt frem til bruksstedet. Slike krav er nødvendige for å gjennomføre kravene i slamdirektivet. Sporingskravet i slamdirektivet blir i dag ivaretatt gjennom meldeplikten.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet i samråd med Klima- og miljødepartementet gir Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet i oppdrag om å i fellesskap utarbeide forslag til revidert gjødselvareforskrift. Som en del av oppdraget inngår å vurdere om enkelte endringer kan gjøres i forkant av den fullstendige forskriftsrevisjonen.

 29.06.2016
Se innspillene (21)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (21)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

SJØMAT NORGE 12.12.2017
Innherred samkommune 14.12.2017
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 21.11.2017
Oslo kommune 12.12.2017
STEINKJER KOMMUNE 01.12.2017
NGF 11.12.2017
Avfall Norge 08.12.2017
Norges Bondelag 08.12.2017
Norsk Vann 08.12.2017
Grenland Vestfold Biogass AS 08.12.2017
Fylkesmannen i Rogaland 08.12.2017
Hias IKS 08.12.2017
FM Oppland 08.12.2017
Fylkesmannen i Vestfold 08.12.2017
Fylkesmannen i Hedmark 07.12.2017
Gjøvik kommune 07.12.2017
Fylkesmannen i Buskerud, Landbruks- og miljøvernavdelingen 30.11.2017
Åmot kommune 28.11.2017
Horten kommune 23.11.2017
Regelrådet 17.11.2017
Fylkesmannen i Telemark 31.10.2017

Innspill fra bransjen om konsekvensene

 

10. oktober 2016 og 27. januar 2017 
Se innspillene (21)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (21)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

SJØMAT NORGE 12.12.2017
Innherred samkommune 14.12.2017
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 21.11.2017
Oslo kommune 12.12.2017
STEINKJER KOMMUNE 01.12.2017
NGF 11.12.2017
Avfall Norge 08.12.2017
Norges Bondelag 08.12.2017
Norsk Vann 08.12.2017
Grenland Vestfold Biogass AS 08.12.2017
Fylkesmannen i Rogaland 08.12.2017
Hias IKS 08.12.2017
FM Oppland 08.12.2017
Fylkesmannen i Vestfold 08.12.2017
Fylkesmannen i Hedmark 07.12.2017
Gjøvik kommune 07.12.2017
Fylkesmannen i Buskerud, Landbruks- og miljøvernavdelingen 30.11.2017
Åmot kommune 28.11.2017
Horten kommune 23.11.2017
Regelrådet 17.11.2017
Fylkesmannen i Telemark 31.10.2017

Klarering før høring

Forslag til endringsforskrift sendes Landbruks- og matdepartementet for klarering før høring.

 30.05.2017
Se innspillene (21)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (21)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

SJØMAT NORGE 12.12.2017
Innherred samkommune 14.12.2017
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 21.11.2017
Oslo kommune 12.12.2017
STEINKJER KOMMUNE 01.12.2017
NGF 11.12.2017
Avfall Norge 08.12.2017
Norges Bondelag 08.12.2017
Norsk Vann 08.12.2017
Grenland Vestfold Biogass AS 08.12.2017
Fylkesmannen i Rogaland 08.12.2017
Hias IKS 08.12.2017
FM Oppland 08.12.2017
Fylkesmannen i Vestfold 08.12.2017
Fylkesmannen i Hedmark 07.12.2017
Gjøvik kommune 07.12.2017
Fylkesmannen i Buskerud, Landbruks- og miljøvernavdelingen 30.11.2017
Åmot kommune 28.11.2017
Horten kommune 23.11.2017
Regelrådet 17.11.2017
Fylkesmannen i Telemark 31.10.2017

Høring

 

 

Høringsfrist 08.12.2017
Se innspillene (21)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (21)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

SJØMAT NORGE 12.12.2017
Innherred samkommune 14.12.2017
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 21.11.2017
Oslo kommune 12.12.2017
STEINKJER KOMMUNE 01.12.2017
NGF 11.12.2017
Avfall Norge 08.12.2017
Norges Bondelag 08.12.2017
Norsk Vann 08.12.2017
Grenland Vestfold Biogass AS 08.12.2017
Fylkesmannen i Rogaland 08.12.2017
Hias IKS 08.12.2017
FM Oppland 08.12.2017
Fylkesmannen i Vestfold 08.12.2017
Fylkesmannen i Hedmark 07.12.2017
Gjøvik kommune 07.12.2017
Fylkesmannen i Buskerud, Landbruks- og miljøvernavdelingen 30.11.2017
Åmot kommune 28.11.2017
Horten kommune 23.11.2017
Regelrådet 17.11.2017
Fylkesmannen i Telemark 31.10.2017

Oversendelse til Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet har oversendt høringsforslaget med enkelte mindre endringer til landbruks- og matdepartementet med forslag om fastsettelse.

 23.03.2018
Se innspillene (21)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (21)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

SJØMAT NORGE 12.12.2017
Innherred samkommune 14.12.2017
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 21.11.2017
Oslo kommune 12.12.2017
STEINKJER KOMMUNE 01.12.2017
NGF 11.12.2017
Avfall Norge 08.12.2017
Norges Bondelag 08.12.2017
Norsk Vann 08.12.2017
Grenland Vestfold Biogass AS 08.12.2017
Fylkesmannen i Rogaland 08.12.2017
Hias IKS 08.12.2017
FM Oppland 08.12.2017
Fylkesmannen i Vestfold 08.12.2017
Fylkesmannen i Hedmark 07.12.2017
Gjøvik kommune 07.12.2017
Fylkesmannen i Buskerud, Landbruks- og miljøvernavdelingen 30.11.2017
Åmot kommune 28.11.2017
Horten kommune 23.11.2017
Regelrådet 17.11.2017
Fylkesmannen i Telemark 31.10.2017

Fastsettelse av forskrift

Endringsforskriften ble fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. juli 2018 og skal tre i kraft 1. september 2018.

 

 02.07.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne Bøen, Seniorrådgiver, seksjon planter tlf. 22 77 78 69
Marianne Lappi, Seniorrådgiver, seksjon planter tlf. 22 77 91 41