Endringer i regler for tillatte innsatsvarer i økologisk produksjon og import av økologiske produkter fra tredjeland

Publisert 24.10.2016     Sist endret 24.10.2016

Det pågår for tiden en prosess for å innlemme flere nye forordninger på økologiområdet i EØS-avtalen. Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 (gjeldende økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en ny forskrift på økologiområdet.

Forskriftsutkastet omfatter seks nye forordninger på økologiområdet, som gjelder endringer i tillatte innsatsvarer i økologisk produksjon og regler for import av økologiske produkter fra tredjeland.

Forordning (EU) nr. 2016/673 omfatter endringer i regler for økologisk akvakultur, lister over plantevernmidler, tilsetningsstoffer i fôr og mat.

Forordningene (EU) nr. 2015/2345, nr. 2016/459, nr. 2016/910 og nr. 2016/1330 oppdaterer informasjon om kontrollorgan, kontrollmyndigheter og produktkategorier tredjeland har godkjenning for. Det er nødvendig med kontinuerlige oppdateringer for å ajourføre all informasjon for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket. Videre gjennomfører forordning (EU) nr. 2016/1842 endringer i importregelverket i forbindelse med innføring av et nytt elektronisk sertifikat for import av økologiske produkter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsakt for endringer i regler for økologisk akvakultur, lister over plantevernmidler, tilsetningsstoffer i fôr og mat jf. forordning (EU) nr. 2016/673 ble vedtatt i EU 29. april 2016. Rettsaktene for endringer i reglene for import av økologiske produkter fra tredjeland jf. forordningene (EU) nr. 2015/2345, nr. 2016/459, nr. 2016/910, nr. 2016/1330 og 2016/1842 ble vedtatt henholdsvis 15.12.2015, 18.03.2016, 9.6.2016, 2.8.2016 og 14.10.2016.

 
Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev til LMD og NFD for klarering før høring.

 12.10.2016
Klarering fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottar klarering av høringsdokumentene.

 21.10.2016
Høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift på høring, som gjelder endringer i tillatte innsatsvarer i økologisk produksjon og regler for import av økologiske produkter fra tredjeland. Jf. forordningene (EU) nr. 2016/673, nr. 2015/2345, nr. 2016/459, nr. 2016/910, nr. 2016/1330 og nr. 2016/1842.

 

Høringsfrist: 05.12.2016
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 14.11.2016
TINE SA 05.12.2016
Debio 02.12.2016
Norgesfor Vestfoldmøllene 30.11.2016

Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen blir først gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

Dato ikke bestemt 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter, økologi og GM, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 42