Internasjonale standarder for plantesanitære tiltak

Publisert 05.11.2012     Sist endret 12.06.2017

En viktig oppgave for den internasjonale plantevernkonvensjonen IPPC er utvikling av internasjonale standarder for det plantesanitære området. Hensikten med disse standardene er å harmonisere plantehelsetiltak, spesielt de som berører den internasjonale handelen med planter og planteprodukter.

Standardene utvikles av ekspertgrupper nedsatt av kommisjonen for plantehelsetiltak (CPM), og vedtas av CPM etter høringsrunder hos medlemslandene. Teksten til standardene finnes på IPPCs nettsider.  Her finnes også informasjon om utkast til standarder som er på internasjonal høring.

Plantesanitære tiltak basert på IPPC-standarder er anerkjent av WTO etter SPS-avtalen.

Følgende standarder (ISPMs) er vedtatt:

 • ISPM 1. Phytosanitary principles for the protection of plants and the application of phytosanitary measures in international trade. Standarden beskriver de plantesanitære prinsippene som er omfattet av IPPC og som er nærmere utdypet i de internasjonale plantesanitære standardene. Den dekker prinsipper for beskyttelse av planter, inkludert både dyrkede planter og vill flora, prinsipper for anvendelse av plantesanitære tiltak overfor internasjonale forflytning av mennesker, varesendinger og transportmidler, i tillegg til de som er knyttet til IPPC’s formål.
 • ISPM 2. Framework for pest risk analysis (revidert 2007). Standarden omhandler risikoanalyse av planteskadegjørere (PRA). Initieringstrinnet for PRA beskrives i detalj, samt at det gis generell oversikt over risikovurderings- og risikohåndteringstrinnene (som er nærmere beskrevet i andre ISPM’s).
 • ISPM 3. Guidelines for the export, shipment, import and release of biological control agents and other beneficial organisms. Standarden gir retningslinjer for risikohåndtering knyttet til eksport, forsending, import og utsetting av biologiske kontrollorganismer og andre nytteorganismer.
 • ISPM 4. Requirements for the establishment of pest free area. Standarden beskriver krav til etablering og anvendelse av " skadegjørerfrie områder" (PFA) som et risikohåndteringstiltak for plantesanitær sertifisering av planter og planteprodukter eksportert fra et PFA, eller for å støtte den vitenskapelige begrunnelsen for plantesanitære tiltak som et importland gjennomfører for beskyttelse av et innenlands PFA.
 • ISPM 5. Glossary of phytosanitary terms (sist revidert 2016). Dette er en referansestandard med lister over fagtermer og tilhørende definisjoner. Den inneholder også utdypende tilleggstekster om: Fortolkning av begrepene ”official control” og ” not widely distributed” knyttet til definisjonen av   regulerte skadegjørere,  fortolkning av begrepet ”potential economic importance” og beslektede termer, inkl. vurderinger av miljøeffekter og terminologi benyttet av Konvensjonen om biologisk mangfold i forhold til IPPC Glossary.
 • ISPM 6. Guidelines for surveillance. Standarden beskriver de komponenter som inngår i et kartleggings- og overvåkingssystem med formål å oppdage planteskadegjørere og fremskaffe informasjon til bruk i risikoanalyser, etablering av "skadegjørerfrie områder" og etablering av lister av regulerte skadegjørere.
 • ISPM 7. Phytosanitary certification system. Standarden omfatter krav og beskriver elementene i et nasjonalt system for plantesanitær sertifisering (utstedelse av sunnhetssertifikat og reeksportsertifikat). Standarden ble revidert i 2011.
 • ISPM 8. Determination of pest status in an area. Standarden beskriver innholdet i en registrering av en skadegjører, samt bruken av registreringer og annen relevant informasjon for å fastsette skadegjørerstatus i et område. Det gis beskrivelser av ulike kategorier for skadegjørerstatus og retningslinjer for rapportering.
 • ISPM 9. Guidelines for pest eradication programmes. Standarden beskriver elementene i et utryddingsprogram for en skadegjører; et program som kan lede til etablering av status som "Absent: Pest eradicated" for et land eller mindre område.
 • ISPM 10. Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites. Standarden beskriver krav for etablering og for bruk av ”skadegjørererfrie produksjonssteder” som et risikohåndteringstiltak for å oppfylle plantesanitære krav ved import av planter og planteprodukter.
 • ISPM 11. Pest risk analysis for quarantine pests including analysis of environmental risks and living modified organisms. Standarden angir detaljer for utføring av risikoanalyse av planteskadegjørere (PRA) for å fastslå om planteskadegjørere er ”karanteneskadegjørere”. Den beskriver prosessen med risikovurdering og valg av risikohåndteringsalternativer. Den omfatter også detaljer vedrørende analyse av risiko av planteskadegjørere overfor miljø og biodiversitet, samt gir veiledning om vurdering av potensiell planesanitær risiko for planter og planteprodukter forbundet med genmodifiserte organismer. Standarden ble sist revidert i 2013, for å gi nærmere retninglinjer for risikoanalyse av planter som planteskadegjørere.
 • ISPM 12. Phytosanitary certificates. Standarden beskriver prinsipper og angir retningslinjer for forberedelse og utstedelse av sunnhetssertifikater og reeksportsertifikater. Den beskriver videre hvilken informasjon som behøves for å fylle ut de ulike feltene på sertifikatene. Standarden ble revidert i 2011.
 • ISPM 13. Guidelines for the notification of non-compliance and emergency actions. Standarden beskriver tiltak som landene skal gjennomføre i forbindelse med melding til eksportlandet når importsendinger stoppes av plantesanitære grunner.
 • ISPM 14. The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management.
 • ISPM 15. Revised- Regulation of wood packaging material in international trade. Standarden beskriver plantesanitære tiltak for å redusere risikoen for introduksjon og/eller spredning av karanteneskadegjørere som kan være forbundet med treemballasje (wood packaging material) som er laget av ubehandlet trevirke og som er i bruk i den internasjonale varehandelen. Standarden ble revidert og fikk sin nåværende tittel i april 2009. Standarden angir godkjente behandlingstyper og retningslinjer for bruk av ISPM 15 merket på treemballasje som er behandlet ihht. standardens krav.  Standarden ble revidert siste gang i 2013.
 • ISPM 16. Regulated non-quarantine pests: concept and application.
 • ISPM 17. Pest reporting. Standarden beskriver det ansvar landene har for å rapportere forekomst, utbrudd og spredning av skadegjørere på eget territorium, samt krav til slik rapportering. Den gir også veiledning om rapportering av vellykket utrydding av skadegjørere og etablering av skadegjørerfrie områder.
 • ISPM 18. Guidelines for the use of irradiation as a phytosanitary measure.
 • ISPM 19. Guidelines on lists of regulated pests. IPPC pålegger landene å lage lister over regulerte skadegjørere (inkludert karanteneskadegjørere). Dette er skadegjørere som landene gjennomfører plantesanitære tiltak mot, og som eksportland sertifiserer for ved utstedelse av sunnhetssertifikater.
 • ISPM 20. Guidelines for a phytosanitary import regulatory system. Standarden beskriver strukturen og driften av et system for plantesanitær importregulering og hvilke rettigheter, forpliktelser og ansvar som bør tas i betraktning når man etablerer, driver og reviderer systemet. Standarden ble revidert i 2017 ved at det ble tatt inn et vedlegg om importkontroll foretatt i eksportland.
 • ISPM 21. Pest risk analysis for regulated non quarantine pests.
 • ISPM 22. Requirements for the establishment of areas of low pest prevalence.
 • ISPM 23. Guidelines for inspection. Standarden beskriver prosedyrer for inspeksjon av sendinger ved import og eksport. Den fokuserer på hvordan man fastslår at sendingene er i samsvar med plantesanitære krav - basert på visuell kontroll, dokumentkontroll og identitets- og integritetskontroll.
 • ISPM 24. Guidelines for the determination and recognition of equivalence of phytosanitary measures.
 • ISPM 25. Consignments in transit.
 • ISPM 26. Establishment of pest free areas for fruit flies (Tephritidae).
 • ISPM 27. Diagnostic protocols for regulated pests. Angir et generelt rammeverk for utvikling av felles internasjonale protokoller for diagnostikk av planteskadegjørere. Godkjente spesifikke diagnostikkprotokoller publiseres som vedlegg til standarden. Pr. 2017 foreligger globalisert harmoniserte diagnotikkprotokoller for følgende skadegjørere. Thrips palmi Karny, Plum pox virus, Trogoderma granarium Everts, Tilletia indica Mitra,  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa on fruit, Xanthomonas citri subsp. Citri, Potato spindle tuber viroid, Ditylenchus dipsaci and Ditylenchus destructor, Genus Anastrepha Schiner, Bursaphelenchus xylophilus, Xiphinema americanum sensu lato, Phytoplasmas (general). Erwinia amylovora, Xanthomonas fragariae, Citrus tristeza cirus, Genus Liriomyza, Aphelenchoides besseyi, A. fragariae and A. ritzemabosi, Anguina spp., Sorghum halepense, Dendroctonus ponderosae, Candidatus Liberibacter solanacearum, Fusarium circinatum.
 • ISPM 28. Phytosanitary treatments for regulated pests. Standarden beskriver rammeverket for evaluering av plantesanitære behandlingsmetoder som legges fram for CPM for vedtak. De enkelte plantesanitære behandlingsmetodene som vedtas av CPM inngår som vedlegg til standarden. Pr. 2017 er 31 ulike behandlingsmetoder mot skadeinsekter i frukt, grønnsaker og trevirke vedtatt av CPM.
 • ISPM 29. Recognition of pest free areas and areas of low pest prevalence. Ved import av planter og planteprodukter stiller importlandet ofte krav om at sendingene skal ha opphav i områder som er fri for spesifikke planteskadegjørere eller som har lav forekomst av slike skadegjørere. Standarden gir veiledning og beskriver en prosedyre for bilateral anerkjennelse av slike områder.
 • ISPM 30. Establishment of areas of low pest prevalence for fruit flies (Tephritidae).
 • ISPM 31. Methodologies for sampling of consignments. Standarden angir retningslinjer for valg av egnet prøvetakingsmetodikk i samband med plantesanitær inspeksjon eller testing av plantesendinger.
 • ISPM 32. Categorization of commodities according to their pest risk. Standarden angir kriterier for kategorisering av ulike varegrupper i forhold til plantesanitær risiko. Slik kategorisering benyttes i forbindelse fastsetting importkrav.
 • ISPM 33. Pest free potato (Solanum spp.) micropropagative material and minitubers for international trade. Angir retningslinjer for produksjon og sertifisering for internasjonal handel med sykdomsfritt mikroformeringsmateriale og miniknoller av potet.
 • ISPM 34. Design and operation of post-entry quarantine stations for plants. Inneholder generelle retningslinjer for utforming og drift av anlegg som er beregnet for å holde planter i karantene en periode etter import for å sjekke plantehelsestatus.
 • ISPM 35. Systems approach for pest risk management of fruit flies (Tephritidae).
 • ISPM 36. Integrated measures for plants for planting. Beskriver sett med sammensatte tiltak rettet mot produksjon av planter, for å redusere plantehelserisikoen ved senere omsetning av plantene.
 • ISPM 37. Determination of host status of fruit to fruit fly (Tephritidae). Beskriver retningslinjer for bestemmelse av vertstatus i frukt, basert på tre kategorier.
 • ISPM 38 International movement of seeds. Gir veiledning om risikovurdering og håndtering av plantehelserisiko forbundet med internasjonal handel med såvarer, inkludert prosedyrer for importkontroll og eksportsertifisering.

 • ISPM 39 International movement of wood. Gir veiledning om vurdering av plantehelserisiko forbundet internasjonal handel med tømmer, trelast, treflis mm og plantesanitære tiltak for å redusere risikoen.

 • ISPM 40 International movement of growing media in association with plants for planting Gir veiledning om vurdering av plantehelserisiko forbundet med dyrkingsmedier som kan følger med i internasjonal plantehandel og plantesanitære tiltak for å redusere risikoen.

 • ISPM 41 international movement of used vehicles, machinery and equipment. Beskriver plantehelserisiko forbundet med internasjonal handel/forflytning av brukte maskiner og utstyr anvendt i jordbruk, skogbruk, jordflytting mm, samt militært utstyr. Gir veiledning om tiltak for å sikre tilfredsstillende reingjøring

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seksjon planter, hovedkontoret, tlf.: 22 77 91 40


Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seksjon planter, hovedkontoret, tlf.: 22 77 91 40