Fakta om brønnbåter og annen transport av levende fisk

Publisert 17.01.2013     Sist endret 15.03.2021

Levende fisk blir transportert mellom anlegg eller fra anlegg til slakteri med brønnbåter eller i tankbilder.

Brønnbåter

Brønnbåtene transporterer fisken som skal flyttes levende mellom anlegg eller fra anlegg til slakteri. Noen oppdrettsselskap har egne båter, men mange av båtene er eid av egne selskap som tar på seg oppdrag for oppdrettsvirksomhetene.

Tankbiler

Tankbiler til transport av levende fisk benyttes mest der det er snakk om mindre biomasse som skal transporteres som for eksempel ved transport av yngel mellom settefiskanlegg, eller ved korte transporter av smolt.

Hvilke krav gjelder

Drift av transportenheter som transporterer levende fisk til og fra akvakulturanlegg er regulert i Forskrift om transport av akvakulturdyr. Transport av fisk er også regulert i Forskrift om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse, og .

Transportenheter må godkjennes

Med få unntak skal alle transportenheter som brukes til transport av levende fisk i oppdrett godkjennes av Mattilsynet minst hvert femte år.

Kravene til godkjenning er beskrevet i § 5 og 6 i Transportforskriften (Forskrift om transport av akvakulturdyr). Ved godkjenning vurderes bl.a. om transportenheten tilfredsstiller krav til konstruksjon som muliggjør effektiv vask og desinfeksjon, om det er mulig å inspisere enheten på en tilfredsstillende måte og om den er egnet til å ivareta hensyn til fiskevelferd.

Det skal foreligge et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygiene og fiskevelferd etterleves. Det er også krav om at nye transportmetoder, innretninger og utstyr skal være utprøvd og dokumentert velferdsmessig forsvarlige, før de tas i bruk. 

Lukket transport

Nye krav fra 2021
Fra og med januar 2021 blir det stilt krav om at vannet som tas inn skal desinfiseres ved transport av settefisk og stamfisk. Det blir også krav om at vann som slippes ut ved transport av matfisk til et annet anlegg eller til slakteri, skal desinfiseres.

Fram til januar 2021 er det forbudt å frakte yngel til settefiskanlegg i åpen båt dersom inntaksvannet ikke desinfiseres. Det samme gjelder for transport av settefisk som skal ut fra PD sonen når båten er innenfor PD sonen og transport av fisk med PD utenfor sonen.

I forbindelse med påvisning og bekjempelse av listeført sykdom gir matloven og omsetnings- og sykdomsforskriften hjemmel for forskrift eller vedtak med krav om at transport skal foregå lukket, og eventuell behandling av transportvann.

Søknad om godkjenning

Det er et eget skjema for å søke om godkjenning av brønnbåt. Skjemaet heter «Transport av levende akvatiske dyr – smolt – matfisk».

Fant du det du lette etter?