Godkjenning og biosikkerhetsplan for fartøy som behandler eller håndterer fisk om bord

Publisert 11.05.2022     Sist endret 29.03.2023

Regelverk: Akvabiosikkerhetsforskriften / Forordning (EU) 2020/691 artikkel 4e, 19, 34)

Lesehjelp:  AHL Akva Fartøy som behandler fisk
---

Det er krav i det nye dyrehelseregelverket om godkjenning for fartøy som behandler eller håndterer fisk om bord. Dette gjelder både godkjente brønnbåter og fartøy som ikke er godkjent for transport av fisk (f.eks. avlusingslektere og slaktebåter som sorterer fisk om bord). I tillegg skal disse fartøya ha en biosikkerhetsplan. 

Merk: Mattilsynet kommer med mer informasjon om hvordan søknad skal sendes, hva den skal inneholde og frist for å søke. 

For brønnbåter som også skal ha godkjenning og regodkjenning etter transportforskriften, vil godkjenning av transportenhet og godkjenning av utstyr og rutiner for behandling og håndtering av fisk samkjøres så langt som mulig.

Alle fartøy skal ha en biosikkerhetsplan

Det er også nytt at alle fartøy skal ha en biosikkerhetsplan. Det er en dokumentert og faglig vurdert plan som viser hvordan smitte kan spres med aktiviteten.

Planen skal ta hensyn til særtrekkene ved fartøyet og behandlingen eller håndteringen. Den skal også vise hvilke tiltak som vil redusere de biosikkerhetsrisikoene som er identifisert.

Det skal være en navngitt ansvarlig for biosikkerhet for hvert fartøy, og andre ansatte skal rapporterer til denne personen i spørsmål som gjelder biosikkerhet.

Fartøy og utstyr om bord skal være egnet til vask og desinfeksjon. Det skal være rutiner for hvordan vask og desinfeksjon skal skje mellom hver fiskegruppe eller anlegg.

Dersom det brukes automatiserte systemer for rengjøring og desinfisering, skal virkningen av systemene valideres før de tas i bruk og deretter med passende hyppighet.

Krav til journalføring

Det skal føres journal som dokumenterer viktige forhold

  • art, antall og type fisk som behandles eller håndteres
  • når fisk er lastet om bord og losset fra fartøyet
  • navn adresse og godkjenningsnummer for hvert oppdrettsanlegg der fisk ble lastet og losset
  • nærmere opplysning om hver behandling eller håndtering som skjer om bord
  • fartøyets biosikkerhetsplan og dokumentasjon på at planen gjennomføres

Dersom det er relevant

  • dato og sted for fylling av vann og eventuelt skifte av vann
  • nærmere opplysninger om turen mellom anlegg
Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer