Drift av akvakulturanlegg

Publisert 26.11.2012     Sist endret 09.04.2019

Mattilsynet fører tilsyn med at oppdrettere driver følger bestemmelsene i akvakulturdriftsforskriften.

Akvakulturdriftsforskriften regulerer drift av alle typer akvakulturanlegg med fisk, dvs stamfisk, matfisk, settefisk, kultiveringsfisk, oppbevaring av leppefisk, fisk i slaktemerd og installasjoner for fritidsfiske.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn
Søknad om godkjenning av driftsplan for akvakulturanlegg i sjøvannAltinn

Tilsynsresultater

Gebyrer

Mattilsynet tar gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder. Anlegg som produserer matfisk i ferskvann er unntatt.

Gebyrordningen omfatter ordinære inspeksjoner, revisjoner av internkontroll, dokumentkontroll uten fysisk tilsyn, saksbehandling av driftsplaner og saksbehandling av dispensasjonssøknader.

Gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd