Drift av akvakulturanlegg

Publisert 10.01.2022     Sist endret 11.05.2022

Mattilsynet fører tilsyn med at oppdrettere driver i følge bestemmelsene i akvakulturdriftsforskriften.

Akvakulturdriftsforskriften regulerer drift av alle typer akvakulturanlegg med fisk (dvs stamfisk, matfisk, settefisk, kultiveringsfisk, oppbevaring av leppefisk, fisk i slaktemerd og installasjoner for fritidsfiske). med fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder.

Forskriften regulerer også zoobutikker, hagesenter, hagedammer, kommersielle akvarier og grossister med akvariedyr hvor det er direkte avløp til naturlige vannmasser uten behandling av avløp.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn

Tilsynsresultater

Gebyrer

Mattilsynet tar gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder. Anlegg som produserer matfisk i ferskvann er unntatt.

Gebyrordningen omfatter ordinære inspeksjoner, revisjoner av internkontroll, dokumentkontroll uten fysisk tilsyn, saksbehandling av driftsplaner og saksbehandling av dispensasjonssøknader.

Gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd