God vannkvalitet og vannbehandling i settefiskanlegg

Publisert 15.12.2014     Sist endret 15.12.2014

Mattilsynet har i et nasjonalt tilsynsprosjekt kontrollert hvordan settefiskprodusentene ivaretar vannkvalitet og vannbehandling i settefiskanlegg. - Resultatene er gode og viser at settefiskprodusentene stort sett følger kravene i regelverket, sier prosjektleder Trude Jansen Hagland.

- Samtidig ser vi at settefiskprodusentene kan forbedre sine systemer for å avdekke uønskede hendelser og risikoen for at disse kan inntreffe, legger Hagland til.

Vannkvalitet avgjørende

Et settefiskanlegg er et anlegg som produserer yngel av fisk. Settefiskanlegg med laks og regnbueørret kan produsere yngel, parr og smolt ved bruk av ferskvann. Noen anlegg bruker også sjøvann i deler av produksjonen.

Vannkvalitet i settefiskanlegg er avgjørende for fiskehelse, fiskevelferd og dermed viktig for kvaliteten på smolten som produseres. Mattilsynets tilsyn på dette området har tidligere bestått av enkelttilsyn og det var behov for å få en bedre samlet oversikt over forholdene.

- Tilsyn med settefiskanlegg krever god kompetanse hos Mattilsynets inspektører. Derfor var opplæring og økt kompetanse blant inspektørene også et viktig mål for prosjektet, forteller Hagland.

Internkontrollen må bedres

I prosjektet ble 108 ferskvannsanlegg med laks eller regnbueørret kontrollert med vekt på anleggenes vannkvalitet, vannbehandling og deres oppfølging av helse- og velferdsindikatorer knyttet til vann.

Av de 108 inspiserte anleggene fikk 47 anlegg ingen reaksjon, mens 61 anlegg hadde avvik. Det ble ikke funnet alvorlige avvik ved noen av de inspiserte anleggene.

- Hovedtrekkene i avvikene er mangler i internkontrollsystemet. Det ble avdekket flest avvik på anleggenes risikovurderinger, systematiske målinger, metabolske avfallsstoffer og desinfeksjon. Totalt sett er vi godt fornøyd med resultatene fra tilsynskampanjen, sier Hagland.

Bør følge opp settefiskrelatert svinn

En av hovedårsakene til svinn når oppdrettsfisken står i sjø, er kvaliteten og helsetilstanden den har med seg fra settefisk-fasen (jf. Mattilsynets rapport Tap av laksefisk i sjø).

- Økt innsats hos settefiskprodusentene på internkontroll, farekartlegging, risikovurderinger og tiltak vil etter vårt syn kunne bidra til bedre smoltkvalitet, færre produksjonslidelser og velferdsutfordringer. Dette kan være med på å redusere settefiskrelatert svinn i oppdrettsnæringen, avslutter Hagland.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Trude Jansen Hagland, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 90 69


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Trude Jansen Hagland, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 90 69