Faktaartikkel

Klagesaker på kapasitetsøkning i oppdrett

Publisert 01.06.2018     Sist endret 08.05.2019

I forbindelse med regjeringens utlysing av kapasitetsøkning har Mattilsynet behandlet 56 søknader knyttet til 43 lokaliteter. 12 lokaliteter oppfylte kriteirene, mens de resterende 31 lokalitetene fikk avslag. 17 av avslagene ble klaget. Ingen fikk medhold.

Se oversikt alle søknadene som er behandlet av Mattilsynet

I klagesakebehandlingen er det Mattilsynet vurderinger av produksjonsperioden, lusegrensen og periode for vurdering av antall medikamentelle behandlinger det har vært klaget på.

Utfallet av klager og vedtak

Klagere og utfall på klagene vises i oversikten under.

 

Sett alle under ett for å sikre likebehandling

Mattilsynet har vurdert alle søknader og klager samlet for å sikre lik behandling og en god praksis og forståelse av regelverket. I tillegg ønsker vi å legge et godt grunnlag med tanke på kommende kapasitetsøkningsrunder.

Vi håper avklaringene blir brukt i kommende runder for å motvirke unødig ressursbruk på søknader både for næring og forvaltning.

Erfaringer etter første runde med søknader og klager

Målet med kapasitetsjusteringen er å gi økt kapasitet til lokaliteter der oppdretter har vist at det er mulig å drive oppdrett gjennom med minimal lusesmitte og legemiddelbruk. For å kunne vurdere dette kreves dokumentasjon fra en hel produksjonssyklus fra utsett til fisken slaktes.

I mange av sakene har ikke dokumentasjonen vært tilstrekkelig, slik som kort produksjonsperioder eller drift med bare stor eller liten fisk på lokaliteten.

I flere av sakene har det vært argumentert for å legge til grunn skjønnsmessig vurdering av rapporterte lusetall eller vurdering som legger opp til lusegrense på 0,17 og ikke 0,1.

Dette har Mattilsynet vektlagt i saksbehandlingen

Regelverket er nytt. Det er behov for informasjon om regelverket og kunnskap om hvordan dette skal forstås og systemet må «gå seg til».

Utfra antall søkere var det få som i denne runden oppfylte kriteriene. Det gir grunn til å stille spørsmål om alle søknadene denne gang er representative for den type lokalitetsdrift som skal kunne komme inn under denne bestemmelsen. Selv om søkerne ikke oppfylte kriteriene denne gang, kan de gjøre det i neste runde hvis de dokumenterer tilstrekkelig driftsgrunnlag.

Mattilsynet vil dele erfaringene fra søknadsrunden i kommende høringsrunder.

 

Fant du det du lette etter?