Faktaartikkel

Slik gjennomfører du helsekontroll i oppdrettsanlegg

Publisert 17.03.2019     Sist endret 28.01.2021

Krav om helsekontroll vil si at oppdretter skal sikre at personer med særskilt kompetanse på fiskehelse og -velferd følger opp fisken i akvakulturanleggene. Her kan du lese om hvorfor helsekontroll er viktig og om hvordan den skal gjennomføres.

Hvorfor skal det gjennomføres helsekontroll?

Helsekontrollen er grunnlaget for arbeidet med å forebygge spredning av sykdommer og forebygge dårlig fiskevelferd. Helsekontroll er også i økende grad er et grunnlag for markedsadgangen for norsk fisk til viktige markeder.

Detaljerte regler for helsekontroll i akvakulturdriftsforskriften er krav spesielt rettet mot hold av fisk til forskjell fra hold av andre produksjonsdyr. Reglene er særskilt utformet for hensiktsmessig kontroll av det store antall dyr i anleggene og det faktum at smitteoverføring mellom anlegg i sjø er vanskelig å begrense.

Det er oppdretteren som har ansvaret for at det blir gjennomført helsekontroll av fisken fra veterinær eller fiskehelsebiolog (Akvakulturdriftsforskriftens § 13).

Helsekontrollen skal være risikobasert

Det skal gjennomføres minst 12 helsekontroller i året i settefiskanlegg og stamfiskanlegg og i matfiskanlegg med mer enn en million fisk. I mindre matfiskanlegg skal det være minst seks årlige helsekontroller.

Helsekontrollen skal planlegges og gjennomføres ut fra en vurdering av risiko for introduksjon av smitte i anlegget, utvikling av sykdom og spredning av smitte fra anlegget.

Smitte, sykdom og skader skal avdekkes, forebygges og eventuelt behandles. Risiko for smittespredning og påfølgende unødig lidelse for fisken i oppdrettsanlegg og villfisk skal reduseres.

All sykdom har negativ innvirkning på fiskehelse og -velferd. Dette omfatter smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer, misdannelser, deformiteter, produksjonslidelser, skader og forgiftninger. Mange sykdommer som oppstår på fisk som produseres for mat gir høy dødelighet og redusert velferd over tid. Ofte er det et samspill mellom flere uheldige faktorer som fører til sykdom og lidelse for fisken.

Helsekontroll ved dødelighet eller annen mistanke om sykdom

Ved forøket dødelighet eller andre tegn til sykdom eller skader, skal det gjennomføres helsekontroll uten «unødig opphold». Dette betyr så snart det overhodet lar seg gjøre og uansett i løpet av få dager. Kravet gjelder ved forøket dødelighet eller ved annen mistanke om smittsomme eller ikke-smittsomme sykdommer.

Håndtering av fisken, som avlusing, sortering eller flytting, kan medføre økt dødelighet. Det kan aldri utelukkes at dødeligheten etter håndtering skyldes skjult sykdom. Helsekontroll ved økt dødelighet etter håndtering skal derfor gjennomføres både for å vurdere om det kan være smittsomme sykdommer på fisken og for å ivareta fiskens velferd.

Høyesteretts ankeutvalg har sagt seg enig med Hålogaland lagmannsrett i at helsekontrollbestemmelsen forutsetter at det må gjennomføres helsekontroll med mindre det er «åpenbart» at dødeligheten skyldes annet enn sykdom, eksempelvis teknisk svikt i anlegget. Ankeutvalget konkluderer med at muligheten for å unnlate helsekontroll er snever.

Hvordan gjennomføre helsekontroll?

Akvakulturdriftsforskriften har detaljerte krav til hva som må gjøres av undersøkelser og prøvetaking for at et besøk fra veterinær eller fiskehelsebiolog skal kunne dekke kravet til helsekontroll.

Fiskehelsetjenesten skal ha full tilgang til informasjonen i anleggets driftsjournal. Ut fra informasjonen vurderer veterinær eller fiskehelsebiolog behov for inspeksjon av merder eller kar. Et utvalg nylig død fisk eller fisk med unormal oppførsel skal skjæres opp og undersøkes. Ut fra en faglig vurdering av funn og risiko i området skal det tas nødvendige prøver for videre undersøkelser.

Faktorer som bør legges til grunn for vurderinger av hva som utgjør relevante prøveuttak er bl.a.:

  • tidligere sykdomshistorikk
  • sykdomsforhold i området eller på naboanlegg
  • stressbelastning
  • dødelighet
  • unormal oppførsel
  • redusert appetitt
  • fisk som nylig er tatt inn i anlegget eller som snart skal flyttes ut av anlegget

Oppdretter må også sikre at pålagt prøveuttak for PD, ILA eller annet som er fastsatt i områdeforskrifter gjennomføres. Ligger anlegget i en sone for bekjempelse eller overvåking av en alvorlig sykdom, vil risikobasert helsekontroll tilsi at det testes for sykdommen.

Når er det ikke krav om helsekontroll?

Plikten til helsekontroll gjelder ikke i situasjoner hvor det er åpenbart at dødeligheten ikke er forårsaket av sykdom. Dette kan være ved f.eks. akutt svikt i oksygen- eller vanntilførsel eller brå dødelighet etter alge- eller manetinvasjon.

I slike tilfeller er det likevel en varslingsplikt til Mattilsynet (se akvakulturdriftsforskriftens § 14 bokstav c).

Slik varsler du mistanke eller påvisning av sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr 

Dokumentasjon av helsekontrollen

Oppdretters driftsjournal skal inneholde opplysninger om fiskens helse- og velferdsstatus, antall helsekontroller, antall obduserte fisk, prøveuttak, undersøkelser, diagnoser, skader, behandlinger samt kjente eller sannsynlige årsaker til skader og produksjonssykdommer.

Rapporten fra fiskehelsetjenesten skal dekke alle disse kravene og informasjonen skal være tilgjengelig på anlegget.

Dersom rapporter fra fiskehelsetjenesten er mangelfulle, må oppdretter kreve at rapportene gjøres fullstendige. Kravet til innhold i en driftsjournal er lagt på oppdretter. Veterinær og fiskehelsebiolog har eget krav til sin journalføring.

Anbefalinger fra fiskehelsetjenesten etter gjennomført helsekontroll skal være tydelige og dokumenteres i rapporten fra helsekontrollen.

Fant du det du lette etter?