Kunngjøring

Endring i forskrift om IK-Akvakultur betyr internkontrollkrav til aktører som leverer tjenester til akvakulturanlegg

Publisert 20.11.2019     Sist endret 20.11.2019

Fra 1. januar 2020 må flere tjenesteprodusenter som leverer tjenester til akvakulturnæringen oppfylle matlovens og dyrevelferdslovens krav om internkontroll (IK-Akvakultur). Dette vil si tjenesteprodusenter som kan føre med seg sykdomssmitte eller påvirke fiskevelferden. Aktuelle virksomheter er ensilasjebåter, servicebåter, fôrbåter, fiskehelsepersonell osv.

Les Forskrift om endring i forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur)

Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur) er felles for Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Formålet med forskriften er at internkontrollen skal være et styringsverktøy som bidrar til kontinuerlig forbedring av miljø, fiskehelse og fiskevelferd.

Gjelder nå også aktører som kan føre med seg smitte eller påvirke fiskevelferd

Nå gjelder kravet om internkontroll etter matloven og dyrevelferdsloven også for andre tjenesteprodusenter enn transportør, slakteri- og tilvirkningsanlegg. Det er virksomheter som notverksteder, dykkerfirmaer, servicebåter, fôrbåter, slaktebåter, leppefiskbåter, ensilasjebåter og fiskehelsepersonell. Listen er ikke uttømmende. 

Disse omfattes siden de leverer tjenester som innebærer operasjoner som kan føre med seg smitte til akvakulturdyr eller kan påvirke velferden til fisken i akvakulturanleggene.

Forskriften tydeliggjør deres selvstendige ansvar for å:

  • hindre smittespredning
  • håndtere levende fisk på en forsvarlig måte ut fra hensynet til fiskevelferd
  • finne gode forebyggende tiltak

Andre endringer

I forskriften setter også noe strengere krav mht. dokumentasjon som gjelder for alle som er omfattet av forskriften, samt at den konkretiserer og tydeliggjør enkelte av kravene:

  • Styrings og forbedringsarbeidet fremheves i formålsbestemmelsen.
  • Ledelsens ansvar for å innføre og utøve internkontroll tydeliggjøres.
  • I virksomheter med flere driftsenheter skal det framgå hvordan internkontrollen er gjennomført i hver driftsenhet.
  • Ledelsen skal sørge for at arbeidstakerne bidrar slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
  • Delmålene for internkontrollarbeidet skal være konkrete og kunne evalueres.

Les høringsbrevet for begrunnelsen for endringene.

Veileder i IK-Akvakultur

Mattilsynet har laget en veileder for IK-Akvakultur. Formålet med denne er å gi hjelp til å etablere gode styringssystem på fiskehelse og fiskevelferdsområdet, samt å fremme en god forbedringskultur i virksomhetene. I veiledere peker vi på de positive sidene ved at ledelsen legger opp til systematisk styring.

Her finner du veilederen

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Else Marie Stenevik Djupevåg, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret. Direktenummer: 22 77 84 51 / mobil: 476 69 548


Kontaktinformasjon

Else Marie Stenevik Djupevåg, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret. Direktenummer: 22 77 84 51 / mobil: 476 69 548