Levendelagring av fisk

Publisert 07.05.2014     Sist endret 19.01.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Levendelagring av fisk er villfisk som fanges og oppbevares i merder inntil 12 uker. Det er mulig for levende lagring å søke om dispensasjon på vilkår for oppbevaring inntil 20 uker. Søknad sendes Fiskeridirektoratet. I løpet av levendelagringen er fisken innom en restitusjonsmerd og mellomlagringsmerd.

Fisken skal startfôres før det er gått 4 uker i merd. Mengde fôr skal være tilstrekkelig både for den enkelte fisk og for alle fisk i merden, fôret skal være egnet og av god kvalitet og dekke fiskens ernæringsbehov. Krav til fiskehelse, dyrevelferd og mattrygghet skal følges i hele perioden.

Fisken kan i hele perioden sendes til et slaktemottak eller man kan søke om å overføre fisken til et oppdrettsanlegg utover de 12 uker (eventuelt inntil 20 uker ved tildeling av dispensasjon på vilkår for levende lagring). Da faller denne videre produksjonen inn under fangstbasert akvakultur og de forskriftene som gjelder for dette.

Formålet med levendelagring er å øke verdien av fanget villfisk når tilgjengelighet av villfisk er god og fiskeprisene er relativt lave.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Brosjyre for fangstbasert akvakultur utgitt av Fiskeridirektoratet og Mattilsynet PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn

Gebyrer

Godkjenning av transportenheter for fangstbasert akvakultur er gebyrpålagt.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet