Tilsyn med levendelagring av torsk 2021

Publisert 28.01.2021     Sist endret 28.01.2021

I anlegg som lagrer levende torsk kontrollerer Mattilsynet i 2021 at regelverkene for mattrygghet, fiskehelse og dyrevelferd blir fulgt. Vi kontrollerer også at anlegg som har fått dispensasjon oppfyller vilkårene som er gitt med bakgrunn i fiskehelse og fiskevelferd.

Tilsynet er en videreføring av tilsynet i 2019 der Mattilsynet veiledet, fulgte opp dispensasjonsvilkår og kartla hvordan røktere ivaretok fiskevelferd og dødfiskhåndtering på levendelagringsanlegg.

Dette ser vi på

  • Fôringsrutiner: Det er krav til start av fôring av torsken innen fire uker. Fôret må være av god kvalitet og i en tilstand fisken kan nyttiggjøre seg av. Mengden fôr må være tilstrekkelig for å sikre fiskens behov for næring og at all fisk i merdene får nok mat.
  • Håndtering av skadet og død fisk: Det ikke tillatt å bruke langkrok til å ta opp levende fisk fra merdene. Mattilsynet kontrollerer opptak og håndtering av dødfisk samt registering av antallet fisk som dør.
  • Røkting: Generell røkt og pleie av fisken.
  • Biprodukt: Selvdød fisk fra mellomlagring er biprodukt og kan ikke gå til menneskemat.
  • Varsling: Varsling ved økt dødelighet og mistanke om smittsom sykdom, og krav til helsekontroll ved forøket dødelighet eller mistanke om smittsom eller ikke-smittsom sykdom

Tilsynsmal Lokaliteter som levendelagrer torsk 

Dette bør du være forberedt på

Mattilsynet vil veilede og bruke strengere virkemidler hvis vi finner brudd på regelverket.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Mattilsynets ambisjon er å kontrollere alle mellomlagringslokaliteter for villfanget torsk i drift.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer