Faktaartikkel

Regulatorisk sandkasse på fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynets region Sør og Vest

Publisert 05.12.2022     Sist endret 27.01.2023

Hva er den regulatoriske sandkassen?

 • En prøveordning i Mattilsynets region Sør og Vest.
 • Et kontrollert testmiljø for virksomheter som vil eksperimentere med nye produkter, teknologier og tjenester innen akvakulturnæringen under oppfølging fra Mattilsynet.
 • Regulatorisk sandkasse er forankret i Meld.St.30.

Hvorfor har vi opprettet en sandkasse?

 • Det er store problemer knyttet til fiskehelse og -velferd i dagens oppdrettsnæring. Samtidig har næringen ambisjoner om betydelig vekst, og innovasjonstakten er høy. Dersom oppdrettsnæringen skal vokse, må det utvikles ny teknologi som sikrer at veksten skjer på en måte som gir fisken bedre levevilkår.
 • Mattilsynet ønsker ikke å være til hinder for ny teknologi eller metoder som kommer fisken til gode.

Sandkassen har fire mål

 • Fisken skal få det bedre, bli friskere og være trygg å spise.
 • Næringen skal få økt forståelse for de regulatoriske kravene som stilles til oppdrettsnæringen.
 • Mattilsynet skal få bedre kompetanse på de nye teknologiske løsningene i oppdrettsnæringen.
 • Mattilsynet vil utvikle regelverket og forvaltningspraksisen slik at vi legger til rette for bruk av både ny teknologi og nye produksjonsmetoder som kommer fisken til gode.

Hvem kan søke om å bli med i sandkassen, med hvilken type prosjekter? 

Den/de som søker må kunne svare “ja” på følgende 5 spørsmål:

 1. Prosjektet tar hensyn til fiskens velferd og biologi fra første stund.
 2. Prosjektet er knyttet til Mattilsynets forvaltningsområde, og skal gjennomføres i Mattilsynets region Sør og Vest (Agder, Rogaland og Vestland fylke).
 3. Prosjektet vil gi fordeler for fiskehelsen/velferden/akvakulturnæringen/mattryggheten og/eller bidra til økt bærekraft.
 4. Teknologien/tjenesten/produktet vil bety teknologisk innovasjon eller noe genuint nytt.
 5. Prosjektet er tidsavgrenset og klart til å starte.

Hvordan søke om deltagelse i sandkassen?

 • Dere må fylle ut dette søknadsskjemaet.
 • Søknadsskjemaet sendes i redigerbart pdf-format til sandkasse@mattilsynet.no .
 • Søknadsfrist er 01.02.2023.
 • Mattilsynet vurderer alle fullstendige søknader. Søker vil få beskjed om prosjektet tas inn i sandkassen kort tid etter søknadsfristens utløp.-
 • Brit Hjeltnes og Trygve Poppe bistår Mattilsynet i utvelgelsen av prosjekter som skal inngå i sandkassen.

Hva skjer i sandkassen?

 • Virksomheter som tas inn i sandkassen vil få et team knyttet til seg som skal veilede og jobbe tett opp mot virksomheten. Teamet vil hjelpe virksomhetene å få avklaring på hvilke tillatelser som kreves fra Mattilsynet, hvilke rammer som ligger fast i regelverket, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor disse rammene.
 • Søker må selv ha all nødvendig kompetanse og alle ressurser som trengs for å gjennomføre prosjektet (dyrevelferd/biologisk/teknisk osv) og er selv ansvarlig for å sikre framdrift.
 • Alle prosjekter i sandkassen skal ha en dedikert person som skal være ansvarlig for fiskevelferden gjennom hele prosjektet.
 • Søker skal lage en prosjektplan for sandkassen. Den vil bli offentliggjort på mattilsynet.no, slik at læring kan komme hele næringen til gode.

Hva skjer når sandkasseprosjektet er ferdig?

 • Søker skal lage en sluttrapport for sandkassen som skal godkjennes av Mattilsynet.
 • Sluttrapporten vil bli offentliggjort på mattilsynet.no, slik at læring kan komme hele næringen til gode.
 • Offentliggjøring følger ordinære forvaltningsprinsipper. Opplysninger som må unntas fra offentlighet vil bli skjermet, både i søknader, prosjektplaner og sluttrapport.

Hva sandkassen ikke er?

 • Et tilbud for hele landet. Dette er en prøveordning som foreløpig er begrenset til prosjekter i Mattilsynets region Sør og Vest.
 • En rettighet.  Dette er en måte å jobbe på, ikke et vedtak. Det er ikke mulig å klage på avgjørelser om hvem som blir inkludert i sandkassen.
 • En kvalitetsbedømming av prosjektene. Vi vil plukke ut de søknadene som vi mener passer best til konseptet. Vi må ha kapasitet og kompetanse til å håndtere prosjektene på en god måte. Prosjektene skal gi læringsutbytte for flere næringsaktører, men utvelgelsen er ikke en vurdering av hvor gode prosjektene er. 
 • Fullstendig fritak fra lover og regler. Enkelte lover og regler, som f.eks dyrevelferdsloven og offentleglova, har ikke mulighet for dispensasjon. Også internasjonale avtaler som EØS-avtalen ligger fast. Det kan imidlertid ligge et handlingsrom i fortolkningen av dette regelverket. I andre deler av regelverket kan vi være mer fleksible og vurdere ulike løsninger. 
 • Konsulenthjelp. Deltakere i sandkassen må selv ha all kompetanse som skal til for å gjennomføre prosjektet (biologisk, teknisk, m.m.) Deltakerne er ansvarlige for fremdriften og de må lage en prosjektplan. Mattilsynet kan bidra med veiledning om hvor vi vanligvis ser at de kritiske punktene er, handlingsrommet i regelverket m.m., men vi skal ikke være konsulenter.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner