Faktaartikkel

Ikke karantenetid for bløggebåter brukt i nasjonal PD-sone før oppdrag utenfor sonen, når visse vilkår er oppfylt

Publisert 17.06.2021     Sist endret 17.06.2021

Det vil ikke bli pålagt karantene for en bløggebåt etter bløgging og transport av fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD direkte til slakteri, ved direkte overgang til oppdrag utenfor nasjonal PD-sone, hvis en kan dokumentere velfungerende løsninger for effektiv vask og desinfeksjon, med gode internkontrollrutiner.

Det er viktig å presisere at dette gjelder spesialdesignede bløggebåter som utelukkende brukes til transport av bløgget fisk i lukkede tanker. Slike båter behandler ikke blodvann ombord, men leverer dette til slakteriet sammen med fisken.   

Viktig klagesakvedtak

Bakgrunnen for dette er at Mattilsynets klagesaksenhet 11. juni avgjorde en prinsipielt viktig klagesak som får betydning for fremtidige like saker.

Klagesaken gjaldt bruk av bløggebåt i nasjonal PD-sone, før overgang til oppdrag utenfor den nasjonale PD-sonen. Saken handler ikke om lokal bekjempelsessone i den nasjonale PD-sonen, før overgang til oppdrag utenfor bekjempelsessonen.

Bløggebåter lite brukt da PD-forskriften ble vedtatt

Tidligere har praksis vært å sette vilkår om 48-timers karantene etter bløgging og transport av fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD direkte til slakteri, før bløggebåter går direkte til oppdrag utenfor nasjonal PD-sone.

Bløggebåter er fartøy som brukes til slakting av fisk. Slakting har tradisjonelt sett blitt utført ved slakterier på land, og det er fortsatt den vanligste måten å slakte fisken på.

Da PD-forskriften kom i 2017 var bruken av bløggebåter lite utbredt. Utviklingen av bløggebåter og ny teknologi har imidlertid gjort det mulig å flytte deler av slakteprosessen ut av de landbaserte slakteriene og over til spesialkonstruerte fartøy. Denne utviklingen gjør at slaktingen kan starte allerede ved merdkanten. 

Mattilsynet vurdering og konklusjon

I klagesaken som gjaldt bløgging og transport av fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD direkte til slakteri, baserte Mattilsynets klagesaksenhet seg på en teknisk gjennomgang av båten, innsyn i prosedyrer for biosikkerhet og internkontroll, samt inspeksjon av fartøyet.

På denne bakgrunnen mener vi at et vilkår om 48 timers karantene i det konkrete tilfellet ikke i vesentlig grad ville redusere smitterisikoen knyttet til fartøyet.

Klagesaken dreier seg om en spesialdesignet bløggebåt som utelukkende brukes til transport av bløgget fisk i lukkede tanker. Båten behandler ikke blodvann ombord, men leverer dette til slakteriet sammen med fisken.   

I klagesaken har Mattilsynet kommet til at det avgjørende for ikke å pålegge karantene for en bløggebåt etter bløgging og transport av fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD direkte til slakteri, ved direkte overgang til oppdrag utenfor nasjonal PD-sone, er at en kan dokumentere velfungerende løsninger for effektiv vask og desinfeksjon, med gode internkontrollrutiner.

Med slike rutiner, vil vilkår om 48 timers karantene for denne typen spesialfartøy ikke være nødvendig fremover.

I stedet vil det ved direkte overgang til oppdrag utenfor PD-sonen være aktuelt å pålegge:

  • Tilfredsstillende vask og desinfeksjon av båtens laste- og lossesoner, med alt tilhørende utstyr og alle kontaktpunkter som kan utgjøre en smittemessig risiko. Det skal også gjennomføres vask og desinfeksjon av skrog et stykke over vannlinjen (området som utgjør forskjell i fribord mellom fullastet og tom båt) rundt båten.
     
  • At gjennomført vask og desinfeksjon skal være attestert av veterinær eller fiskehelsebiolog.

Les hele klagesaksavgjørelsen

Klagevedtaket er også lagt inn i utvalg av klagevedtak på akvakulturområdet fra Mattilsynets hovedkontor.

Fant du det du lette etter?