Animaliebiprodukter

Publisert 06.05.2019     Sist endret 06.05.2019

Alle som produserer mat av animalske råstoffer, eller lager produkter som inneholder denne type råstoff, blir eier av et biprodukt fra det øyeblikket varen ikke lengre kan gå til humant konsum. Biproduktregelverket vil da gjelde for videre håndtering av animalske biprodukter. Biproduktregelverket har omfattende bestemmelser om hvordan et animalsk biprodukt skal håndteres fra de oppstår og til de ikke lengre er omfattet av regelverket.

Virksomhetene har ansvar for trygg håndtering av animalske biprodukter, slik at de ikke skal representerer en smittefare for dyr og mennesker. Mattilsynet skal føre tilsyn, og ha kunnskap om status og iverksette tiltak for å håndtere risiko gjennom informasjon til allmennheten og bidra til å utvikle hensiktsmessig regelverk.

Mer om animaliebiprodukter

Generelt

Håndtering av død oppdrettslaks etter algeoppblomstring  

Skillet mellom biprodukt- og avfallskjeden – forbehandling av spillvann 

Bruk av TRACES ved samhandel av biprodukter til Norge

Ethoxyquin i fiskefôr

European Commission: Veiledning fra EU om regelverk og tekniske spesifikasjoner for listeføring

Hvordan håndtere kjøkken- og matavfall fra transportmidler i internasjonal trafikk

ESA rapport fra revisjon av biproduktområdet i februar 2017

Identifisering og transport av animalske biprodukter

Import av animalske biprodukter

Importør skal melde innførsel av animaliebiprodukter til Mattilsynet 

Forhåndstillatelse til innførsel av animalske biprodukter

Insekter til bruk i fôr

Krav til handelsdokument for animalske biprodukter

Animaliebiprodukter fra behandling av spillvann 

 

Typer operatører og anlegg som håndterer animalske biprodukter og avledede produkter

Primær – og matprodusenter der animalske biprodukter oppstår

Virksomheter der animalske biprodukter oppstår, som er godkjent eller registrert for næringsmidler, trenger ikke egen registrering eller godkjenning for biprodukter.

Mellomliggende aktiviteter/lager animalske biprodukter (seksjon I)

Fartøy som slakter oppdrettsfisk til animalske biprodukter

Servicebåter som kverner og ensilerer dødfisk skal godkjennes 

Forbrenningsanlegg (seksjon III)

Anlegg som forbrenner animalske biprodukter og avledede produkter

Bearbeidingsanlegg (seksjon IV)

Bearbeiding av animalske biprodukter (tilsynskampanje)

Bearbeiding og omsetning av hydrolysert protein av fisk til fôr

Eksport av fisk og sjømat til Tyrkia

Standard norsk fiskemelprosess – metode 7

Varmefiskeensilasjemetoden kan brukes for bearbeiding av kategori 2-materiale av fisk

Krav til godkjenning og registrering av virksomhet som produserer fiskeolje og fiskeprotein til bruk både som næringsmiddel og fôr 

Biogassanlegg (seksjon VI) og Komposteringsanlegg (seksjon VII)

Biorest og kompost skal oppfylle mikrobelle krav fastsatt i bipoduktsforskriften

Andre registrerte operatører inkludert transport og handel (seksjon XIII)

Forhandlere av animaliebiprodukter skal registrere seg
Transportører av animaliebiprodukter skal registrere seg

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Animaliebiprodukter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer