Animaliebiprodukter

Publisert 10.01.2022     Sist endret 07.02.2022

Animaliebiproduktregelverket er EUs hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum. Regelverket innføres i norsk rett ved animaliebiproduktforskriften. Vi bruker begrepet animaliebiprodukter om både animalske biprodukter og avledede produkter som definert i forordning (EU) 1069/2009, artikkel 3.

Animalske biprodukter oppstår hovedsakelig under slakting av dyr til konsum, men også når dyr dør på annen måte og i forbindelse med sykdomsbekjempelse.  Uansett kilde innebærer animalske biprodukter en mulig risiko for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet.  Denne risikoen må kontrolleres på en hensiktsmessig måte ved at animalske biprodukter håndteres og disponeres slik at helserisikoen reduseres mest mulig.

Animalske biprodukter oppstår både fra akvatiske dyr inkludert fisk og fra landdyr.

Mer om animaliebiprodukter

Generelt

Tilsyn med animalske biprodukter i 2023

Pollen som fôr til honningbier 

Privat kompostering og bokashi – hva har du lov til å gjøre hjemme?  

Bruk av hestegjødsel

Bruk av ull som gjødsel, jordforbedringsmiddel eller jorddekke

Bruk og import av animalske biprodukter til forskning og diagnostikk 

Informasjon om eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS 

Håndtering av død oppdrettslaks etter algeoppblomstring  

Skillet mellom biprodukt- og avfallskjeden – forbehandling av spillvann 

Bruk av TRACES ved samhandel av animalske biprodukter til Norge

Ethoxyquin i fiskefôr

Hvordan håndtere kjøkken- og matavfall fra transportmidler i internasjonal trafikk

ESA rapport fra revisjon av biproduktområdet i februar 2017

Identifisering og transport av animalske biprodukter

Insekter til bruk i fôr

Krav til handelsdokument for animalske biprodukter

Animaliebiprodukter fra behandling av spillvann

Åtejakt

Typer operatører og anlegg som håndterer animalske biprodukter og avledede produkter

Primær – og matprodusenter der animalske biprodukter oppstår

Plikter for virksomheter der biprodukter oppstår
Virksomheter der animalske biprodukter oppstår, som er godkjent eller registrert for næringsmidler, trenger ikke egen registrering eller godkjenning for biprodukter.

Mellomliggende aktiviteter/lager animalske biprodukter (seksjon I)

Fartøy som slakter oppdrettsfisk til animalske biprodukter

Servicebåter som kverner og ensilerer dødfisk skal godkjennes 

Forbrenningsanlegg (seksjon III)

Anlegg som forbrenner animalske biprodukter og avledede produkter

Bearbeidingsanlegg (seksjon IV)

Bearbeiding og omsetning av hydrolysert protein av fisk til fôr

Eksport av fisk og sjømat til Tyrkia

Standard norsk fiskemelprosess – metode 7

Krav til godkjenning og registrering av virksomhet som produserer fiskeolje og fiskeprotein til bruk både som næringsmiddel og fôr 

Biogassanlegg (seksjon VI) og Komposteringsanlegg (seksjon VII)Bokashi og kompostering av kjøkken- og matavfall fra restauranter, kantiner, barnehager og skoler

Kjæledyrfôranlegg (seksjon VIII)

Krav til produksjon av kjæledyrfôr som benytter animalske biprodukter 

Andre registrerte operatører inkludert transport og handel (seksjon XIII)

Forhandlere av animaliebiprodukter skal registrere seg
Transportører av animaliebiprodukter skal registrere seg

Høring

Endring i animaliebiproduktforskriften – Eksport av kategori-1 kjøttbeinmel som brensel til forbrenning mellom Irland og Storbritannia

Send oss innspill innen: 01.11.2023

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Godkjenning / registrering av animalsk biproduktvirksomhetAltinn
Ny importør av biprodukterAltinn
Application for dispatch of animal by-products to another member PDF
5.1.367 Tyrkia, helsesertifikat, huder og skinn, tyrkisk-engelsk, 2022-10 - specimenPDF
Eksportsertifikat for ferske huder og skinn til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for ubehandlet ull til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for naturtarm til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for behandlet ull til TyrkiaPDF
Handelsdokument biprodukter innlandPDF
Handelsdokument biprodukter samhandel (engelsk versjon)PDF
Handelsdokument biprodukter samhandel (norsk versjon)PDF
Søknadskjema - Import av animalske biprodukter til forskning og diagnostikkPDF
Søknad om mottakerlandets forhåndstillatelse av animaliebiprodukterPDF
5.1.221 Tyrkia, sunnhetsattest, fiskeolje til dyrefôr, tyrkisk-engelsk, 2023-05_SpecimenPDF
5.1.242 India, helsesertifikat, skinn og huder av klovdyr, engelsk, 2016-03PDF
5.1.254, Veterinærattest, behandlede huder og skinn fra hov og klovdyr, engelsk _SpecimenPDF
5.1.276 Helsesertifikat NHC bearbeidede animalske proteiner engelsk_SpecimenPDF
5.1.312 Helsesertifikat, fiskemel til dyrefôr, ikke for omsetning i EØS, engelsk_specimenPDF
5.1.314 Helsesertifikat, krillmel til dyrefôr, ikke for omsetning i EØS, engelsk_specimenPDF
5.2.334 Sør-Afrika erklæring fiskemel-krillmel NHC engelsk specimenPDF
5.1.90 Helsesertifikat, fiskemel til dyrefôr, engelskPDF
12.1.313 Rekvisisjon ikke-konforme næringsmidler eller fôrvarerPDF
12.1.336 Sør-Afrika rekvisisjon for erklæring, fiskemel eller krillmel NHCPDF
12.2.288 Erklæring, godkjenningsbevis, animaliebiprodukter, engelskPDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Animaliebiprodukter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer