Anlegg som forbrenner animaliebiprodukter og avledede produkter

Publisert 20.03.2018     Sist endret 26.11.2019

Mattilsynet godkjenner og fører tilsyn med tre typer forbrenningsanlegg etter biproduktregelverket (se aktivitetskoder i parentes):

  1. Avfallsforbrenningsanlegg (INCP) beregnet på varmebehandling av avfall

  2. Samforbrenningsanlegg (CoIP) med hovedformål å produsere energi eller framstille materielle produkter

  3. Forbrenningsanlegg (OCOMBT) som bruker animalske biprodukter og/eller avledede produkter som brensel

Se krav til anlegg som forbrenner animalske biprodukter og avledede produkter i animaliebiproduktforskriften - artikkel 6 og vedlegg III i forordning EU 142/2011.

I biproduktregelverket henvises det til definisjoner i avfallsforbrenningsdirektivet 2000/76/EF som er utgått og tatt inn i industriutslippsdirektivet 2010/75/EU.  Artikkel 3 nr. 4 og nr. 5 i direktiv 2000/76/EF ligger nå i artikkel 2 nr. 40 og 41 i industriutslippsdirektivet.  I avfallsforskriften ligger dette i § 10-3 bokstav e, f og g.  Fylkesmannen gir driftstillatelser til avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg etter avfallsforskriften.

Se lenke til Mattilsynets virksomhetsliste (biproduktlisten) for godkjente anlegg som forbrenner animalske biprodukter og avledede produkter. 

Se også Mattilsynets veileder animalske biprodukter.

Anlegg med driftstillatelse fra Fylkesmannen

Mattilsynet godkjenner ikke avfalls- og samforbrenningsanlegg som allerede har driftstillatelse fra Fylkesmannen etter avfallsforskriften.

Her fører vi bare tilsyn med kravpunkt i biproduktregelverket som ikke dekkes av driftstillatelsen og tilsynet fra Fylkesmannen.

Vi kan blant annet kreve utskrift av anleggets register over mottatte forsendelser av kategori 1 materiale fra internasjonal trafikk og bearbeidingsanlegg.  Mottaker skal føre et oversiktsdokument elektronisk eller på papir, med referanse til handelsdokument, med minimum hvilken dato materialet ble mottatt.  Se minimumskrav til register over forsendelser av animalske biprodukter.

Ved tilsyn registrerer Mattilsynet anlegget som annen registrert operatør, hvis ikke man allerede har registrert seg frivillig (se under).  Se biproduktlisten for andre registrerte operatører.

Oppfordring til frivillig registrering hos Mattilsynet

Vi oppfordrer forbrenningsanlegg med driftstillatelse fra Fylkesmannen til å registrere seg hos Mattilsynet.  Slik registrering er frivillig og ikke pålegg.

For registrering gå til Mattilsynets skjematjenester

Bruk skjema «Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet». 

På skjemaet første side velg aktiviteten «annen registrert operatør». 

Under Biproduktets anvendelse, kryss av for forbrenning og sett inn aktivitetskode INCP for avfallsforbrenningsanlegg eller CoIP for samforbrenningsanlegg i tekstfelt Annet:.

På neste side velg produksjonsform 10. Annet (Other).  Under detaljer for 10. Annet (OTHER), sett inn kode INCP eller CoIP i merknad og velg 1 for kategori.

Vi ønsker at dere vedlegger driftstillatelsen fra Fylkesmannen i skjemaet.

Ved registrering bli anlegget automatisk ført i virksomhetslisten for animalske biprodukter og avledede produkter (biproduktlisten) på Mattilsynet.no under andre registrerte operatører. Biproduktlisten blir oppdatert én gang i døgnet.

Fant du det du lette etter?