Anlegg som forbrenner animalske produkter og avledede produkter

Publisert 20.03.2018     Sist endret 02.02.2023

Anlegg som forbrenne animalske biprodukter skal enten være godkjent av Mattilsynet eller ha driftstillatelse fra Miljødirektoratet. Et anlegg med driftstillatelse fra Miljødirektoratet og som forbrenner animalske biprodukter skal også være registrert hos Mattilsynet slik at Mattilsynet kan før tilsyn med krav til sporing. Animalske biprodukter skal følges av handelsdokument for sporingsformål.

Animalske biprodukter er definert som hele kropper eller deler av dyr, produkter av animalsk opprinnelse eller andre produkter av dyr som ikke er beregnet på konsum. Avledede produkter er animalske biprodukter som er framstilt ved en eller flere behandlinger, omdanninger eller trinn i bearbeidingen.

For å sikre at animalsk materiale ikke sprer smittestoffer inn mot matkjeden, setter animaliebiproduktregelverket krav til bearbeiding av materialet avhengig av hva materialet skal brukes til

Animaliebiproduktregelverket tillater også at animalsk materiale kan forbrennes som avfall. Men stiller krav om at forbrenningsanlegget enten er godkjent av Mattilsynet eller har driftstillatelse fra Miljødirektoratet. Et anlegg som har driftstillatelse fra Miljødirektoratet, må også være registrert hos Mattilsynet.

Forbrenningsanlegg etter animaliebiproduktregelverket

Mattilsynet godkjenner og fører tilsyn med visse forbrenningsanlegg etter animaliebiproduktregelverket Jf. forordn. 1069 art. 24(1) (b). Kravene til disse forbrenningsanleggene er gitt i forordn. 142/2011 Vedl. III.

Det er tre typer forbrenningsanlegg etter animaliebiproduktregelverket. Koden for produksjonsformen Jf. Mattilsynets offisielle lister er gitt i parentes:

  • Avfallsforbrenningsanlegg (INCP), er anlegg som er beregnet på avhending av animalske biprodukter og avledede produkter som er definert som avfall.
  • Samforbrenningsanlegg (CoIP) er anlegg som forbrenner animalske biprodukter og avledede produkter og har som hovedformål å produsere energi til et prosessanlegg eller framstille materielle produkter.
  • Forbrenningsanlegg (COMBP) som bruker animalske biprodukter og/eller avledede produkter som brensel.

Anlegg med driftstillatelse etter avfallsforskriften skal registrere seg hos Mattilsynet

I forbrenningsanlegg som har driftstillatelse etter avfallsforskriften, fører Mattilsynet tilsyn med animaliebiproduktregelverkets bestemmelser om sporing for å sikre at animalske biprodukter som er definert som avfall blir avhendet ved forbrenning. Alle virksomheter som Mattilsynet fører tilsyn med, må være registrert hos Mattilsynet. Se krav til anlegg som forbrenner animalske biprodukter og avledede produkter i animaliebiproduktforskriften Jf. forordning EU 142/2011 artikkel 6 og vedlegg III.

Animalske biprodukter skal følges av handelsdokument for sporingsformål.

Se krav til handelsdokument for animaliebiprodukter.

Se også veileder animalske biprodukter.

Hvordan registre seg hos Mattilsynet

Gå til Mattilsynets skjematjenester. Du kan også bruke Altinn.

  • Bruk skjema «Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet».
  • Velg «ny aktivitet», under «Valg av type biproduktvirksomhet» velger du SEKSJON XIII «andre registrerte operatører» .
  • Velg produksjonsform Avfallsforbrenningsanlegg (INCP) eller samforbrenningsanlegg (CoIP) etter hva som er relevant.
  • Velg aktuell kategori animalsk biprodukt Jf. forordn 1069/2009 art 8-10.

Mattilsynets offisielle liste

Anlegg som er godkjent eller registrert hos Mattilsynet kommer på Mattilsynet offisielle liste. Se Official list of lists of approved and registered plants and operators handling animal by-products her: Godkjente produkter og virksomheter

På Mattilsynets offisielle liste foreligger forbrenningsanlegg som er godkjent hos Mattilsynet i SECTION III. Forbrenningsanlegg som har driftstillatelse etter avfallsregelverk og registrert hos Mattilsynet foreligger i SECTION XIII. Forbrenningsanleggene er godkjent eller registrert med produksjonsform avfallsforbrenningsanlegg (INCP) ellet samforbrenningsanlegg (CoIP) etter hva som er relevant. Mattilsynet sine offisielle lister blir oppdatert en gang i døgnet.

Tilsyn fra Mattilsynet i registrerte forbrenningsanlegg

Ved tilsyn kan Mattilsynet f.eks. kreve å få se anleggets register over mottatte forsendelser av animalske biprodukter. Forbrenningsanlegget skal føre et oversiktsdokument elektronisk eller på papir, med referanse til handelsdokumentene, med informasjon om de animalske biproduktene som er mottatt. Se Hva er minimumskrav til register over forsendelser av animaliebiprodukter?

Fant du det du lette etter?