Anlegg som forbrenner animalske produkter og avledede produkter

Publisert 20.03.2018     Sist endret 03.03.2022

Mattilsynet godkjenner og fører tilsyn med visse forbrenningsanlegg etter animaliebiprodukt-regelverket Jf. forordn. 1069 art. 24(1) (b). Kravene til disse forbrenningsanleggene er gitt i forordn. 142/2011 Vedl. III.

Det er tre typer forbrenningsanlegg etter animaliebiproduktregelverket. Koden for produksjonsformen Jf. Mattilsynets offisielle lister er gitt i parentes:

  • Avfallsforbrenningsanlegg (INCP), er anlegg som er beregnet på avhending av animalske biprodukter og avledede produkter som er definert som avfall.
  • Samforbrenningsanlegg (CoIP) er anlegg som forbrenner animalske biprodukter og avledede produkter og har som hovedformål å produsere energi til et prosessanlegg eller framstille materielle produkter.
  • Forbrenningsanlegg (COMBP) som bruker animalske biprodukter og/eller avledede produkter som brensel.

Avfallsforbrenningsanlegg som har driftstillatelse etter avfallsregelverket som forvaltes av Miljødirektoratet, skal ikke godkjennes av Mattilsynet. Disse skal likevel registrere seg hos Mattilsynet slik at Mattilsynet kan føre tilsyn med kravene til sporing av animaliebiprodukter helt fram til avhending. Du finner disse anleggene ved å bruke www.norskeutslipp.no. På forsiden scroller du helt nederst til du finner «Virksomheter med tillatelse». Trykk på «se komplett liste»: Her legger du inn søkekriteriene Landbasert under «Sektor» og Avfallsforbrenning under «Type virksomhet». Legg også inn aktuelt «geografisk område».

Anlegg som er godkjent eller registrert hos Mattilsynet kommer på Mattilsynet offisielle liste. Se Official list of lists of approved and registered plants and operators handling animal by-products her: Godkjente produkter og virksomheter

På den Mattilsynets offisielle liste er anlegg som er godkjent hos Mattilsynet i SECTION III, mens forbrenningsanleggene som har driftstillatelse etter avfallsregelverk (avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg) skal være registrert hos Mattilsynet i SECTION XIII.

Se krav til anlegg som forbrenner animalske biprodukter og avledede produkter i animaliebiproduktforskriften Jf.  forordning EU 142/2011 artikkel 6 og vedlegg III.

I animaliebiproduktregelverket henvises det til definisjoner i direktiv 2000/76/EF. Dette direktivet er erstattet av direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet).  Artikkel 3 nr. 4 og nr. 5 i direktiv 2000/76/EF finner vi nå i artikkel 2 nr. 40 og 41 i 2010/75/EU. Jf. Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 10-3 bokstav e, f og g.  Det er Miljødirektoratet/Statsforvalteren som gir driftstillatelser til avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg etter avfallsforskriften

Se også Mattilsynets veileder animalske biprodukter.

Anlegg med driftstillatelse etter avfallsforskriften skal registrere seg hos Mattilsynet

Dette gjelder avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg men ikke

  1. Anlegg som anvender avledede animalske biprodukter (fiskeolje og smeltet fett) som brensel i en forbrenningsmotor eller
  2. forbrenningsanlegg på gårder som anvender husdyrgjødsel som brensel

I forbrenningsanlegg som har driftstillatelse etter avfallsforskriften, fører Mattilsynet tilsyn med animaliebiproduktregelverkets bestemmelser om sporing for å sikre at animalske biprodukter som er definert som avfall blir avhendet ved forbrenning. Alle virksomheter som Mattilsynet fører tilsyn med, må være registrert hos Mattilsynet

Hvordan registre seg hos Mattilsynet

Gå til Mattilsynets skjematjenester. Du kan også bruke Altinn.

Bruk skjema «Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet».

Velg «ny aktivitet», under «Valg av type biproduktvirksomhet» velger du SEKSJON XIII «andre registrerte operatører» .

Velg produksjonsform Avfallsforbrenningsanlegg (INCP) eller samforbrenningsanlegg (CoIP) etter hva som er aktuelt.

Velg aktuell kategori animalsk biprodukt Jf. forordn 1069/2009 art 8-10.

Ved registrering kommer anlegget automatisk på Mattilsynets offisielle liste over anlegg som håndterer animalske biprodukter:  Godkjente produkter og virksomheter under SECTION XIII Other Registered Operators med activity (produksjonskode) INCP/CoIP.

Mattilsynet sine offisielle lister blir oppdatert en gang i døgnet.

Tilsyn fra Mattilsynet

Ved tilsyn kan Mattilsynet f.eks. kreve utskrift av anleggets register over mottatte forsendelser av animalske biprodukter. Forbrenningsanlegget skal føre et oversiktsdokument elektronisk eller på papir, med referanse til handelsdokumentene, med informasjon om de animalske biproduktene som er mottatt.  Se Hva er minimumskrav til register over forsendelser av animaliebiprodukter?

 

 

Fant du det du lette etter?