Faktaartikkel

Bruk av ull som gjødsel, jordforbedringsmiddel eller jorddekke

Publisert 24.02.2023     Sist endret 21.04.2023

Ull (saueull) som blir klassifisert som lavverdi-ull har i stor grad blitt kastet, nedgravd eller brent. En bedre utnyttelse av slik ull kan være bruk i form av gjødsel og jordforbedring eller som jorddekke i stedet for plastduk. Dersom ull skal brukes på en slik måte er det flere regelverk som må følges. Dette gjelder både bruk både på gården der ulla oppstår og dersom gjødselproduktet skal omsettes.

Ull er animalsk biprodukt og bruken av animalske biprodukter må skje i samsvar med kravene i regelverket om animalske biprodukter.  Dette regelverket har som formål å bidra til å hindre smitte og beskytte matkjeden. Bestemmelsene gjelder ikke for bruk på områder der det dyrkes for bruk i egen privat husholdning. Regelverket setter krav om at ull som skal brukes som gjødsel og jordforbedringsmiddel må gjennomgå behandling / bearbeiding, med fastsatte krav, før det kan brukes på den måten. 

Kompost og biogass

Ull fra friske dyr er kategori 3 materiale og kan komposteres eller omdannes i biogassanlegg. Slike anlegg som mottar animalske biprodukter godkjennes av Mattilsynet. Materialet må hygieniseres ved 70°C i 60 minutter før det kan omdannes i biogass- eller komposteringsanlegg. Dette er standard krav til hygienisering, men det er mulig å få godkjent alternative omdanningsparametre. Kompost/biorest fra slike anlegg kan anvendes som gjødsel/jordforbedring direkte eller inngå i en gjødselblanding.  

Organisk gjødsel

Ull i kategori 3 kan anvendes som organisk gjødsel, eller inngå som del av en organisk gjødselblanding. Slik bruk av ull som organisk gjødsel krever at ulla først må være bearbeidet med en godkjent bearbeidingsmetode (standard metode 1-5 eller 7) med krav til temperatur, tid og partikkelstørrelse i et godkjent bearbeidingsanlegg. Biorest og kompost med ull fra godkjent anlegg med hygieniseringsenhet kan også inngå i en slik gjødselblanding.

Ull til bruk som jorddekke f.eks i stedet for plastduk, er omfattet av definisjonen av gjødsel og jordforbedringsmiddel i regelverk om animalske biprodukter og slik bruk krever at ulla er i kategori 3 og har gjennomgått bearbeidingsmetode 1-5 eller 7

Utdyping av regelverket om animalske biprodukter

Ull fra friske dyr er kat 3 materiale Jf. forord. 1069/2009 art 10 bokstav b) ii-v), bokstav h) og bokstav n) og kan komposteres, omdannes til biogass eller bearbeides med godkjent bearbeidingsmetode 1-5 eller 7 Jf forordn 1069/2009 art 14 d) iv, og d). Kompost og biorest kan benytte som gjødsel eller jordforbedring forutsatt at kravene til hygienisering er oppfylt Jf. forordn 142/2011 vedlegg V).

Etter bearbeiding i bearbeidingsanlegg eller omdanning i biogassanlegg eller komposteringsanlegg, kan ull anvendes som organisk gjødsel, enten som del av en organisk gjødselblanding eller som jordforbedring eller jorddekke Jf. forordn. 142/2011 vedlegg XI Kap II avsnitt 1 nr. 1 c). Kravene til omdanningsparametre eller godkjent bearbeidingsmetode må være oppfylt. Bearbeidingsmetode 1-5 og 7 er beskrevet i forordn 142/2011 vedlegg IV Kap III. For metode 1-5 er det fastsatt krav til partikkelstørrelse, tid og temperatur, mens bearbeidingsmetode 7 er «enhver bearbeidingsmetode» som oppfyller visse målkrav. Alle disse metoden kan brukes til bearbeiding av ull. For metode 7 er det krav om at virksomheten må vurdere risiko og dokumentere visse mikrobiologiske parametre i en periode på 30 påfølgende produksjonsdager. Disse kravene kan være krevende å oppfylle. Dersom virksomheten klarer å dokumentere at den oppfyller alle kravene som gjelder for metode 7 ved f.eks. varmebehandling av ull gjennom pelletering, vil virksomheten kunne bli godkjent med denne metoden.

Regelverk om organisk gjødsel gjelder også

I tillegg til forskrift om animalske biprodukter, vil også forskrift om organisk gjødsel gjelde for ull til bruk som gjødsel og jordforbedringsmiddel. Dette regelverket setter krav til produksjon, produktkvalitet, produktregistrering og merking for gjødsel og jordforbedringsmiddel.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning