Faktaartikkel

Håndtering av død oppdrettslaks etter algeoppblomstring

Publisert 28.05.2019     Sist endret 13.05.2020

Animaliebiproduktregelverket åpner for at nylig død fisk identifiseres som kategori 3-materiale/kat 3 * i særlige tilfeller der det dør større mengder fisk i løpet av kort tid som følge av en klar årsak som ikke er sykdom (oksygensvikt, alger mv.)

Kategori 3 materiale som har oppstått som følge av algeoppblomstring kan ikke brukes i fôrkjeden. Dette som følge av pr dato mangelfull kunnskap om ulike aspekter rundt algetoksiner. Materialet kan brukes uten krav til trykksterilisering i biogass og komposteringsanlegg.

Vilkår

Identifisering som kat 3

Virksomheten skal identifisere animaliebiproduktene uten unødig opphold og på vilkår som hindrer at det oppstår risiko for folke- og dyrehelsen. Identifisering av nylig død fisk som følge av algeoppblomstring forutsettes å skje i samarbeid med fiskehelsetjenesten. Forekomst av listeført sykdom må kunne utelukkes.

Følgende må vurderes:

 • Fiskehelsestatus og dødelighet i anlegget før hendelsen
 • Dokumentasjon av opptak av dødfisk før hendelsen
 • Beskrivelse av hendelsen
 • Gjennomført helsekontroll

Håndtering av død fisk etter algeoppblomstring

 • Materialet må håndteres og transporteres slik at en unngår krysskontaminering med kategori 2-materiale/kat 2. Kvern og ensilasjetank for kat 2 på anlegget kan ikke brukes til håndtering av kat 3. Fisk som viser tegn på annen sykdom må fortsatt sorteres ut som kat 2
 • Ved kapasitetsproblemer må anlegget søke om dispensasjon fra kravet om umiddelbar kverning og ensilering jf akvakulturdriftsforskriften §16
 • Dersom uensilert materialet ikke håndteres innen 24 timer, må det transporteres kjølt eller fryst.
 • Under transport må et handelsdokument følge materialet. Dokumentet må inneholde nødvendige opplysninger slik at mottaker kan vurdere videre bruk. Type råstoff må framgå av handelsdokumentet: akvakulturdyr, kan ikke brukes til fôr.
 • Det må benyttes registrerte transportører. Dersom registrert transportør ikke er tilgjengelig i en beredskapssituasjon, må bruk av alternative transportører klareres med Mattilsynet.

Anlegg som kan motta algedød fisk i en beredskapssituasjon

 • Materialet skal leveres til lagrings- eller bearbeidingsanlegg som er godkjent etter animaliebiproduktregelverket **
 • I beredskapssituasjoner kan vilkår for drift av animaliebiproduktanlegg justeres midlertidig, forutsatt at slik midlertidig bruk på endrede vilkår ikke fører til spredning av sykdomsrisiko ***
 • Ved midlertidig godkjenning må det sikres at kat 3 fra akvakultur ikke kryssforurenser med kat 2 eller med kat 3 fra villfisk til fôrkjeden.

 

* Forordning (EU) nr. 1069/2009 artikkel 10 kategori 3-materiale: i) vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr

** Bestemmelser om innsamling, transport og sporbarhet av animalske biprodukter se forordning 142/2011, vedlegg VIII.

*** Beredskap: Jf forordning 1069/2009 fortalen punkt 25 og artikkel 24 nr 2 II) I godkjenningen nevnt i nr. 1 skal det angis om virksomheten eller anlegget er godkjent for aktiviteter med animalske biprodukter og/eller avledede produkter midlertidig under forhold som hindrer kontaminering, for å bøte på manglende kapasitet for slike produkter på grunn av et omfattende utbrudd av en epizooti, eller andre ekstraordinære og uforutsette omstendigheter

Fant du det du lette etter?