Faktaartikkel

Håndtering av død oppdrettslaks etter algeoppblomstring

Publisert 28.05.2019     Sist endret 02.12.2019

Animaliebiproduktregelverket åpner for at fisk som har dødd på grunn av algeoppblomstring kan kategoriseres som kategori 3. Utover det har regelverket krav for håndtering av kategori-3 materiale.

Viktige punkter

Kategori 3

I særlige tilfeller der det dør større mengder fisk i løpet av kort tid som følge av en klar årsak som ikke er sykdom (oksygensvikt, alger mv.) kan nylig død fisk kategoriseres som kategori 3. Dette gjelder bare i anlegg der det ikke er påvist alvorlige smittsomme sykdommer.

Dette kan bare gjøres etter en særlig vurdering i hvert enkelt tilfelle der følgende vurderes:

  • Fiskehelsestatus og dødelighet i anlegget før hendelsen
  • Dokumentasjon av opptak av dødfisk før hendelsen
  • Beskrivelse av hendelsen
  • Gjennomført helsekontroll

Kategorisering som kategori 3 i slike saker vil normalt håndteres av Mattilsynet som enkeltsaksbehandling i form av en tillatelse.  I tillegg må dispensasjon fra kravet om umiddelbar ensilering på anlegget vurderes, jamfør akvakulturdriftsforskriften § 16.  

  • Materialet må håndteres og transporteres slik at en unngår krysskontaminering med kategori-2.
  • Ved kapasitetsproblemer må anlegget ha dispensasjon fra kravet om umiddelbar kverning og ensilering.
  • Dersom uensilert materialet ikke håndteres innen 24 timer, må det transporteres kjølt eller fryst
  • Under transport må et handelsdokument følge materialet (se vedlegg 2 i animaliebiproduktforskriften). Dokumentet må inneholde nødvendige opplysninger slik at mottaker kan vurdere videre anvendelse.
  • Det må benyttes registrerte transportører, ev. transportører med særskilt tillatelse.
  • Materialet må leveres til lagrings- eller bearbeidingsanlegg som er godkjent etter animaliebiproduktregelverket.

De viktigste bestemmelsene om innsamling, transport og sporbarhet finnes i forordning 142/2011, vedlegg VIII.

Handlingsrommet ved uforutsette omstendigheter/beredskap er forankret i fortalen til 1069/2009 punkt 25, og artikkel 24, 2 b) ii).

Fant du det du lette etter?