Hvordan håndtere kjøkken- og matavfall fra transportmidler i internasjonal trafikk?

Publisert 14.03.2014     Sist endret 21.06.2021

Kjøkken- og matavfall er animalsk biprodukt. Kjøkken- og matavfall fra internasjonal trafikk er plassert i den kategorien av animalske biprodukter som har høyest risiko (kategori 1) fra det øyeblikk det havner på norsk jord og må håndteres i samsvar med kravene som gjelder for kategori 1 materiale (animaliebiproduktforskriften Jf. forordn. 1069/2009 Artikkel 8 bokstav f).

Kjøkken- og matavfall

«Kjøkken- og matavfall» er definert som «alle matrester, herunder brukt matolje som kommer fra restauranter, serveringsforetak og kjøkkener, herunder storkjøkken og husholdningskjøkken» (animaliebiproduktforskriften Jf. forordning 142/2011 Vedlegg I nr. 22.) 

Internasjonal trafikk

Det er opprinnelsen til kjøkken- og matavfallet som bestemmer om det er kategori 1 materiale og ikke bare om transportmidlet trafikkerer havner i land utenom EØS. Varer av animalsk opprinnelse må gjennom veterinær grensekontroll før de kan omsettes fritt i EØS. Det må dokumenteres at varene er produsert i samsvar med reglene som gjelder i EØS før de frigis for fri omsetning. Kjøkken- og matavfall fra internasjonal trafikk kan stamme fra varer som ikke er grensekontrollert inn i EØS og derfor er kjøkken- og matavfall fra internasjonal trafikk definert som kategori 1 materiale. Dette gjelder kjøkken- og matavfall både fra flytrafikk og fartøy. Cruiseskip og supply-båter kan motta varer, herunder næringsmidler som ikke er grensekontrollert. Videre, kan supplybåter transportere kjøkken- og matavfall til land fra installasjoner i internasjonalt farvann. Alt dette gir opphav til kjøkken- og matavfall i kategori 1.

Forurensingsforskriften og avfallsplaner i havner

Forurensingsregelverket Forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) forvaltes av Statsforvalteren. Formålet er å verne det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger bl.a.  for avfall og lasterester fra skip og å sørge for at avfall og lasterester fra skip blir levert til mottaksordning i havn.

I kapittel 20 stilles det krav til at havneansvarlig utarbeider en avfallsplan for mottaksordninger for avfall fra skip. Planen skal gjelde alle typer avfall, inkludert matavfall fra båt, herunder skip i internasjonal trafikk. Se Miljødirektorates Veileder til utarbeidelse av avfallsplaner i havner.

Forurensingsregelverk og lufthavner (flyplasser)

Norske lufthavner har, i likhet med andre avfallsprodusenter, en selvstendig plikt til å følge reglene for avfallshåndtering, som følger av Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) - Lovdata§ 32 (levere til et godkjent mottak).

Regelverk om animalske biprodukter

Regelverket om animalske biprodukter (animaliebiproduktforskriften) forvaltes av Mattilsynet og stiller hygienekrav til håndtering av materiale av animalsk opprinnelse, herunder kjøkken og matavfall fra internasjonal trafikk. Formålet med regelverket er å hindre smitte til dyr og mennesker, men stiller også strenge krav til sporing av materialet for å sikre at det blir håndtert i samsvar med kravene og ikke kommer på avveie.

Håndtering

Animalske biprodukter, herunder kjøkken- og matavfall skal samles, kategoriseres i riktig kategori og transporteres til mottak ledsaget av handelsdokument. Animalske biprodukter i kategori 1 (Jf. forordning 1069/2009 art 8 pkt. f) skal destrueres (Jf. forordning 1069/2009 art 12 og vedlegg VIII i forordning 142/2011) og må derfor leveres til et anlegg som er godkjent for å destruere. Destruering av kjøkken- og matavfall fra internasjonal trafikk skal skje ved forbrenning på et forbrenningsanlegg som har driftstillatelse etter forurensningsforskriften.

Registrering

I henhold til  animaliebiproduktforskriften, skal lufthavn ved ansvarlig og havner v/havneansvarlig som mottar kjøkken- og matavfall i kategori 1, være registrert hos Mattilsynet. Videre må ansvarlig for lufthavn/havneansvarlig inngå avtale med en avfallstransportør som også skal være registrert hos Mattilsynet og som sørger for at kjøkken- og matavfall i kategori 1 leveres til et forbrenningsanlegg som har driftstillatelse etter forurensningsforskriften. Det er ansvarlig for lufthavn/havneansvarlige sitt ansvar å sørge for at avfallet blir destruert etter gjeldene regelverk. Dersom en havn mottar kjøkken- og matavfall i kategori 1, skal det fremgå av avfallsplanen for havnen.

Lufthavn v/ansvarlig og havneansvarlig skal være registrert hos Mattilsynet etter regelverk om animalske biprodukter som «annen registrert operatør». Transportør av animalske biprodukter skal være registrert hos Mattilsynet som «transportør». Man registrerer seg hos i Mattilsynet gjennom Mattilsynets skjematjenester: Godkjenning / registrering av animalsk biproduktvirksomhet. Mattilsynet anbefaler at forbrenningsanlegg som har driftstillatelse etter miljøregelverk registrerer seg hos Mattilsynet som «annen registrert operatør».

Transport

Animalske biprodukter skal samles inn og transporteres i kontainere som er tette og som beskytter mot skadedyr, som insekter, gnagere og fugler. Kontainerne skal transporteres til destruering uten unødvendig forsinkelse.

Kontainerne skal merkes med «Kategori 1 bare beregnet på destruksjon»  og  svart fargekode som ikke kan slettes. Transport til annen EØS-stat krever at mottakerstaten forhåndsgodkjenner mottak av kategori 1 materiale. Se Jeg vil sende et animalsk biprodukt til EU. Hva gjør jeg?

Under transport skal animalske biprodukter (herunder kjøkken- og matavfall i kategori 1) ledsages av handelsdokument.

For å sikre at materialet kan spores, skal lufthavn v/ansvarlig, havneansvarlig, transportør og forbrenningsanlegg l føre register med tilhørende handelsdokumenter. Register og tilknyttede handelsdokumenter skal oppbevares i minst to år.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor på tlf. 22 40 00 00Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor på tlf. 22 40 00 00