Hvordan håndtere kjøkken- og matavfall fra transportmidler i internasjonal trafikk?

Publisert 14.03.2014     Sist endret 11.11.2016

Matavfall fra internasjonal trafikk kategoriseres i den strengeste risikokategorien av animalske biprodukter (kat. 1) fra det øyeblikk det havner på norsk jord.

Animalske biprodukter skal identifiseres, samles og transporteres ledsaget av handelsdokument. Animalske biprodukter skal destrueres etter kravene i regelverket for animalske biprodukt (artikkel 8 pkt. f i Forordning 1069/2009 og vedlegg VIII i Forordning 142/2011).

Destruering av matavfall skal skje ved forbrenning på et godkjent forbrenningsanlegg.

Regelverket for animalske biprodukt

Regelverket for animalske biprodukt forvaltes av Mattilsynet. Regelverket stiller hygienekrav til håndtering av avfallet for å hindre smitte til dyr og menneske.

Forurensingsforskriften

Forurensingsregelverket (forurensingsforskriften 931/2004) forvaltes av Miljødirektoratet, som stiller krav til håndtering av matavfall for å hindre forurensing av miljøet (vann, jord og luft).

Plan for avfallshåndtering

§ 20 og vedlegg 1 i forurensingsforskriften 931/20004 stiller krav til håndtering av avfall og at havnansvarlig skal utarbeide en plan for avfallshåndtering. Planen skal gjelde alle typer avfall inkludert matavfall fra båt, herunder skip i internasjonal trafikk.

Les Miljødirektoratets veileder til utarbeidelse og godkjenning av avfallsplaner i havner.

Krav etter animalske biproduktsregelverket

  • Avfallsinnsamling skal skje i kontainere som er tette og egnet for vern mot skadedyr, som insekter, gnagere og fugler. Kontainerne skal transporteres til destruering uten unødvendig forsinkelse.
  • Kontainere og kjøretøy merkes med «Kategori 1 kun til destruksjon».
  • Under transport skal avfallet ledsages av handelsdokument (utstedes i 3 eksemplarer).
  • Register over handelsdokument (havn, transportør og forbrenningsanlegg skal føre et register)
  • Registrert havn
  • Registrert transportør

Se regelverket for animalske biprodukter i forordningene 1069/2009 og 142/2011. Se også Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor på tlf. 22 40 00 00Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor på tlf. 22 40 00 00