Krav til handelsdokument for animaliebiprodukter

Publisert 26.10.2018     Sist endret 26.04.2022

Handelsdokument skal som hovedregel følge alle forsendelser av både animalske biprodukter og avledede produkter.

Animaliebiproduktforskriften §22 åpner for elektroniske handelsdokument og elektronisk overføring av informasjon.

Handelsdokument på papir skal foreligge i minst tre eksemplarer – én original og to kopier. Originalen følger forsendelsen. Avsender og transportør beholder hver sin kopi.

Registre og handelsdokument skal oppbevares av driftsansvarlig i minst 2 år.

Ved samhandel skal handelsdokumentet kunne forstås i både avsender- og mottakerlandet.

Handelsdokumentet skal enten være ett ark med tekst på begge sider, eller et samlet hefte som ikke kan splittes. Alle sider skal være nummerert nederst og ha referansenummer øverst. Hver forsendelse skal ha handelsdokument med unikt referansenummer.

Både originalen av handelsdokumentet og eventuelle vedlegg skal fylles ut og undertegnes av ansvarlig person for avsender. Underskriften skal ha annen farge enn trykket ellers.

Handelsdokumentet skal omfatte:

i) Dato for transport fra avsender

ii) Beskrivelse av materialet herunder

  • kategori (jf. Artikkel 8-10 i forordning (EF) 1069/2009)
  • dyreart og henvisning til relevant bokstav i 1069/2009 Artikkel 10 for kategori 3 animalske biprodukter og avledede produkter til fôr
  • eventuelt øremerkenummer
  • eventuelle avvik som er vesentlig for dyrehelsen eller folkehelsen og mottaker

iii) Mengde i vekt eller volum eller antall kolli

iv) Opprinnelsessted

v) Navn og adresse på transportøren

vi) Navn og adresse og registrerings eller godkjenningsnummer for mottaker etter relevant regelverk

vii) Referansenummer

 

Unntak for krav til handelsdokument *

  • fra detaljist til sluttbrukere
  • innsamling av kjøkken- og matavfall fra private husholdninger, cateringvirksomhet, restauranter og storkjøkken til mellomliggende aktivitet/ lager, til et biogassanlegg eller til et komposteringsanlegg.
  • meierier som leverer melk (kategori 3) i retur til sine kunder
  • fôrblandinger
  • husdyrgjødsel innenfor samme driftsenhet

*) Merk at sporbarheten fortsatt skal være sikret med annen dokumentasjon.

Aktuelle bestemmelser i animaliebiproduktregelverket

Se krav i animaliebiproduktregelverket til handelsdokumenter med maler i

Se veiledning om animalske biprodukter på mattilsynet.no.

Fant du det du lette etter?