Faktaartikkel

Pollen som fôr til honningbier

Publisert 20.06.2022     Sist endret 20.06.2022

Pollen (biepollen) er et animalsk biprodukt og må oppfylle kravene i animaliebiproduktregelverket for å kunne omsettes for bruk i fôrblanding.

Biepollen er et animalsk biprodukt

Pollen (blomsterstøv) er en del av de hannlige reproduksjonsenhetene til en plante. Insektspollinerte planter lokker insekter til å frakte pollen fra plante til plante ved at insektene får spise noe av pollenet. Derfor inneholder pollen fra insektpollinerte planter mye proteiner og fett som gjør pollenet attraktivt å spise for insektene og som er grunnen til at insekter samler pollen. Bier samler pollen fra støvbærerne til planter og beriker det med nektar og enzymer. Dette gjør at pollen holder seg sammen og danner større korn som biene kan bringe til bikuben der de bruker det til å mate avkommet sitt og lagre næring for dårlige tider. Birøkterne kan samle en liten del av dette biepollenet idet bien flyr inn i kuben. Slikt biepollen er en blanding av blomsterpollen, nektar, enzymer og biesekresjoner og blir et animalske biprodukt.

Regler om biepollen til fôr til bier

Pollen (dvs. biepollen) er animalsk biprodukt og inngår i definisjonen av «biprodukter av biavl» Jf. forordn. 142/2011 Vedlegg I nr. 10. Omsetning av pollen til bruk som fôr må derfor  følge de generelle reglene i animaliebiproduktregelverket jf. forordn 1069/2009 art 31.

I henhold til disse kravene skal biepollen til bruk i fôrblanding

  • Være framstilt av kat 3-materiale Jf. forordn. 1069/2009 art 10 (pollen faller under bokstav e)
  • Være samlet inn eller bearbeidet i samsvar med vilkårene for trykksterilisering eller andre vilkår for å sikre at de er trygge. Det betyr at biepollen må være bearbeidet med en godkjent metode som gir bearbeidet animalske protein (PAP) og eventuelt smeltet fett.
  • Komme fra godkjent/registrert virksomhet avhengig av hvilken type animalsk biprodukt/avledet produkt det gjelder. Aktuelt er godkjent som bearbeidingsanlegg etter animaliebiproduktregelverket og registrert som produsent av fôrmiddel etter fôrhygieneregelverket.
  • Oppfylle krav til sporing gjennom bruk av handelsdokument. Krav til bruk av handelsdokument opphører ved omsetning av fôrblanding der biepollen inngår.

I tillegg til disse generelle kravene er det særlige helsekrav til biprodukter av biavl. Jf. forordn. 142/2011 vedlegg XIII, kapittel IX. Materialet skal ikke komme fra områder som er underlagt forbud i forbindelse med utbrudd av følgende sykdommer som kan ramme bier: Amerikansk bipest, akarinose, liten kubebille eller tropilaelaps-midd

I Norge er vi også bekymret for åpen yngelråt som er en Liste 2 sykdom Jf. Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) Vedlegg I. Det er også liste 3 sykdommer som kan ramme bier.

Innførsel av biepollen

Det er fastsatt tekniske bestemmelser om innførsel av fôr, herunder animalske biprodukter til bruk som fôr. Disse bestemmelsene skal legge til rette for at det kan gjennomføres offentlig kontroll med hvert enkelt parti og medfører bl.a. at den som vil innføre biepollen fra EØS til bruk som fôr eller i fôrblanding må registrere seg som importør.

Bestemmelsene om innførsel fra EØS omfatter registrering, forhåndsmelding i skjematjenesten, melding i Traces. Jf Veileder om import / samhandel av fôrvarer. For import fra land utenfor EU er det også krav om hygienesertifikat.

Fôrblanding til bier

Produksjon, omsetning og bruk av fôr til bier skal skje etter bestemmelsene i forskrift 2. april 2011 nr. 360 om merking og omsetning av fôrvarer og forskrift 14. januar 2014 nr. 39 om fôrhygiene. I tillegg må nasjonale krav om salmonella og GMO oppfylles, se forskrift 7. november nr. 1290 om fôrvarer. En virksomhet som produserer fôrblanding til bier, skal være registrert med aktiviteten produksjon av fôrblanding.

Gjeldende regelverk om biepollen til bruk som fôr:

Dyrehelseforskriften
Animaliebiproduktforskriften

Regler om import og samhandel:

Importkontrollforskriften §6
Forskrift om handel med levende dyr m.v. §8

Gjeldende regler om produksjon omsetning og bruk av fôr:

Forskrift om merking mm av forvarer
Forskrift om fôrhygiene
Forskrift om fôrvarer

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer