Skillet mellom biprodukt- og avfallskjeden – forbehandling av spillvann

Publisert 21.01.2019     Sist endret 21.01.2019

Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften) pålegger slakterier og bearbeidingsanlegg å foreta en forbehandling av spillvann for å skille ut og samle inn animalsk materiale. Kravene omfatter både landdyr- og fiskeslakterier og forbehandlingen skal sikre at høyst 6 mm store partikler slipper gjennom systemene. Animalsk materiale som passerer denne forbehandlingen forlater biproduktkjeden og går inn i avfallskjeden.

Bakgrunn

Mattilsynet klargjorde gjennom behandlingen av en klagesak i 2017 (2016/181921), at animalsk materiale som slipper gjennom den pålagte forbehandlingen ikke lenger er underlagt krav i animaliebiproduktregelverket. Materialet forlater da biproduktkjeden og inngår i avfallskjeden, underlagt regelverk fra miljømyndighetene.

De aktuelle virksomhetene vil som oftest være underlagt strengere miljøkrav enn 6 mm til fraskillelse av animalsk materiale før påslipp av spillvannet til offentlig avløpsnett. Har en virksomhet etablert en forbehandling av spillvann i henhold til minstekravet i animaliebiproduktregelverket, vil det i slike tilfeller kunne genereres til dels store mengder slam i virksomheten. Dette slammet er ikke lenger regulert av animaliebiproduktregelverket og disponering av slammet må gjøres i tråd med avfallsregelverket.

Biproduktkrav gjelder ikke for avfall

For å sikre at animalsk materiale ikke sprer smittestoffer inn i matkjeden oppstiller animaliebiproduktregelverket krav til bearbeiding av materialet før det kan anvendes inn mot matkjeden. Animaliebiproduktregelverket oppstiller ikke bearbeidingskrav for avfall og hvilke krav til bearbeiding som må stilles til slikt materiale må søkes i annet regelverk.

Avfall kan aldri anvendes som fôr, men kan på visse vilkår anvendes som gjødsel. Nærmere veiledning om slik bruk må søkes i gjødselvareregelverket.

Transport og bruk av denne typen slam må gjøres i samsvar med avfallsregelverket.

Samlagring av avfall og biprodukter på anlegget der biproduktene oppstår

Animalsk materiale som har passert den forbehandlingen av spillvann som virksomheten har etablert kan ikke tas inn i virksomheten igjen og blandes med andre animalske biprodukter som har oppstått der. Dette vil være et brudd på den plikten virksomheten har til å sortere de animalske biproduktene.

Blandes slikt slam med animalske biprodukter i virksomheten hvor dette oppsto kan materialet ikke lenger anses i samsvar med kravene i animaliebiproduktregelverket. Ingen av de tre grunnleggende kategoriene animalske biprodukter inneholder avfall og virksomheten har en plikt til å etablere systemer som sikrer at de animalske biproduktene som er lagret på virksomheten kun inneholder den kategorien de er merket med.

Krav i biproduktregelverket er minimumskrav

Kravet om en forbehandling av spillvann som fjerner partikler større enn 6 mm er et minimumskrav og virksomheter står fritt til å etablere en forbehandling som fjerner mindre partikler om de ønsker det.

Både hensynet til en effektiv logistikk og videre anvendelse av det animalske materialet vil kunne gjøre det rasjonelt å beholde en så stor andel som mulig av animalsk materiale i biproduktkjeden fremfor å slippe materialet over i avfallskjeden.

Fant du det du lette etter?