Tilsyn med komposterings- og biogassanlegg i 2021

Publisert 19.01.2021     Sist endret 27.01.2021

I 2021 skal det føres tilsyn med komposterings- og biogassanlegg som mottar animaliebiprodukter enten alene eller i kombinasjon med andre typer råvarer. Både forskrift om animalske biprodukter og forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav ligger til grunn for tilsynet. Tilsynet gjennomføres for å sjekke om viktige punkt i regelverket følges. I tillegg vil Mattilsynet innhente informasjon om råstoff og bearbeiding i ulike anlegg. Alle resultatene vil inngå i grunnlaget for Mattilsynets risikoklassifisering av virksomheter på dette området.

Dette ser vi etter

I 2021 vil Mattilsynet føre tilsyn med komposterings- og biogassanlegg som mottar animalske biprodukter. Vi vil kartlegge hvilke råvarer de ulike anleggene mottar og om godkjenning / listeføring på offisielle lister stemmer med aktivitetene til anlegget. Råvarene som anlegget mottar har betydning for hvilke krav regelverket stiller til prosess, sluttprodukt og anvendelsen av sluttproduktet. Dette ligger også til grunn for de farevurderinger som anlegget må gjøre og de valgene anlegget tar om hygieniseringsmetode, kontroll og omsetning av sluttproduktet.

Tilsynet med komposterings- og biogassanlegg i 2021 kommer til å konsentrere seg om

 • Er anlegget godkjent etter animaliebiproduktregelverket?
 • Driver anlegget i samsvar med godkjenning som gitt etter animaliebiproduktregelverket?
 • Sporing

  - Har anlegget etablert system for å dokumentere alle animaliebiprodukter de har mottatt og levert? Hver batch inn og ut av anlegget skal dokumenteres med handelsdokument.

  -Hvilke råvarer mottar anlegget?
   
 • Hygienisering

  - Hvilken/hvilke metoder benytter anlegget for å sikre at sluttproduktet ikke sprer smittestoffer? Metoden må være i samsvar med godkjenningen som er gitt etter animaliebiproduktregelverket.

  - Er hygieniseringen tilstrekkelig for å hindre videreføring av sykdomssmitte til mennesker og dyr fra råvarer som ikke omfattes av animaliebiproduktregelverket? Hvilke vurderinger har anlegget gjort?

  - Er hygieniseringen tilstrekkelig for å hindre spredning av planteskadegjørere. Hvilke vurderinger har anlegget gjort?

  - Hvordan dokumenterer anlegget at det driver i samsvar med metoden de benytter.

  - Hvordan dokumenterer anlegget at det oppfyller de mikrobiologiske kravene til sluttproduktet.
   
 • Tungmetaller i råvarer og i sluttproduktet

  - Hvilke rutiner anlegget har for å sikre at krav til tungmetallinnhold i råvarer og sluttprodukt overholdes.
   
 • Virksomhetens oppfølging av aktsomhetsplikten for organiske miljøgifter mv.

  -Anleggets rutiner for å risikovurdere råvarene som tas inn i anlegget.
   
 • Kontroll med fremmedelementer i sluttproduktet (rester av plast, glass og metall).
   
 • Prøvetakingsrutiner

  - Anleggets prøvetakingsrutiner og oppfølging av analyseresultater.

Dette bør dere være forberedt på

Det er planlagt tilsyn med alle biogassanlegg som mottar animalske biprodukter i 2021. I tillegg vil vi føre tilsyn med halvparten av komposteringsanleggene som tar imot animalske biprodukter. Det er lurt å forberede seg ved å gå gjennom egne rutiner. Vi anbefaler også at dere setter dere inn i de nye veilederne for hhv. biogassanlegg og komposteringsanlegg. Dette er veiledere til animaliebiproduktregelverket som finnes på mattilsynet.no

Tilsynene vil kunne gjennomføres som fysisk tilsyn på anlegget eller som digitale tilsyn. Det kan være aktuelt at vi ber om at det oversendes dokumentasjon i forkant Tilsynet vil bli varslet i forkant.

For å være forberedt på inspeksjon må nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig. Dette kan for eksempel være metode- og rutinebeskrivelser, logg for temperaturkontroll, risikovurderinger, handelsdokumenter og andre dokumenter som dokumenterer vareflyt inn i anlegget, analyserapporter for mikrobiologiske parametere, tungmetaller, fremmedelementer og eventuelt organiske miljøgifter.  

Dersom tilsynet avdekker brudd på regelverket, blir dette fulgt opp. Resultatene fra dette tilsynet vil også være del av grunnlaget for Mattilsynets risikoklassifisering av virksomheter og dermed grunnlag for framtidig risikobasert tilsyn.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer