Risikovurdering

VKM har risikovurdert bearbeidingsmetode for kategori 2- og 3-materiale av fisk

Publisert 23.03.2010     Sist endret 06.02.2013

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag for Mattilsynet vurdert i hvilken grad bearbeidingsmetoden FSPM (Fish Silage Processing Method) bidrar til å redusere mikrobiologisk risiko for kategori 2 og 3 materiale fra fisk.

Bearbeidingsmetode for fiskeensilasje av både kategori 2 og 3 materiale

Kategori 2-materiale fra fisk er i hovedsak selvdød og klinisk syk fisk uten ytre tegn på sykdom. Kategori 3-materiale kommer av fisk som er tillatt slaktet for konsum og kan brukes til fôr til matproduserende dyr etter bearbeiding.

Bakgrunnen for oppdraget er at Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforbund (FHL) har søkt Mattilsynet om å kunne bruke sluttprodukter fra 2 materiale bearbeidet gjennom FSPM -metoden til blant annet bioenergiproduksjon, teknisk bruk, gjødsel og til fôring av pelsdyr, zoo-, sirkus- og andre ikke-matproduserende dyr.

Mattilsynet ønsket samtidig en vurdering av bearbeidingsmetoden for bruk at animalske biprodukter av kategori 3-materiale i fôr til oppdrettsfisk. Mattilsynet har følt et særlig ansvar for å bidra til styrking av dokumentasjon av FSPM metoden siden den tidligere var godkjent for bearbeiding i utgått nasjonalt regelverk, da bruk av oppdrettsfisk til oppdrettsfisk var forbudt og uaktuelt.

Ved bruk av FSPM -metoden kvernes og syrebehandles animalske biprodukter av fisk til pH 4 eller lavere og lagres i minimum 24 timer. Ensilasjen med partikkelstørrelse under 10 millimeter varmebehandlet ved minst 85 °C i minimum 25 minutter, før den filtreres. Bearbeidet fiskeensilasje kan videreforedles til fiskeolje, proteinvann og protein-konsentrat. Bearbeidet fiskeensilasje og proteinkonsentrat omfattes av definisjonen av fiskemel i biproduktregelverket.

Konklusjon fra VKM

VKM konkluderer med at FSPM -metoden vil redusere de mikrobiologiske risiki (Clostridium perfringens, sopp, Saprolegnia, parasitter og virus) som er vurdert, med unntak av mykotoksiner og prioner fra fisk. Det er imidlertid ikke påvist at mykotoksiner fra fisk utgjør noen helserisiko for dyr eller mennesker, og det er usannsynlig at prioner fra fisk vil utgjøre noen helserisiko for dyr eller mennesker.

Når det gjelder, kategori 2-materiale fra fisk oppdrettet i jorddammer hvor død fisk ikke fjernes daglig, er det rapportert at konsentrasjonen av bakterien C. botulinum kan nå nivåer slik at det ikke kan utelukkes at sporer av C. botulinum type E kan overleve varmebehandlingen. Sporer som overlever varmebehandling vil imidlertid ikke germinere (omdannes til ordinære bakterier) så lenge pH er lavere eller lik 4.

Mattilsynets oppfølging av VKM-rapporten

Mattilsynet vil legge risikovurderingen til grunn for det videre arbeidet med denne saken. Rapporten vil danne grunnlag for Mattilsynets videre forhandlinger i Brussel for å få metoden innlemmet i EU-regelverket som godkjent metode for å behandle kategori - biprodukter fra fisk. Vi vil også konkludere i forhold til bruk av denne bearbeidingsmetoden for kategori 3-materiale av oppdrettsfisk i fôr til oppdrettsfisk.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner