Fiskehelse

Publisert 26.11.2012     Sist endret 31.01.2013

Oppdrettet fisk og skjell skal være så friske og helsemessig trygg å spise. Forebygging det viktigste tiltaket for å beholde god fiskehelse, men i noen tilfeller må også oppdrettsfisken medisineres. Ved medisinering er det flere tiltak som blir gjort for å sikre at fisken ikke inneholder restmengder av legemidler over grenseverdier ved slakting.

Ansvaret for at oppdrettet fisk og skjell har god helse og er trygge å spise har aktørene i havbruksnæringen.

En god fiskehelse i Norge er et viktig konkurransefortrinn for norsk havbruksnæring og ofte en forutsetning for tilgang til andre lands markeder.

Mattilsynet fører tilsyn med havbruksnæringen etter forskrifter for områdene fiskehelse og fiskevelferd. Tiltak mot fiskesykdommer danner grunnlaget for dette arbeidet. Et viktig mål med tilsyns- og overvåkingsarbeidet er å hindre introduksjon og spredning av fiskesykdommer. Tidlig påvisning og effektive bekjempingstiltak kan redusere utgiftene ved utbredelse av sykdom og eventuell bruk av antibiotika. Mattilsynet utarbeider også bekjempelsesplaner, instrukser og veiledere som et verktøy til havbruksnæringen.