Fiske- og skjellsykdommer

Publisert 14.09.2012     Sist endret 04.09.2019

Mattilsynet fører tilsyn med havbruksnæringa i Noreg. Forskrifter for områda fiskehelse og tiltak mot fiskesjukdommar dannar grunnlaget for vårt arbeid.

Eit viktig mål med tilsyns- og overvakingsarbeidet er å hindra introduksjon og spreiing av fiskesjukdommar. Tidlig påvisning og effektive vernebuingstiltak (bekjemping) kan redusera utgiftene ved utbreiing av sjukdom og eventuell bruk av antibiotika.

Difor er tidleg og riktig varsling til Mattilsynet av mistanker eller påvisninger av sykdommer avgjerande for å stanse sykdomsutbrudd. Alle har plikt til å varsle.

God fiskehelse er viktig for norsk havbruksnæring og ofte ein føresetnad for tilgang til andre lands marknader.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Helsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr PDF

Gebyrer

Mattilsynet tar gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder. Anlegg som produserer matfisk i ferskvann er unntatt.

Gebyrordningen omfatter ordinære inspeksjoner, revisjoner av internkontroll, dokumentkontroll uten fysisk tilsyn, saksbehandling av driftsplaner og saksbehandling av dispensasjonssøknader.

Gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd