Fiske- og skjellsykdommer

Publisert 14.09.2012     Sist endret 11.12.2018

Mattilsynet fører tilsyn med havbruksnæringa i Noreg. Forskrifter for områda fiskehelse og tiltak mot fiskesjukdommar dannar grunnlaget for vårt arbeid.

Eit viktig mål med tilsyns- og overvakingsarbeidet er å hindra introduksjon og spreiing av fiskesjukdommar. Tidlig påvisning og effektive vernebuingstiltak (bekjemping) kan redusera utgiftene ved utbreiing av sjukdom og eventuell bruk av antibiotika.

Difor er tidleg og riktig varsling til Mattilsynet av mistanker eller påvisninger av sykdommer avgjerande for å stanse sykdomsutbrudd. Alle har plikt til å varsle.

God fiskehelse er viktig for norsk havbruksnæring og ofte ein føresetnad for tilgang til andre lands marknader.

Høring

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal

Send oss innspill innen: 31.01.2019

Høring

Endring i krav til transport av fisk knyttet til PD

Send oss innspill innen: 11.02.2019

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Risikovurderinger

Gebyrer

Mattilsynet tar gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder. Anlegg som produserer matfisk i ferskvann er unntatt.

Gebyrordningen omfatter ordinære inspeksjoner, revisjoner av internkontroll, dokumentkontroll uten fysisk tilsyn, saksbehandling av driftsplaner og saksbehandling av dispensasjonssøknader.

Gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd