Fiske- og skjellsykdommer


Publisert 14.09.2012 | Sist endret 20.11.2017

Mattilsynet fører tilsyn med havbruksnæringa i Noreg. Forskrifter for områda fiskehelse og tiltak mot fiskesjukdommar dannar grunnlaget for vårt arbeid.

Eit viktig mål med tilsyns- og overvakingsarbeidet er å hindra introduksjon og spreiing av fiskesjukdommar. Tidlig påvisning og effektive vernebuingstiltak (bekjemping) kan redusera utgiftene ved utbreiing av sjukdom og eventuell bruk av antibiotika.

Difor er tidleg og riktig varsling til Mattilsynet av mistanker eller påvisninger av sykdommer avgjerande for å stanse sykdomsutbrudd. Alle har plikt til å varsle.

God fiskehelse er viktig for norsk havbruksnæring og ofte ein føresetnad for tilgang til andre lands marknader.

Mer om fiske- og skjellsykdommer

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret

Risikovurderinger

Gebyrer

Mattilsynet tar gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder. Anlegg som produserer matfisk i ferskvann er unntatt.

Gebyrordningen omfatter ordinære inspeksjoner, revisjoner av internkontroll, dokumentkontroll uten fysisk tilsyn, saksbehandling av driftsplaner og saksbehandling av dispensasjonssøknader.

Gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd  

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Overvåking- og kartleggingsprogram – fiskehelse og skjellhelse

Overvåking av sykdomsfremkallende virus på vill laksefisk 

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev