Rapport

Fant lite virus i utvandrende vill laksesmolt

Publisert 05.05.2021     Sist endret 05.05.2021

I overvåkingen av helsestatus for vill laksefisk i sjø har Havforskningsinstituttet testet utvandrende villaks for virus som er vanlige i lakseoppdrett. Tre av 352 laksesmolt som ble undersøkt, testet positivt for kjente virussykdommer.

Havforskningsinstituttet har siden 2012 på oppdrag fra Mattilsynet overvåket forekomst av virus i vill laksefisk for å se om disse blir påvirket av sykdom på oppdrettsfisk. Smitte av ILA og SAV forårsaker mange utbrudd av alvorlig fiskesykdom ved oppdrettslokalitetene med laksefisk i Norge.

Funnene i årets rapport utfyller og støtter tidligere rapporterte data. Det ser ut som utbredelsen av ILAV- eller SAV-infeksjoner i villaks (postsmolt) ikke er betydelig påvirket av forekomsten av disse infeksjonene i fiskeoppdrett.

Hva undersøkt vi?

Utvandrende postsmolt ble undersøkt for sykdomsfremkallende virus:

  • 132 postsmolt fra Boknafjorden,
  • 110 postsmolt fra Hardangerfjorden
  • 110 postsmolt fra Sognefjorden

Fisk ble samlet inn som en del av overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk. De ble fanget i de ytre delene av fjordene i mai–juni 2019. Disse områdene har hatt sporadiske tilfeller av infeksiøs lakseanemi, og en stabilt høy forekomst av pankreassykdom.

Tidsrom2020
Hva lette vi etter?

Villaks fanget i de tre fjordene ble testet for to ulike virus:

  • infeksiøs lakseanemi virus (ILAV)
  • salmonid alfavirus (SAV)
Hva fant vi?

Det ble påvist infeksiøst lakseanemivirus (ILAV) i to postsmolt fra Hardangerfjorden og salmonid alfavirus (SAV) i én smolt fra Sognefjorden. Det knyttes usikkerhet til funnet av salmonid alfavirus siden det var indikasjoner på svært lavt nivå av viruset og av den grunn kan det kan være et falskt positivt resultat.

Sykdommer hos oppdrettsfisk er et alvorlig problem som fører til redusert fiskehelse og fiskevelferd. Sykdomsutbrudd i anlegg kan gi et økt smittepress på villfisk og annen oppdrettsfisk i omgivelsene. Resultatene av overvåkingsprogrammet indikerer imidlertid en svært lav forekomst av disse virusene i vill utvandrende postsmolt.

Hvem utførte oppdraget?Havforskningsinstituttet

 

Publikasjoner

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2020

Fant du det du lette etter?