Friområder for infeksiøs lakseanemi (ILA)

Publisert 26.11.2012     Sist endret 17.07.2019

Norge har erklært og fått godkjent ILA-frie områder basert på historisk frihet og målrettet overvåking.

Akvakulturanlegg i områder på kart som er merket med oransje farge, har status som ILA-frie (kategori I anlegg) og kan omsette levende akvakulturdyr til andre anlegg i samme kategori for ILA.

Akvakulturanlegg i områder på kart som er merket med rosa farge, har fått suspendert sin ILA-frie status. Status som ILA-fri trekkes formelt tilbake dersom kriteriene, etter undersøkelser fra Mattilsynet, viser seg å ikke oppfylle krav til ILA-fritt område. Søknad om opprettelse eller gjenopprettelse av ILA-fri status behandles av Mattilsynet. Det kreves to års målrettet overvåking av området før ILA-fri status kan oppnås.

Erklæringer av ILA-frie områder (engelsk tekst)

Segmentene og sonene er avgrenset på følgende måte:

Kystområder

Grensene for segmentene og områdene er beskrevet med stedsnavn og kartkoordinater (UTM- koordinater).

Landområder

Avgrenset ved hjelp av Regine-enheter.

REGINE er den hydrografiske inndelingen av Norge og dekker landarealet og kystarealet så langt ut det finnes øyer. Norge er delt i ca 20000 REGINE- enheter. Hele landet er inndelt i nedbørfelt, der utløpet er i ett punkt, og i kystfelt, uten ett bestemt utløpspunkt. Videre inndeles disse i flere nivåer med stadig finere delområder, ned til de minste enhetene. Hvert delområde er identifisert med et vassdragsnummer. Vassdragsnummeret gjenspeiler den hydrologiske strukturen i et nedbørfelt, og gir informasjon om hvor mange nivåer den overordnete enheten er delt i. Inndelingssystemet er stringent, men åpent slik at nye enheter på laveste nivå i hierarkiet kan deles inn og kodes etter samme enhetlige systematikk. Områdegrensene mellom minsteenhetene er tegnet på papirkart fra kartserien Norge 1: 50.000 og er digitalisert derfra. Alle enheter er avgrenset ved to punkt på kartet, enten øverst og nederst langs elvestrengen i enheten, eller ytterpunktene langs en kyststrekning (kystfelt).

REGINE er gjort tilgjengelig i NVE Atlas

Mer informasjon vil bli gjort tilgjengelig på denne siden ved hjelp av flere lenker til oppdaterte kart over ILA-frie segmenter og soner. Kartene er nummerert etter nummeret på segment eller sone.

Mal og veiledning for rapportering av analysedata månedlig til Veterinærinstituttet

Det er viktig å opplyse i emnefeltet på e-posten om hva analyseresultatene gjelder, om det er overvåking tilknyttet ILA-frie områder eller om det er overvåking innenfor kontrollområder for ILA.

Rapporteringen av analyseresultatene skal skje i henhold til fastsatt mal:

Fant du det du lette etter?