Høring: Endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hammerfest kommune, Troms og Finnmark

Publisert 10.09.2021     Sist endret 10.09.2021

Mattilsynet vil 2. november 2021 oppheve bekjempelsessone 2 i kontrollområdet for ILA i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark. Samtidig foreslås det å oppheve overvåkingssonen rundt bekjempelsessone 2 og opprette en ny overvåkingssone som i utstrekning tilsvarer eksisterende overvåkingssone.

Kontrollområdet for ILA i Hammerfest kommune ble fastsatt 10. september 2020 etter påvisning av ILA ved lokaliteten 10616 Vinnalandet.

I forbindelse med at det 22. oktober 2020 ble stadfestet ILA-diagnose på lokalitet 10828 Kleppenes N i samme området, ble forskriften endret og det ble opprettet en ny bekjempelsessone rundt lokalitet Kleppenes N (bekjempelsessone 2).

Bekjempelsessone 2 og overvåkingssonen rundt bekjempelsessone 2 ble utvidet i forbindelse med at det 11. mai 2021 ble påvist ILA på lokalitet 40017 Stangnes som ligger i underkant av 8 km sør for lokalitet Kleppenes N.

Det ble videre påvist ILA ved lokalitet 29557 Komagnes 16. juni 2021. Utstrekningen av kontrollområdet ble ikke endret i forbindelse med dette utbruddet.

Lokalitetene i bekjempelsessone 2 med påvist smitte er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon. Pålagt tre måneders brakklegging vil for anleggene med ILA innenfor bekjempelsessonen være gjennomført 2. november 2021. Mattilsynet vurderer med det at vilkårene i forskriftens § 13 vil være oppfylt 2. november 2021, og at bekjempelsessonen da kan oppheves.

Mattilsynet endret praksisen ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA 10. mai 2021. Endringen går ut på at både bekjempelsessonen og overvåkingssonen oppheves når vilkårene for å oppheve bekjempelsessonen er oppfylt. Samtidig opprettes det en ny overvåkingssone. Hovedregelen etter ny praksis er at området som var omfattet av bekjempelsessonen skal utgjøre ny overvåkingssone etter at bekjempelsessonen oppheves. Mattilsynet skal imidlertid i hvert enkelt tilfelle vurdere om det er nødvendig å innlemme et større område og flere lokaliteter, enn de som var del av bekjempelsessonen, i den nye overvåkingssonen. Endring etter ny praksis må sendes på høring før den fastsettes fordi endringene ikke skjer i tråd med anvisning i den gjeldende kontrollområdeforskriften. Det er på grunn av dette at Mattilsynet nå i forkant av at bekjempelsessone 2 skal oppheves, sender forslag om ny utstrekning av kontrollområdet på høring.

Overvåkingssonen som står igjen etter at bekjempelsessone 1 rundt lokalitet Vinnalandet ble opphevet, forblir uendret.

Hovedinnholdet i endringsforskriften:

  • Kontrollområdets bekjempelsessone 2 oppheves 2. november 2021, og foreslås samtidig omgjort til en del av ny overvåkingssone sørøst for overvåkingssonen som står igjen etter at bekjempelsessone 1 rundt lokalitet Vinnalandet ble opphevet.
  • Kontrollområdets overvåkingssone nordøst og sørvest for bekjempelsessone 2 vil bestå, og lokalitetene som er omfattet av denne overvåkingssonen blir værende i overvåkingssonen. Den nye foreslåtte overvåkingssonen vil gjelde i to år.
  • Presisering av regler om flytting av akvakulturdyr til utsett fra anlegg i den endrede overvåkingssonen.

For mer informasjon se vedlagt høringsbrev og forslag til endringsforskrift.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 22.10.2021
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75
Seniorrådgiver Odd A. Brimsøe, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 87 61.