Regelverksprosess

Høring: Forslag til endring av mal for kontrollområdeforskrift for ILA

Publisert 27.09.2021     Sist endret 12.10.2021

Mattilsynet foreslår å endre malen for kontrollområdeforskrift for ILA. Forslaget til endring går i hovedsak ut på å justere § 13 om opphevelse av bekjempelsessonen, slik at oppheving skjer i tråd med EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2015/1554, inntatt som vedlegg 6 til forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr.

Gjeldende forskriftskrav ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA går ut på at akvakulturanleggene i bekjempelsessonen innlemmes i overvåkingssonen som ble opprettet ved fastsettelsen av kontrollområdet (den opprinnelige overvåkingssonen). Kontrollområdet består etter det av én overvåkingssone, som blir stående i to år fra opphevelsen av bekjempelsessonen.

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 28. april 2020 endringer til omsetnings- og sykdomsforskriften. Endringene innebar en forskriftsfesting av EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2015/1554, inntatt som vedlegg 6 til omsetnings- og sykdomsforskriften.

Ved implementeringen besluttet Mattilsynet å endre praksis ved opphevelse av bekjempelses- og overvåkingssoner for ILA, slik at utgangspunktet for praksisen følger bestemmelsene i vedlegg 6, Del 1, pkt. I.2.2.1 bokstav c).  Den endrede praksisen er inntatt i Mattilsynets faglige beredskapsplan for kontroll med utbrudd av infeksiøs lakseanemi (ILA), se kapittel 1.4.3.2.9.

Den nye praksisen skjer ikke i tråd med malen for kontrollområdeforskrifter for ILA slik den er hørt. Inntil ny mal for kontrollområdeforskrifter for ILA fastsettes, er det derfor nødvendig å gjennomføre en høring av hver enkelt endring av et kontrollområde for at forskriften skal kunne endres i samsvar med den nye praksisen.

Ved å høre omtalte endring av malen for kontrollområdeforskrifter for ILA, vil vi kunne oppheve bekjempelsessonen for ILA i henhold til ny praksis uten å måtte høre hver enkelt endringsforskrift.

Vi mener at hensynet til kontradiksjon ivaretas selv om endringsforskriftene fastsettes uten høring, ettersom endringene i malen for kontrollområdeforskrift for ILA nå høres, samt ved at berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet etter at hver enkelt endringsforskrift er fastsatt. Slike innspill til forskriften i etterkant vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det er nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Hovedinnholdet i endringsforslaget:

  • Endringen som nå foreslås går ut på å justere § 13 om opphevelse av bekjempelsessonen, slik at opphevelsen skjer i tråd med EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2015/1554, inntatt som vedlegg 6 til omsetnings- og sykdomsforskriften.
  • Når vilkårene for å oppheve bekjempelsessonen er oppfylt, kan både bekjempelsessonen og overvåkingssonen oppheves. Bekjempelsessonen skal så omgjøres til ny overvåkingssone/del av ny overvåkingssone.
  • Ny overvåkingssone vil bestå i to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet og omgjort til overvåkingssone/del av overvåkingssone.
  • Det foreslås i tillegg en endring av forskriftsmalens §§ 5 og 10 for å ivareta våre internasjonale forpliktelser i forbindelse med prøveuttak i bekjempelsessonen, prøveuttak i overvåkingssonen og utsett av fisk i-, og flytting av fisk fra området som tidligere utgjorde bekjempelsessonen. § 5 tredje ledd tas ut av malen og § 5 fjerde til åttende ledd blir nytt tredje til syvende ledd.

For mer informasjon se vedlagt høringsbrev og forslag til endring av malen for kontrollområdeforskrift for ILA.

Frist for innspill: utgangen av mandag 8. november 2021

Høringsinstansene bes om å ta kontakt med Mattilsynet dersom lenger frist for å sende inn høringssvar er nødvendig.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring:

 

Høringsfrist: 08.11.2021
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 08.11.2021
Fiskeridirektoratet 02.11.2021
Justis- og beredskapsdepartementet 08.11.2021
Sjømat Norge 08.11.2021
Emilsen Fisk AS 08.11.2021
Veterinærinstituttet 08.11.2021
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 02.11.2021

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/jurist Helga Vik, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 70.