Regelverksprosess

Høring: Framtidig forvaltning av fiskesykdommen ILA i Norge

Publisert 22.12.2020     Sist endret 24.07.2023

Ny dyrehelseforordning kategoriserer fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi som C-sykdom. Kategoriseringen betyr at Norge må beslutte hvilken strategi som skal velges for bekjempelsen av sykdommen.

Mattilsynet anbefaler en strategi med fortsatt offentlig bekjempelse av ILA.

I dag er ILA vurdert til å være en sykdom med vesentlige samfunnsmessige konsekvenser og utbrudd i Norge som bekjempes med obligatoriske tiltak iverksatt av Mattilsynet. Anlegg med grunn til mistanke båndlegges. Ved stadfestet ILA-diagnose pålegger Mattilsynet anlegget å slakte ut syk fisk innen kort tid for å hindre videre spredning. Mattilsynet oppretter et kontrollområde som setter restriksjoner på utsett og flytting av fisk og annen trafikk, inntil all fisk er tatt ut, anleggene er rengjort og området har vært brakklagt.

Hvis Norge velger fortsatt å bekjempe ILA i offentlig regi, må det utformes et program for utryddelse av sykdommen som skal godkjennes av EU. Dette utryddelsesprogrammet vil danne grunnlag for en nasjonal bekjempelsesplan.

En arbeidsgruppe opprettet av Mattilsynet og sammensatt av representanter for kunnskapsinstitusjoner, næring og forvaltning, har utredet fem ulike alternative strategiske veivalg for håndtering av ILA innenfor det nye regelverket. Les arbeidsgruppens rapport med relevante vedlegg her: «Infeksiøs lakseanemi – strategi for framtidig bekjempelse i Norge».

I høringen beskrives de tre alternativene som Mattilsynet ut fra en samlet vurdering av sykdomsfaglige, dyrevelferdsmessige, markedsmessige og samfunnsøkonomiske forhold anser som de mest realistiske.

Det har vært god involvering av næringsaktørene i utredningsarbeidet. Det blir derfor en relativt kort høring.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rapport levert fra arbeidsgruppe

Arbeidsgruppens rapport ble levert til Mattilsynet

November 2020 
Se innspillene (25)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (25)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 24.02.2021
Veterinærinstituttet 09.02.2021
Miljødirektoratet 07.02.2021
Fiskeridirektoratet 05.02.2021
Justis- og beredskapsdepartementet 02.02.2021
Norges Miljøvernforbund 11.01.2021
SalmonCamera 05.02.2021
Sjømatbedriftene 05.02.2021
Åkerblå 05.02.2021
Sjømat Norge 05.02.2021
Nordnorsk Stamfisk AS 05.02.2021
AquaGen AS 05.02.2021
Alsaker Fjordbruk AS 05.02.2021
Den norske veterinærforening 05.02.2021
Krüger Kaldnes AS 05.02.2021
Norske Lakseelver 05.02.2021
Benchmark Genetics Norway AS 05.02.2021
Privat innsender 05.02.2021
PatoGen AS 04.02.2021
Havforskningsinstituttet 04.02.2021
Pharmaq AS/Pharmaq Analytiq AS 04.02.2021
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 04.02.2021
Finans Norge 04.02.2021
SalMar Farming 04.02.2021
Salmon Group AS 04.02.2021

Høring – Fremtidig forvaltning av ILA i Norge

Mattilsynet sender tre mulige strategivalg for fremtidig håndtering av ILA på høring.

 

Høringsfrist 05.02.2021
Se innspillene (25)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (25)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 24.02.2021
Veterinærinstituttet 09.02.2021
Miljødirektoratet 07.02.2021
Fiskeridirektoratet 05.02.2021
Justis- og beredskapsdepartementet 02.02.2021
Norges Miljøvernforbund 11.01.2021
SalmonCamera 05.02.2021
Sjømatbedriftene 05.02.2021
Åkerblå 05.02.2021
Sjømat Norge 05.02.2021
Nordnorsk Stamfisk AS 05.02.2021
AquaGen AS 05.02.2021
Alsaker Fjordbruk AS 05.02.2021
Den norske veterinærforening 05.02.2021
Krüger Kaldnes AS 05.02.2021
Norske Lakseelver 05.02.2021
Benchmark Genetics Norway AS 05.02.2021
Privat innsender 05.02.2021
PatoGen AS 04.02.2021
Havforskningsinstituttet 04.02.2021
Pharmaq AS/Pharmaq Analytiq AS 04.02.2021
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 04.02.2021
Finans Norge 04.02.2021
SalMar Farming 04.02.2021
Salmon Group AS 04.02.2021

Gjennomgang av høringsinnspill

Høringsinnspillene publiseres fortløpende.

Februar 2021 
Se innspillene (25)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (25)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 24.02.2021
Veterinærinstituttet 09.02.2021
Miljødirektoratet 07.02.2021
Fiskeridirektoratet 05.02.2021
Justis- og beredskapsdepartementet 02.02.2021
Norges Miljøvernforbund 11.01.2021
SalmonCamera 05.02.2021
Sjømatbedriftene 05.02.2021
Åkerblå 05.02.2021
Sjømat Norge 05.02.2021
Nordnorsk Stamfisk AS 05.02.2021
AquaGen AS 05.02.2021
Alsaker Fjordbruk AS 05.02.2021
Den norske veterinærforening 05.02.2021
Krüger Kaldnes AS 05.02.2021
Norske Lakseelver 05.02.2021
Benchmark Genetics Norway AS 05.02.2021
Privat innsender 05.02.2021
PatoGen AS 04.02.2021
Havforskningsinstituttet 04.02.2021
Pharmaq AS/Pharmaq Analytiq AS 04.02.2021
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 04.02.2021
Finans Norge 04.02.2021
SalMar Farming 04.02.2021
Salmon Group AS 04.02.2021

Mattilsynet sender forslag til NFD

Mattilsynet vurderer høringsinnspillene og sender endelig forslag til strategivalg til NFD.

 

 

Mai 2021 
Se innspillene (25)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (25)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 24.02.2021
Veterinærinstituttet 09.02.2021
Miljødirektoratet 07.02.2021
Fiskeridirektoratet 05.02.2021
Justis- og beredskapsdepartementet 02.02.2021
Norges Miljøvernforbund 11.01.2021
SalmonCamera 05.02.2021
Sjømatbedriftene 05.02.2021
Åkerblå 05.02.2021
Sjømat Norge 05.02.2021
Nordnorsk Stamfisk AS 05.02.2021
AquaGen AS 05.02.2021
Alsaker Fjordbruk AS 05.02.2021
Den norske veterinærforening 05.02.2021
Krüger Kaldnes AS 05.02.2021
Norske Lakseelver 05.02.2021
Benchmark Genetics Norway AS 05.02.2021
Privat innsender 05.02.2021
PatoGen AS 04.02.2021
Havforskningsinstituttet 04.02.2021
Pharmaq AS/Pharmaq Analytiq AS 04.02.2021
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 04.02.2021
Finans Norge 04.02.2021
SalMar Farming 04.02.2021
Salmon Group AS 04.02.2021

Beslutning om innføring av utryddelsesprogram for ILA

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at ILA skal bekjempes via et utryddelsesprogram.

Utryddelsesprogrammet skal ikke sendes ESA/EU for godkjenning.

 

 19.04.2022
Se innspillene (25)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (25)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 24.02.2021
Veterinærinstituttet 09.02.2021
Miljødirektoratet 07.02.2021
Fiskeridirektoratet 05.02.2021
Justis- og beredskapsdepartementet 02.02.2021
Norges Miljøvernforbund 11.01.2021
SalmonCamera 05.02.2021
Sjømatbedriftene 05.02.2021
Åkerblå 05.02.2021
Sjømat Norge 05.02.2021
Nordnorsk Stamfisk AS 05.02.2021
AquaGen AS 05.02.2021
Alsaker Fjordbruk AS 05.02.2021
Den norske veterinærforening 05.02.2021
Krüger Kaldnes AS 05.02.2021
Norske Lakseelver 05.02.2021
Benchmark Genetics Norway AS 05.02.2021
Privat innsender 05.02.2021
PatoGen AS 04.02.2021
Havforskningsinstituttet 04.02.2021
Pharmaq AS/Pharmaq Analytiq AS 04.02.2021
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 04.02.2021
Finans Norge 04.02.2021
SalMar Farming 04.02.2021
Salmon Group AS 04.02.2021

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helga Vik, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, HK, tlf. 22 77 82 70

Ane Wilson Erdal, rådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, HK, tlf. 22 77 92 55