Kunngjøring

Mattilsynet endrar praksis ved oppheving av bekjempelsessoner i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA)

Publisert 07.05.2021     Sist endret 07.05.2021

Endringa går ut på at bekjempelsessona og overvakingssona blir oppheva når vilkåra for å oppheve bekjempelsessona er oppfylt. Samtidig vil det bli oppretta ei ny overvakingssone.

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Den nye overvakingssona vil som hovudregel utgjere det same området og dei same lokalitetane som har vore omfatta av bekjempelsessona. Det kan likevel vere tilfelle der det er formålstenleg og nødvendig med ei utvida overvakingssone, slik at sona også vil kunne omfatte lokalitetar og område som var ein del av eller utgjorde heile den tidelegare overvakingssona. Den nye overvakingssona vil gjelde i minst to år frå det tidspunktet bekjempelsessona blir oppheva.

Den nye praksisen er ikkje i samsvar med mal for kontrollområdeforskrift for ILA. Mattilsynet har derfor kome til at oppheving av bekjempelsessone etter ny praksis, inntil vidare, må sendast på særskilt høyring i forkant av fastsetting. Mattilsynet vil i kvart tilfelle arbeide for at høyringsprosessen er gjennomført innan bekjempelsessona blir oppheva. Det kan likevel vere tilfelle der ei mindre overvakingssone ikkje er klar for fastsetting på eit så tidleg tidspunkt. I slike tilfelle vil bekjempelsessona opphevast etter tidlegare praksis. Ny overvakingssone vil deretter bli gjort gjeldande så snart høyringa er gjennomført og endringa er fastsett.

Ny praksis samsvarar med Faglig beredskapsplan: Infeksiøs lakseanemi, sjå kap. 1.4.3.2.9.

Praksisen blir gjort gjeldande frå og med 10. mai 2021, og vil gjelde til ny mal for kontrollområdeforskrift for ILA er fastsett

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rådgjevar/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovudkontor, avdeling juridisk og internasjonalt arbeid, klagesaksenhet. Tlf.: 22 77 82 36.


Kontaktinformasjon

Rådgjevar/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovudkontor, avdeling juridisk og internasjonalt arbeid, klagesaksenhet. Tlf.: 22 77 82 36.