Kunngjøring

Mattilsynet endrer forskrift om kontrollområde for ILA i Austrheim, Gulen, Fedje, Øygarden og Alver kommuner, Vestland fylke

Publisert 23.08.2021     Sist endret 23.08.2021

Mattilsynet har 23. august 2021 fastsatt forskrift om endring av forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Austrheim, Gulen, Fedje, Øygarden og Alver kommuner, Vestland fylke.

ILA ble i juni 2021 påvist på fisk ved sjølokaliteten 30559 Øksneset i Austrheim kommune, Vestland fylke. Kobbevik og Furuholmen oppdrett AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

I forbindelse med fastsettelsen av kontrollområdeforskriften rundt lokalitet Øksneset, ble verken §§ 4, 5 eller 10 justert i samsvar med det som var skrevet i fastsettelsesdokumentet. I tillegg ble vedlegg 2 utelatt ved innsending av forskriften til lovdata. 

Med bakgrunn i feilen som har skjedd, endrer Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Austrheim, Gulen, Fedje, Øygarden og Alver kommuner, Vestland fylke.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • I forskriftens § 4 første ledd tilføyes en ny setning om at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet mot å sette ut akvakulturdyr i bekjempelsessonen, for utsett av rensefisk.
  • Forskriftens § 5 tredje ledd tas ut av forskriften.
  • I forskriftens § 10 andre ledd andre setning endres kravet om at prøveuttak «kan» skje i henhold til vedlegg 2, til at prøveuttak «skal» skje i henhold til vedlegg 2.
  • Vedlegg 2 om Helsekontroller med prøveuttak for ILA i overvåkingssonen, tas inn i forskriften.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt opprettholdes i to år.

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, direktenummer: 22 77 80 44

Seniorinspektør Kristina Birkeland, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland, direktenummer: 22 77 85 45


Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, direktenummer: 22 77 80 44

Seniorinspektør Kristina Birkeland, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland, direktenummer: 22 77 85 45